Socialhumanistisk kulturtidning

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 4, 2015, årg. 9

VISIONEN

I humanitetens tjänst

Paul Lindberg: Världsordningen tycks storma fram i något som liknar en växande tidsbomb, då tiden inte längre räcker till för allt det som borde ha lagts tid på. Det handlar i grunden om en global dualism som ter sig alltför ojämnt och orättvist. Denna tidsbomb måste desarmeras.


FREDSTEKNIK

Freden behöver ny teknologi

Bo Janzon/Bertil Juhlin/Hans Wallin: Grunden är redan lagd för en svensk fredsindustri. Vi har därför föreslagit att en expertgrupp snarast ges möjlighet att inleda ett utredningsarbete som syftar till att synliggöra hur ett tekniskt fredsarbete skall kunna organiseras på kommersiella grunder.


MÄNSKLIG SÄKERHET

Ickevåld: vad är det?

Margareta Ingelstam: Begrepp som ickevåld och ickevåldsstrategier återkommer gång på gång i diskussionen om mänsklig säkerhet. Margareta Ingelstam är sedan många år engagerad i utbildning, analys och aktioner med ickevåld som grund, att utveckla begreppet och dess användning i dag.


MODERN FILOSOFI

Alla dessa judar

Lars Dencik: Judendom, moderreligion till både kristendom och islam, är samtidigt både upphov till och förnekelse av den ”sanna” läran. Judar som ett kosmopolitiskt folk är samtidigt både eviga främlingar och hemma överallt. Blotta närvaron i världen har judar alltid kunnat uppfattas som ett hot.


MÄNSKLIG SÄKERHET

En ny systemanalys

Lars Ingelstam: Tekniken, jobben och framtiden. Den nya tekniken kan användas för människans väl, för att öka fritiden och berika det andliga livet, snarare än för vinsten och i tillbedjan av tekniken som den nya guldkalven.


ROMMÖTET

Ärkebiskopen möter påven

Daniel Bramsell: Jag vill tala med påven om kyrkornas bidrag till några av vår tids stora frågor. Det inbegriper gemensamma utmaningar som klimatfrågan, den svåra flyktingsituationen i världen och andlig nöd i vår tid, säger ärkebiskop Antje Jackelén.


SAMBANDSEFFEKTEN

Världshaven försuras

Paul Lindberg: Misstanken att det var försurning som inträffade under den största massdöd genom tiderna, och har nu kunnat bevisats. Detta är en oroande upptäckt, med tanke på att vi idag kan se en ökning av surheten i haven, som dessutom accelererar. Allt har ett samband med koldioxid.


WWF

Ta tre steg för att rädda haven

Marie von Zeipel: Omsättningen av varor och tjänster som är beroende av haven värderas till otroliga 21 biljoner kronor per år, visar en WWF-rapport. Det motsvarar världens sjunde största ekonomi. Samtidigt har hoten mot havsmiljön aldrig varit större och utarmas i allt snabbare takt.


KRÖNIKA

Vad mer är dött än bara modet?

Ulf Svensson: I en artikel i SvD Perfect Guide handlar Sofia Hedström artikel om modet – ”Därför är modet dött”. Hon refererar till en tungviktare inom modebranschen, trendoraklet Li Edelkoort, som tydligen är ett orakel utöver det vanliga och en respekterad analytiker. Det handlar om samtiden.


säkerhetspolitisk trygghet

Fredsteknik – en svensk nisch

Bo Janzon: Det finns stora mängder dumpad ammunition i många svenska insjöar, i havet och i vattenfyllda f.d. gruvor, som kommit både från försvaret och från industrier. Detta innebär risker  för säkerheten och miljön och för att sprängämnen kan stjälas och användas för olika ändamål.


säkerhetspolitisk trygghet

Säkerhet med mervärde 

Lars Ingelstam: Ofta är vapen och ammunition  lagrade på osäkra sätt, och märkning eller ursprungs beteckningar saknas ofta eller avlägsnas. Det finns stora mängder vapen, ammunition och sprängmedel som skulle behövas förstöras eller konverteras, helst på ett miljövänligt sätt. 


