PRESSRUM

   

REDAKTION: Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare, och Gunnar Westerholm, ansvarig koordinator.

 

RIKARE LIV

Rikare Liv: dramatisk läsarökning – 31 221

Ojoj! Vilken dramatisk ökning av läsare, det vill säga 31 221 "unika besökare". Statistiken kommer från webbhotellet, och framtagen av statistikorganisationen AWSTAT, som avläser hela Rikare Livs läsartrafik. Det sker med robotar eller spindlar. Det är givetvis mycket glädjande. Vi hoppas nu att det inte bara är en tillfällighet utan att det kan hålla i sig.

   Paul Lindberg|2014-02-01 – Läsarstatistiken avser januari månad, 2014. Vi gladde oss tidigare åt att nr 8, november 2013 var nytt rekord med 6 966 läsare (unika besökare). Statistiken grundas på månadsvis redovisning och är säkerställd. Vi kan på inget sätt själva påverka denna statistik, mer än att påverka allmänheten att hitta Rikare Liv och visa att vi finns. 

HUR HITTAR LÄSARNA RIKARE LIV?

Förutsättning för att intresse uppstår för Rikare Liv är givetvis att den berör läsarna, och att människor upptäcker att Rikare Liv finns. Utan pengar och reklamföring är det svårt. Och vi har inte satsat någonting alls på detta. Det enda vi kostat på är kostnaden för webbhotellet. Vi har nämligen inga pengar alls. Istället för pengar fick vi enträget mobilisera tålamodet och låta arbetsinsatsen bli kapitalet. Sakta lärde vi oss mer, och sakta ökade läsarkretsen. Och så, de sista månaderna – och helt plötsligt ...

ÖVER HUNDRA LÄNDER HAR BIDRAGIT MED LÄSARÖKNINGEN 

Det som sker idag är att på Facebook läggs länkar ut till artiklar som finns i Rikare Liv, det är en av orsakerna. Och på Facebook går debatten högt, framförallt vad det gäller Gunnar Lindgrens smöriga margarinartiklar, som bland annat ligger på Rikare Liv. Vi tackar honom för hans viktiga bidrag och upplysningar om den förgiftade matproduktionen. På vår uppmaning att sända oss mail-adresser av tänkbara nya läsare har också fungerat bra. 

En annan orsak är läsarökningen från utlandet, främst från USA, som under några år gav mer läsare än Sverige. USA-läsarna är ofta från institutioner, kyrkor, samvets- och humanitetsrörelser med nyfikenheten på Sverige. Nu står USA på andra plats med ett stort antal läsare, och Nederländerna på tredje plats – där tidigare Ryssland var placerat. På fjärde plats ligger Tyskland och därefter kronologiskt kommer Ukraina, Finland, Ryssland, Norge, Storbritannien o.s.v. De är alla med i det globala spelet om att få placera sig på Rikare Livs hit-top-lista.

Vad det gäller s.k. "träffar" så blev det 270 640 för nr 1-2014, januari månad. Det handlar om stora nedladdningar av redaktionsmaterial såsom artiklar och bilder.

Tack alla vänner som möjliggjort upplageökningen! Pax!

UPPLAGESTATISTIK FÖR NR 8, NOVEMBER MÅNAD, 2013

Rikare Liv ökar antalet läsare

Kulturtidskrift med 6,966 läsare

2007 startade Rikare Liv som nättidning. Det första numret fick bara 50 unika besökare, men förväntningarna var heller inte så stora. Erfarenheten av att konstruera hemsidor var lika med noll. Och det tog sin tid att lära sig. "Kan själva" fick bli vårt motto, och vårt kapital var vår övertygelse. 

   Paul Lindberg: |2013-01-12| Utan pengar kan ha vissa fördelar då man startar en nättidning. Vi blev tvingade att själva lära oss hur man konstruerar en webbtidning och jobbar på Internet, den erfarenheten hade vi inte tidigare. Numera önskar vi ett utvidgat samarbete med likasinnade, men också att få delta i den gemenskapen som vill värna planeten jorden för livets skull.

Statistiken kommer från webbhotellet och framtaget av AWSTAT (Adwanced Web Statistics).

UNIKA BESÖKARE

BESÖK

BESÖKTA SIDOR TRÄFFAR
6,966 11,322 20,918 104,677

PRESSINFORMATION:

Vad vill Rikare Liv?

