IHS

REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

FOTO: RLC, efter målning

Ledare

Människas makt över människa

Där makten finns, där finns också förtrycket. Jag vill ha makt till att kunna förändra, säger politikern. Jag vill ha makt för jag är värd det, säger finansspekulanten. Jag vill ha makt därför att jag är så maktlös, säger den förtryckte. Vad kan då vara bättre än makt för var och ens individuella bestämmanderätt? Ja, bestämmanderätten har varit på gott och ont, men med stora konsekvenser. Den enes självpåtagna frihet blev den andres ofrihet. Jesus säger att ljusriket byggs utan makt – och som aldrig tidigare skådats av människan. Det handlar om ren kärlek och rättvisa, gällande för alla människor. Utopiskt enligt många, men den enda realistiska vägen enligt andra. 


  Paul Lindberg: |2011-01-03| Folkliga uppror mot förtryck,  global uppvärmning, miljöförstörelse, djur- och växtarter utrotas i massor, utfiskning av världshaven, döda havsbottnar med utrotning av havslivet. Människor gör uppror mot förtryck på grund av avskyvärda orättvisor; folk mot folk utnyttjas i etniska motsättningar. Maten manipuleras och innehåller gifter. Mediciner leder till resistenta bakterier och virus. Ekonomiska kriser avlöser varandra.

Makten samlar rikedom i ladorna för värdeförvaltning, men på bekostnad av dem som får betala "marknadsvärdet" av exempelvis fastigheter och boendekostnader. Den rika världens vapen används i bland annat Afrika och låter människor massakreras. Klimatförändringen mäts i mängden av väderlekssystemens allt fler och negativa rekord.

Jesus profeterande om hur slutet tar sig ut för denna ohållbara världsordning, vilket visar sig i en avskyvärd tydlighet. Med klarsynthet utan skygglappar kan vem som helst förstå vad som händer.

MAKT OCH MAKTMEDEL 

Min allra första artikel i Rikare Liv handlade om människan och hennes medmänniskor, "Människan! Människan?" heter artikeln. Det var ett försök att exemplifiera i vilken situation människan står inför i detta nu.

Jag skrev följande: "Strävandet efter död eller liv visades tydligt i människans tillvaro. Det visades exempelvis inför Hitlers förestående nederlag i början av 1945, då den nazistiska makteliten in i det sista kämpade om maktpositionerna dem emellan i det krackelerande Tyskland, trots att utsikterna till seger var obefintliga. Det var anhängarna till ´artkampens´ egen retorik som snavade på sin egen dödförklaring."

Maktens innehavare förlorar sig själva i sina egna skapelser, och låter sig inte hindras av att framtiden avgörs av deras missgrepp. Den skapelsen kan till stor del ses som en fruktansvärd verklighet – en apokalyps skapad av dem som raljerar över människor som söker vända på denna ohållbara utveckling.

Regeringars och ekonomiska makthavares ansvar inför det som nu sker, lyser med sin frånvaro. Kan det vara så att maktens representanter inte är medvetna om vad som verkligen är på gång? Eller är de medvetna om händelseutvecklingen, men är handlingsförlamade över dess omfattning? Eller låter de helt cyniskt en nyliberal låt-gå-politik vara ledstjärnan – laissez-faire. Det tycks psykologiskt handla om politiska ideal som inte får svikas.

En sak som är säker är att den rika världens ekonomiska etablissemang inte tycks vilja ändra på sin egen maktfullkomlighet. De vill slippa engagemanget i något så abstrakt och banalt som världsordningens närstående kollaps. 

HÅLLBARARE HÅLLBARHET

En hållbar världsordning, med hållbara livsbetingelser kräver hållbara premisser. Människan kan påverka premisserna för sin överlevnad. Exempelvis skulle konsumtionsvaror i högre grad än i dag behöva en högre kvalitet, för ett dubbelt så långt hållbarhetsdatum. 

Bättre kvalitet och längre hållbarhet resulterar i bättre premisser för den globala framtiden. En utveckling som kan påverkas med lagenliga bättre-och-längre-garantier. Om balansen för världsekonomin och sysselsättningen av en sådan anledning rubbas på grund av nödvändiga kvalitetsåtgärder, så föreligger ett fundamentalt fel med denna världsordning. Det vet vi redan i och för sig, och därför fordras en helt en ny världsordning, med möjligheten att skapa nya premisser för en hållbar och människovänlig överlevnadsstrategi värt namnet. Det borde väl inte vara orimligt. 

Miljöanpassningen till nuvarande maktförhållanden, leder bara till lite petande här och där, och förändrar inte i grunden det som orsakar hoten mot livet på jorden. 

Den världsvida industriutvecklingen är i en tillväxttakt som med nuvarande omfattning bokstavligt talat slår ihjäl livet på jorden. Jakten på jordens krympande råvaruresurser leder redan till kontroverser och krigshandlingar. Framförallt i Afrika, som har de största råvarutillgångarna i världen. Det leder till att Afrika inte får minsta chans till en möjlig utveckling för en demokratisk utveckling.

De ekonomiska kriserna avlöser varandra och kan vara upphov till instabila förhållanden. Dessa kriser beror oftast på skulduppbyggnad. Misstagen upprepas kris efter kris, till den dag då kriserna sammanfaller med andra typer av kriser, exempelvis råvarubrister, klimatkriser eller pandemier. Det är Mammons avkastningskrav som är upphovet till de flesta kriserna i denna världsordning. 

MEDIA OCH MARKNADSFÖRINGENS BETYDELSE

Hela det marknadsekonomiska konglomeratet är helt beroende av varandra, och har ett gemensamt intresse att med påverkan och styrmedel hålla positionerna. Men också att flytta fram positionerna för nya ekonomiska erövringar. Mot denna vansinnesfärd finns otaliga ideella rörelser och politiska viljor, som sätter gränser när övertrampen är alltför grova. Men den möjliga påverkan av gränssättningen är ganska begränsade, beroende på det monopolstarka etablissemangets avgörande resurser. 

Marknadskrafternas alltmer sofistikerade styrning över händelseutvecklingen har stärkts högst avsevärt under senaste decenniet. De kan med utstuderad påverkan få igenom sin vilja inom alla samhällssektorer. Det gäller den grundläggande marknadsföringen av konsumtionsprylar av alla de slag, av konsumtionsgenererande trender och ideal. Men också med politisk påverkan, vilket gör att de demokratiska möjligheterna minimeras, eller sätts ur spel. Vilket synliggjorts under senaste decenniet.

De ideella rörelserna slås ut alltmer, eller anpassas till marknadskrafterna. Men också de parlamentariska rörelserna läggs under marknadskrafterna, och lobbyintressenternas påverkan är intensivare än vad de demokratiska idérörelserna mäktar med.

Marknaden har nått sin högsta nivå, och tangerar bristningsgränsen. Den globala industriella växtkraften briserar i en upplösning – tipping point.

Och efter upplösningen kan frågan ställas: vad var det egentligen som var meningen med livet?

Att vara människa innebär att ha medkänsla och empati för medmänniskor, djur, natur och livets mening!