FREDSTEKNIK

Fara med ammunition i mark

Dan Loyd: Ammunition som inte har exploderat finns idag runt om i marken på avvecklade skjutfält och utgör en potentiell risk för personskador. Sådan ammunition utgör i princip "en tickande bomb". Riskerna finns i Sverige, när skjutfält ska användas för bostadsbyggnation eller för sportplaner m.m.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Träning i ickevåld

Milosz Kusz: Abida Mohamed engagerar sig i ickevåldsgruppen NOVA som, med stöd från Kristna Fredsrörelsen fått utbildningar i ickevåld och mänskliga rättigheter. Ickevåld är för henne ett mycket bra verktyg, både för livet i allmänhet men framför allt i kampen för självständighet.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Lastbilar gynnas istället för tåg

Lars Sandberg/Svante Axelsson: När längre och tyngre lastbilar godkänns kommer gods att flyttas från tåg till lastbil. Varje godståg som konkurreras ut innebär 30 fler lastbilar på vägarna. När ett eldrivet godståg mellan Malmö och Sundsvall ersätts med fossildrivna lastbilar ökar koldioxidutsläppen.


REN ÅKER–REN MAT

Den fettsnåla kostens haveri

Gunnar Lindgren: Det finns ingen ambition att hålla baslivsmedlen fria från miljögifter – tvärtom kan miljögifter dumpas i livsmedelen som en form av kvittblivning utan någont ingripande. Det finns nu en ambition att öka denna form av kvittblivning av kemiskt avfall och miljögifter.


WWF

Illegalt fiske i Thailand

Marie von Zeipel: Efter flera månader av bilaterala diskussioner med Thailand har åtgärderna mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) inte varit tillräckligt kraftfulla. Thailand anklagas även för att bryta mot internationell fiskelagstiftning och mänskliga rättigheter.


VÅRDFÖRBUNDET

Behovet av en omställning

Sineva Ribeiro: Nästan 1200 vårdplatser hålls stängda på de svenska akutsjukhusen, på grund av personalbrist. Det visar en undersökning av DN från första veckan i mars. 2 000 specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor saknas, samt barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.


Stockholm Environment Institute

Miljöforskning på Dramaten

Ylva Rylander/ Emma Englund: Vävoperan. Människans scen – ett unikt samarbete mellan miljöforskare och scenkonstnärer som kommer att redovisas på Dramatens lilla scen den 7 december. Medverkande Özz Nûjen, Gertrud Larsson, Jenny Jägerfeld samt Anna Roosvall och Henrik Carlsen.


EXPO IDAG

Rasismen sprider oro

Daniel Poohl: Bland de tio frågor som oroar mest finns två tydliga teman. Miljön och politisk extremism. På första plats kommer Miljöförstöring, som 48 procent av de tillfrågade angav. På andra plats "nynazism", 47 procent. 36 procent angav ökad främlingsfientlighet. Migration beror på krig.


ASTRONOMI

Ny typ av galax upptäckt

Linnea Bergnéhr: Forskare har hittat två galaxer som verkar bestå av enbart väte och helium. Det är en upptäckt som aldrig tidigare observerats. Förrän nu då vi tror oss ha upptäck två galaxer som kan bestå av Population III stjärnor, enligt Claes-Erik Rydberg vid institutionen för astronomi, Stockholm.


RADIOAKTIVT NEDFALL

Tjernobyl – 29 år sedan

Biger Schlaug: Minnen och löften klingar tyvärr av fortare än radioaktivitet. Vid nästa olycka upprepas allt, den kommer, var så säker. Problemet med kärnkraft är att det går så fort, att en sandlåda, ett hus, en strand, en skog, en stad, en landsdel plötsligt kan vara något man skall fly från.


FILIPPINERNA

"Öar av barmhärtighet"

Ivette Arroyo: Under påven Franciskus besök på Filippinerna talade han flera gånger om behovet av att bekämpa fattigdomen och orättvisorna i detta land. Men han underströk också att huvudskälet till att han kommit dit var att få träffa dem som överlevt tyfonen Haiyan den 8 november 2013.  


GREENPEACE

Vattenfalls brunkol i Tyskland

Annika Jacobson: Vattenfalls brunkolsägande i östra Tyskland har blivit en allt hetare politisk fråga. Den tyska regeringen har föreslagit särskilda avgifter för kolkraftverk för att minska användningen. Så sent som den 25 april hölls stora demonstrationer i Tyskland, såväl mot som för fortsatt kolbrytning.