Vilka ligger bakom?

Frågor som ofta ställs till oss är vilka det är som ger ut Rikare Liv. Vilka bekostar utgivningen och vilken organisation eller kyrka står bakom? Och vårt svar är att vi ger ut denna tidning själva, utan någon ekonomi alls – men med en stor portion inspiration och övertygelse.

   Paul Lindberg: |2012-07-02| Rikare Liv står obunden till politiska partier och ideologier, med en tolerant, demokratisk och andlig grundsyn. Andligheten baseras på frihetlig ekumenisk och synkretistisk mångfald – i stället för självgod enfald. Friheten måste värnas kring en rättvis kvalitetstillväxt, så att den enes frihet inte blir den andres ofrihet. För den avgörande frihetens skull ska ingen människa kunna ställa ägandekrav på denna planet. 

Planeten måste förvaltas för det allmännas bästa. Förvaltning bör ske med total öppenhet i en samhällelig gemenskap, med delaktighet av både privata och samhällsägda företag och organisationer. Jorden borde – eller måste av ren nödvändighet – kunna förvaltas för en målinriktad och ansvarsfull hållbarhet, för alla människors bästa. En grundpelare blir då att sund företagsamhet inte längre ska kunna erövras av spekulativa profitintressen.

Enligt Jesus och världshistoriens profeter äger Gud upphovsrätten till denna värld – för alla människors skull! Det är en bra ståndpunkt och ett bra förhållningssätt.

I människans historiska dunkel finns en närvarande motsättning, gällande mellan giriga maktmänniskor med alltför stor makt, och rättssträvande människor med målsättningen för det goda samhället! Rättssträvandet tillhör filosofins och andlighetens höjdpunkter.

Världen förändras i rasande fart – på gott och ont

Det finns närmast en rasande förändringsvilja i den nuvarande världsordningen, men där finns också en förstockad förändringsovilja. Två linjer som tillsammans utgör ett brett spektra mellan olika viljor, vilket skymmer kunskapen om den reellt existerande världsordningen.

Det finns emellertid en destruktiv och påträngande förändringsvilja som tillhör industrialisternas och spekulationsekonomins övertro på sig själva, och deras tilltro för en ensidig tillväxtfundamentalism, som den enda magiska universallösningen på världens alla problem. Men denna tillväxthybris är i grunden orsaken till det omfattande konglomeratet av växande krishärdar, vilket genererar det andra med det tredje, med följden av en ocean med mycket svårlösta problem för mänskligheten. 

Summan av krisproblem genererar destruktiva spinn-off-effekter för exempelvis instabiliteten i världsekonomin, den globala uppvärmningen och artrikedomens utarmning. Tillsammans kan mängden av växande krisproblem, i sämsta fall, omöjliggöra den globala återhämtningen för en restauration och rehabilitering. Framtidens utvecklingsmöjligheter blir låsta av vår tids misshushållning inom i stort sätt alla avgörande punkter.

Bakom ovanstående scenarium står en varnande del av världens främsta forskare inom breda ämnesområden – flera av forskarna är nobelpristagare. Ansvariga för den nuvarande globala utvecklingen är världens makthavande ägare – de som Jesus kallade Mammon.

Spekulationsekonomin är i kris, vilket leder till att stora delar av världen krisar per automatik. Hela hanteringen av världsekonomin liknar casino och hasardspel, som uppkommit av spekulationsbanker och spekulationsföretag, vilka spelar bort andras pengar på grund av en grandios inkompetens. Ja, det handlar verkligen om en världsekonomi baserad på ovetenskapliga grunder – den nyliberala låt-gå-politiken, laissez faire. Bankkriserna orsakas av dem själva, men som alltid brukar räddas av tillskyndande politiska makthavare – med tilltvingade pengar från löntagarskatter.

Bankräddningen sker på det mest banala tillvägagångssätt – liknande en omvänd Robin Hood-saltomortal. Pengarna för att rädda bankernas kris tas alltså från dem som inte alls varit ansvariga till bankkriserna – löntagarmassan. Transfereringen till krisbankernas räddning, sker helt på bekostnad av dem som faller offer för bankernas penningspekulation. 