 

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Den 1-2 juni bildades ett nätverk inom Svenska kyrkan för att öka kompetensen i hbt-frågor.

Foto: Ewa Almqvist

SVENSKA KYRKAN

Nybildat hbt-nätverk i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan vill stärka hbt-kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda för att kunna vara en trovärdig och trygg mötesplats och arbetsplats där människor, oavsett könsuttryck, könsidentitet och sexuell läggning, känner sig välkomna.

riksdagens trafikutskott 

Fördubblad kollektivtrafik som mål

Staten ska medverka till att antalet kollektivtrafikresor fördubblas. Det skriver riksdagens trafikutskott i ett tillkännagivande som har beslutats. Om förslaget går igenom innebär det att regeringen åläggs att göra vad den kan för att målet ska nås.

RÄDDA VÄTTERN

Gruvplanerna vid Vättern på seminarium

Företaget Tasman Metals förbereder ett dagbrott för att utvinna sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr utanför Gränna. Planerna belyses vid ett seminarium i riksdagen på onsdag. Projektet kan hota Vättern och därmed dricksvattenförsörjningen för ett stort och ökande antal människor. Det befarar flera aktionsgrupper och forskare.

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

GREENPEACE

Avskogningen i Amazonas ökar igen

Det är den illegala avverkningen som driver på utvecklingen. I slutet av förra året kunde Greenpeace avslöja brottsligheten genom att placera dolda GPS-sändare på timmerbilar. Det rör sig om ett kriminellt nätverk som exporterar stulet timmer. Arbetet har varit möjligt tack vare givmilda personer – stort tack!

Naturskyddsföreningen

Äntligen stänger Vattenfall olönsam kärnkraft!

Naturskyddsföreningen välkomnar dagens besked från Vattenfall att reaktorerna Ringhals 1 och 2 ska stängas under 2018-2020. – Beskedet visar att Vattenfall börjat tänka ekonomiskt och inse att kärnkraften inte längre står sig i konkurrensen med förnybar energi, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Action Aid/nepal

Hjälpinsatserna på plats har kommit igång

Behoven av hjälp är dock mycket större än vad som först befarats. FN:s utvecklingsorgan uppskattar att ca åtta miljoner människor har drabbats av jordbävningen, vilket är ca 50 procent av befolkningen. Över två miljoner av dessa befinner sig i områden som är svårt drabbade och i extra behov av hjälp.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Svenska Freds går med i Prideparaden

1883 grundas Svenska Fred och Skiljedomförening. 132 år senare går vi med i Prideparaden. Den första augusti 2015 kommer Svenska Freds att gå med i Prideparaden i Stockholm. Det blir första gången som Svenska Freds deltar i tåget.

SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar på plats i drabbade Nepal

Nepalesiska myndigheter vädjar om internationell hjälp efter den kraftiga jordbävningen på morgonen lördagen den 25 april. SOS Barnbyar har väl etablerad verksamhet i landet och har startat nödhjälpsinsatser som i första hand omfattar återförening av familjer och att ta hand om barn som mist sina föräldrar i rasmassorna.

HÅLLBAR TILLVÄXT

Bra eller dåligt med massbilism?

Ju fler vägar desto mer biltrafik! Det är ett faktum som hela världens samhällsplanerare våndas över. Den ökade massbilismen är ökade problem i den rika världen, och ett gissel inför den globala uppvärmningen. Men behov av hållbara miljöförhållanden är de allra flesta faktiskt överens om. På den punkten skiljer sig politikerna åt – framförallt de som står ansvariga för sabotaget mot utvecklingen av kollektivtrafik i storstadsregioner.

SVENSKA KYRKAN

Omedelbara insatser i Nepal

Förödelsen är enorm och de mänskliga behoven mycket stora efter jordbävningen i Nepal. Svenska kyrkan anslår 1 miljon kronor till omedelbara insatser för de drabbade i jordbävningen i Nepal på lördagen, och har beredskap att skicka ut specialister på psykosocialt arbete.

OFFENTLIG DEMOKRATI

Carl Schlyter vann mot EU-kommissionen

EU-domstolen beslutet i målet om Carl Schlyters stämning mot EU-kommissionen. Domstolen delade Carl Schlyters uppfattning om att när EU-kommissionen eller andra medlemsländer har åsikter om något annat lands preliminära lagförslag eller tekniska regleringar är dessa åsiktsutbyten offentliga. Kommissionen ansåg att dessa hundratals fall per år generellt skulle vara hemliga.  

Equmeniakyrkan

Homosexualitet är inte synd!

"Praktiserande homosexualitet är synd. De som lever ut sin homosexualitet får inte ärva Guds rike." Det skriver 22 pingstpastorer i en debattartikel i Dagen och menar att Bibeln är otvetydig i frågan. Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, Sofia Camnerin, håller inte med.

Svenska Freds

Svenska Freds deltog på Saabs årsstämma

Att få insyn i Sveriges i särklass största vapenexportörs verksamhet, och belysa för aktieägarna vad bolagets verksamhet bidrar till, är en viktig del i arbetet för nedrustning och ansvarsfullt företagande. Vapenexporten till ickedemokratier måste upphöra och även företagen har ett stort ansvar, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.  

JIPF

Dags att sätta press på ockupationsmakten

De nya talespersonerna från 14 april är Ilan Cohen och Olle Katz, som har återvalts för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, meddelar att ett uttalande har gjorts av föreningens medlemmar: Dags att sätta press på ockupationsmakten, och stöd Ship to Gaza som seglar igen.

OXFAM

Låst läge i Gaza

Drygt 6 månader har passerat sedan vapenvilan inleddes i Gaza men återuppbyggnaden uteblir. Ännu har  inte ett enda av de 19,000 hem som förstörts under konflikten reparerats och läget för de civila fortsätter att förvärras. 

Jemen/oxfam

Över 100,000 människor på flykt

Konflikten i Jemen trappas upp och situationen för civila i landet blir alltmer akut. Hittills har över 640 människor mist livet och över 2,200 skadats i de pågående striderna. Ett par veckor in i konflikten har redan 121,000 människor tvingats på flykt.

LÄKARE UTAN GRÄNSER/NEPAL

Vår ordförande är på väg

De ingår i ett team på åtta personer som består av medicinsk personal, logistiker och vatten- och sanitetsexperter. Vår uppgift är att så fort som möjligt få igång det livräddande arbetet. Vi kommer att göra en utvärdering av vilka behov som finns och påbörja själva insatsen så snabbt som möjligt.

Svenska missionsrådet

Att lära tillsammans om jämställdhet och religion

När jag bläddrar i de fallstudierapporter som skrivits av mina kollegor fylls jag av beundran och vördnad. Från resor i sju länder strömmar så många starka och vackra berättelser. Det är med viss bävan jag tillsammans med kollegorna tar nästa steg i denna lärprocess.  

RÄDDA BARNEN

Hinder istället för lösningar på flyktingströmmen

EU-ledarna fortsatte att prata om hinder, medan människor i nöd fortsätter att riskera livet på Medelhavet. Det är Rädda Barnens reaktion på det utkast till uttalande som cirkulerade inför senaste EU-toppmötet. Istället för att besluta om säkra och lagliga vägar, så verkar EU-toppmötet fokusera på att hindra människor på flykt från att ta sig in i Europa.

tro och solidaritet

Sätt stopp för massdöden på Medelhavet

Gemensamt uttalande från Socialdemokrater för tro och solidaritet, S-studenter och Migrationspolitiska S-föreningen: Vi kräver en ny inriktning för europeisk migrationspolitik och att Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.  

SVENSKA KYRKAN

Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Det säger representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen. Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd.

WATER AID

Tack Lindex för 1,5 miljoner kronor

WaterAid tackar Lindex och deras kunder för 1,5 miljoner kronor till rent vatten i världens fattigaste samhällen. Det här är fantastiskt! Vilket engagemang och vilken generositet från Lindex kunder som rundade upp för 1,5 miljoner kronor för att ge fler människor tillgång till det som vi tar för givet, rent vatten!

FÖRBIFART STOCKHOLM

Vad kan vi få för förbifartens miljarder?