Alla som står i skuld till banker, lever i farozonen. Fördelen med exempelvis hyresrätter i stället för bostadslån är att hyresrätten inte av nödvändighet behöver vara kapitaliserad. Risken finns att alltfler boenden kapitaliseras och då ökar också riskmomentet för ekonomisk instabilitet. Ju mer samhället kapitaliseras desto mer ökar instabiliteten, precis så som nu sker i hela världen.

De återkommande bankkriserna förvärras oupphörligt, på grund av att de nuvarande politiska makthavarna inte själva har några realistiska lösningar på spekulationsekonomins ohållbara och inneboende otillräcklighet. Makthavarna kan inte, och vill inte inse de grundläggande orsakerna till det annalkande globala nederlaget för Mammons herravälde över denna världsordning. 

Konsekvenserna med ett sådant verklighetsperspektiv medför ett kolossalt elände för världssamfundet och framtiden, det vill säga om en omfattande ekonomisk härdsmälta uppstår, eller om den globala uppvärmningen når en tipping point. 

Vad bör då göras?

Det politiska och ekonomiska maktetablissemanget är världens huvudrollsinnehavare – som ofta benämnts Mammon. Vi, det vill säga hela världens levande väsen, är alla underställda detta beroendeframkallande maktförhållande. Men det finns inget skrivet eller oskrivet samhällskontrakt mellan människorna och makthavarna om att det måste förhålla sig så.

Mammon är den beteckning som bland andra Jesus använde sig av, som en förklaringsgrund över hur de rådande förhållandena har varit i världen, hur de är, och kan komma att bli. Vi kan emellertid lyssna till visdomens ord, om kvalitativa förändringar, som bland annat uttalats av Jesus och hans medföljare.

Vi borde kunna komma till insikt över behovet av en kvalitativ förändring av världsordningen. Spekulationsekonomins katastrofala omfattning måste avväpnas. Det låter sig göras genom utvecklingen av ett ändamålsenligare näringsliv, med tydligare utveckling av självägda företag. 

Behovet finns för ett blandekonomiskt näringsliv i balans, utan koppling till spekulationsekonomi, för en öppnare och mer innerlig demokrati som gynnar alla människor. Samhällsekonomin måste ställas till förfogande för demokratins utveckling, med ett näringsliv som underställs demokratins objektiva intressen.

Ägarinvesteringar i värdepapper, som spekulativ handelsvara, gynnar däremot odemokratiska, destruktiva och asociala samhällsförhållanden. 

Det går faktiskt att förändra världen, genom att så många som möjligt gör sig till världsförbättrare. Här gäller varken höger, vänster eller korporativism. Här gäller bland annat tillväxten av humanism, ansvar och rättvisa.

Inom vissa religiösa organisationer sägs det att troendemänniskor inte behöver bry sina tankar kring världsordningens problem och konsekvenser. De menar att Gud ändå kommer att ordna upp detta för alla som tror på Gud. Men detta är en förvriden definition, mer av en egoistisk bekvämlighet, och som inte är i överensstämmelse med profeterna, inklusive Jesus. Ordets görare lyssnar däremot på visdomen från det som kommit ur Jesus predikningar.

Det behövs verkligen en ny världsordning, som tar fasta på de mänskliga behoven och omdanar världen till det goda samhället. Det handlar om gränsöverskridande kärlek och rättvisa; det handlar också om stopp för den missriktade tillväxtfundamentalism, vilket kan leda till förstörelsen av vår planet; betydelsen av mänsklig mångfaldsutveckling; räddningen av naturens artrikedom; utvecklingen av global religionsdialog; intensifierad regelkontroll över den globala vapenhandeln; intensifierad regelstyrning för en global livsmedelsfördelning; avvecklat inflytande för börsernas fördärvliga inverkan på den globala ekonomin. Här ovan bara några få nödvändiga punkter.

Motmakten till Mammons herravälde finns emellertid latent bland många fritänkande människor, och bland dem finns de som tar Gud på allvar, och Jesus på orden. Det finns alltså goda viljor som andas förhoppningar om en annorlunda förändringsvilja – det handlar om världsförbättrarna i Guds anda, och i Jesu fotspår.

Anmärkning: 

"Spekulationsekonomin" har sin upprinnelse från tidernas begynnelse – i praktisk mening. Det handlar om att "låta pengarna arbeta" åt dem som gjort sig till ägare över kapital och egendom. Det gäller mestadels ägandet av värdepapper – ägandets säkerställande och dess tillväxt. Säkerställande av värde sker också med tradition av ädelmetaller som guld, eller ädelstenar och konst med fiktiva värden. Och allt handlar om ett infantilt och girigt sökande efter något som liknar en destruktiv illusion – ett jagande efter luft och tomhet. Precis som spel-och-dobbel.