”Vi behöver inte välja. Vi ska ha BÅDE Förbifart och bättre kollektivtrafi k”. Så säger en del. Men Fredrik Reinfeldt sa en klok sak i P1 den 26 augusti: ”Varje ja till en satsning är ett nej till en annan satsning”.  

KVINNA TILL KVINNA

Unikt teaterprojekt om sexuellt våld i Kongo

Det utbredda våldet mot kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo är inte bara en tragedi för den enskilt drabbade kvinnan. Det påverkar också ett helt samhälle, en hel nation. Samtidigt pågår en kamp för att stoppa våldet. Kongos unga befolkning prövar olika metoder för att få igång en offentlig diskussion och teater har visat sig vara ett framgångsrikt verktyg.

KLIMATAKTION

Hot Spots International

Klimataktion genomförde tillsammans med andra aktivister en manifestation på Birkagatan i Stockholm med anledning av Fortums kampanj Hot Spots. Klimataktion och andra miljöorgansiationer kräver att Fortum lägger ner koleldningen i Värtaverket helst med omedelbar verkan men allra senast till år 2020.

 
 

 

KONFERENS

Människans existens

och Fredens Möjligheter

Nu när vår osynliga verklighet blir alltmer synlig.

Bakgrund: 1900-talets GUD har blivit alltmer särskriven som G, U och D, vilket utskrivet står för Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Vid det senaste seklets slut trodde många att sekulariseringen hade triumferat. Men nu är den sammanskrivne Guden tillbaka med religionskrig i släptåg. Men också med en ny andlighet. 

Om hur religion, sekularisering och andlighet påverkar vår existens handlar denna konferens. Här några av dem du kommer att få träffa och lyssna till: Thomas Wiehe, musiker, kompositör och en av de stora inom proggmusiken; Anton Geels, författare och religionshistoriker Lunds universitet; Kajsa Ingemarsson, författare och inspiratör; Rune Östensson, mikrobiolog och näringsforskare; Leah Allén, journalist och författare: Rita Borenstein, hypnoterapeut, leg. sjuksköterska och osteopat; Anna Lena Vikström, diakon och medium; Ingrid Krianon, författare och initiativtagare till denna konferens

Konferensen leds av Inga-Lill Wener, fd universitetsadjunkt, författare och meditationsledare, samt medgrundare till nätverket Bro- bygge & Dialog och av Lars-Olof (LO) Landin, kommunikatör och ordförande i Kreaprenör®; Bengt Wadensjö, biskop emeritus, författare, direktor Centrum för samtidsanalys; Anders Liljas, professor emeritus i biokemi med strukturbiologi, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Konferensen arrangeras av nätverket Brobygge & Dialog i samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör®.

Tid: 19-20 september 2015 

Plats: Zäta-salen i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

www.kreaprenor.se

 Skriv på för klimaträttvisa!

Visste du att klimatförändringarna skapar hunger? Torrare klimat och extrema väderhändelser gör det svårare att odla mat. Uppmana världens politiska ledare att ta sitt ansvar! Svenska kyrkans internationella arbete. Läs brevet och skriv under! Läs brevet!

Fredens hav

TORSDAG 9 APRIL KL 18.00

Hur kan vi skapa förtroende och säkerhet i vårt närområde?

Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör på DN och direktör för Utrikespolitiska institutet. Christer Daelander, samordnare för mänskliga rättigheter i Equmeniakyrkan och styrelsemedlem i Svenska OSSE-nätverkat. Margareta Ingelstam, redaktör, utbildare. Samtalsledare: Britt Östlund, professor KTH, församlingsbo. Värd: Janna Bäcklund, präst i Västerleds församling.

TORSDAG 7 MAJ 18.00

Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige!

Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring. Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap. Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och

Pär Lewin Ronnås, pastor i Abrahamsbergskyrkan.

Alla kvällar börjar kl. 18.00. Kvällen avslutas senast 20.00. Ingen föranmälan behövs till samtalet.

Plats: Församlingshuset Vidängsvägen 11, Alvik/Traneberg.

Soppa till självkostnadspris serveras 17.15, för dig som anmäler dig. Anmälan till soppa: Anita Elwesiköld, 08-445 96 30 eller anita.elweskiold@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan – Abrahamsbergskyrkan – Sensus – Bilda

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com