Värdesäkring kan ha en seriös och rimlig legalitet självklart, men också en destruktiv nivå då hela havet gungar – på grund av en ocean av spekulativa låneskulder.

Företagande, ämnat för forskning och produktion, däremot, tillhör sakligt och generellt sätt den ändamålsenliga utvecklingen – om företagandet inte fastnat i den spekulativa kapitalismens nät, vilket numera är den vanligare formen av ägande. 

Min mening är att den nuvarande "spekulationsekonomin", som alltså grundar sig på nyliberalism – laissez faire, en idé från 1700-talet, åstadkommer alltför stora vågspel för hela världen. Det skapas instabilitet inom i stort sätt alla människornas förehavanden. Det handlar om en riskfylld ekonomisk och moralisk urartning, med en spekulativ överkapitalisering av fiktiva ekonomiska värden som inte har någon realiserbar verklighet. Följden av fiktiva övervärderingar övergick i en gigantisk överbelåning, vilket alltså bara handlar om spekulativ illusionism.

Perspektiven av att frenetiskt söka rädda de ekonomiska värdena i de fiktiva tingen, som exempelvis boendemarknadens övervärdering, kan komma att bli låntagarnas härdsmälta. Samtidigt skulle en spekulationskris på boendemarknaden kunna ge upphovet för en ny ekonomisk politik, där spekulationsekonomin tvingas upphöra inom merparten av ekonomiska sektorer som i dag bara har fiktiva värden, men som i dag bara kan upprätthålls med konstgjord andning. Luften för konstgjort andning tar snart slut, och luftbubblan imploderar. 

Riskkapitalister har själva uttryckt det så, att de inte sysslar med moral, utan med affärer. Det säger en hel del om orsaken till världsordningens kriser. 

Personligen tror jag på ett mångfaldigt företagande, med både privata och samhällsdrivna företag, som kreativa och spännande former för ändamålsenlig utveckling. Det är bland kreativa innovationer som samhällsgemenskapens mervärden skapas, men som den giriga "spekulationsekonomin" strävar efter att erövra. 

Ett sunt och välmående företagande, tillsammans med en sund offentlig sektor, är antagligen den allra bästa jordmånen för ett stabilare kvalitetssamhälle. Men viktigast av allt är säkert den goda viljan, som grundas på bland annat ideologisk socialhumanism och ekologism, som inte smittas av maktetablissemangets ansvarslöshet och dess färd mot Big Bang – Den Stora Kraschen.

Artiklar som publiceras i namnen av Paul Lindberg och Ulf Svensson får användas av andra tidningar och hemsidor. Om ni bara vill fråga oss om något, så går det bra. Sänd ett brev till Rikare Liv:

rikareliv@rikareliv.info

Redaktion kontakt:

 

PAUL LINDBERG, redaktör och ansvarig utgivare. Journalist, tidigare art director för mediaföretaget Voiceface AB, under 80-90-talen. Tidigare under 70-talet anställd vid SL:s trafikledning, 8 år, som trafik- och instruktionsmästare. Egen utgivning av näringslivstidningar tillsammans med Ulf Svensson, med tidningarna Vision och Design World. Tankarna tangerar de mänskliga relationerna, samhälle och rättvisa, och vikten av ett hållbart samhälle för framtidshopp och meningsfullt liv för alla.

paul.lindberg@rikareliv.info

 

ULF SVENSSON, redaktör och projektansvarig. Journalist och forskare, ekonomutbildad på Handelhögskolan i Göteborg och tidigare forskningsassistent på Chalmers Tekniska Högskola. Numera utredare för framtidens transportlösningar med specialengagemang för lättare-än-luft lösningar. Tillsammans med några av de ledande luftskeppsföretagen undersöks vilka för- och nackdelar denna teknologi har i dag och i morgon, samt relevans för klimatpåverkande utsläpp.

ulf.svensson@rikareliv.info

Annonspluggar: Klicka på nedanstående pluggannonser, och se högupplöst storlek. Spara som, och publicera goodwillannonser i tryckta tidningar, eller på hemsidor! Jättetack!