IHS

REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

FOTO: RLC

Den goda viljans betydelse

Makt – eller demokrati?

Ordet ”makt” har en dålig klang hos en stor del av mänskligheten, på grund av den reellt existerande verkligheten. Av all erfarenhet har makten alltid gynnat vissa särintressen. Människorna har därför missgynnats i det stora hela på grund av makthavarnas intressen. Jesus säger: ”människas makt över människa, leder bara till hennes fördärv”.


  Paul Lindberg: |2010-08-25| Makt innebär exakt det som Jesus här ovan beskriver, vilket också överensstämmer med Nationalencyklopedins principiella beskrivning: ”Makt utövas när en människa A får en annan människa B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilket A kan belöna eller bestraffa B.” Detta är den generella definitionen av begreppet makt.

Människans historia har varit berättelsen om överhetens maktkontroll och utnyttjande av dem som tagit makt över andra människor. Mot denna maktkontroll har det alltid funnits människor med en god vilja, som motsatt sig den egennyttiga maktens vilja.

Den goda viljans människor har sökt olika möjliga vägar för att värja sig, men också för att förverkliga den egna viljan. Makten har alltid använt auktoritära och manipulativa medel för att tilltvinga de egoistiska särintressena – något slags djävulskt maktdarwinism.

Av historien har vi även kunnat se att förtryckta, som eftersträvat sin egen fria vilja och vunnit den, har själva sedan gjort sig till makthavare över andra människor. Det har inte varit ovanligt.

Kring frågan om makten människor emellan, har emellertid Jesus klargjort att ljusriket inte kommer till på grund av makt, utan istället utan makt. Det handlar helt enkelt om den goda viljan hos var och en. Den goda viljan finns troligtvis hos en majoritet av mänskligheten – om den viljan inte bakbinds av manipulerande maktintressen.

INVÄNTA ELLER HANDLA?

Man kan alltså inte invänta ljusriket inför hoppet om en uppståndelse. Ljusriket är ingenting man väntar på, säger Jesus, det är någonting som ska förverkligas. Att man löser så många knutar som möjligt är att handla inför en eventuell uppståndelse, enligt Jesus. Han menar att ljusriket finns mitt ibland oss utan att människorna riktigt kan se det. Vad menar då Jesus?

Jesus talar om Mammon, och om vålds- och tvångsmedel; om arbetskraft som utnyttjas; om kontrollen över ekonomiska resurser som pengar och produktionsmedel. Jesus beskriver verkligheten kring maktutövning baserad på vålds- eller tvångsmedel, som ofta leder till kontroverser och motsättningar mellan folk och nationer.

Det var och en gör mot sin nästa, blir var och ens skatt som läggs till ljusriket.

DEMOKRATI OCH PARLAMENTARISM

Makthavare i vår del av världen pratar om demokrati, när de egentligen menar parlamentariskt maktinnehav för att tillgodogöra sina egna särintressen. Ett exempel är den allmänna folkomröstningen kring atomkraftens avveckling. Resultatet visade att den parlamentariska självrätten körde över den demokratiska folkrätten, genom att omröstningens resultat negligerades.

Beslutet som togs var att atomkraften skulle avregleras till år 2010. Vilket alltså inte har skett. Det handlar om parlamentarisk diktatur – inte alls om någon demokrati.

Riksdagsvalet i år blir därför symboliken över maktens legalism – makten som alltid vill bestämma över människornas villkor.

Makten har tvingat fram sin egen legitimitet, genom överenskommelser mellan olika särintressen, men helt över människornas huvuden. Överenskommelserna har gällt respekten för varandras existens, som olika parter. Men dessa tekniliteter har urvattnat och mörkat all form av en öppen demokrati och en objektiv humanism. Människor har gjorts till ”lyckliga konsumtionsslavar” och i frånvaro av motstånd och förlitandet på den så kallade representativa parlamentarisms allenarådande auktoritet. Och denna Mammons auktoritet leder mänskligheten rakt in i fördärvet. 

TVÅNG ELLER FRIVILLIGHET

Människors underställelse, eller underkastelse, under makten har knappast varit frivilligt. Mammon har genom sitt ekonomimonopol och sin maktresursansats lyckats fördela organiseringen av särintressen och personer i ett behändigt spindelnät. Av dessa maktansatser kan vi se hur många exempel som helst.

Frågan om vad som är tvång eller frivillighet i människors beteenden har varit ett stort diskussionsämne inom samhällsdebatten. Definitionerna ser olika ut beroende på vilka som för maktens talan. Någon vetenskaplig sanning kring maktfrågan finns egentligen inte. Det handlar mest om ståndpunkter, värderingar och utövanden av de olika särintressena.

Jesus uttalande om människas makt över människa, som bara leder till hennes fördärv, tycker jag är den allra bästa förklaringen över människornas existentiella dilemma – med tanke på framtiden. Jesus är något att lära av!

Det svenska demokratiska idealet

Maktfördelning och demokrati  

Maktutredningen

Maktutredningen, statlig utredning 1985–90 om maktfördelning och demokrati i Sverige. Makt- utredningen var ett stort samhällsvetenskapligt forskningsprogram, som tillkom på regeringens initiativ. (Se kommentar nedtill)

  Maktutredningen bestod av fyra forskare, statsvetaren Olof Petersson (ordförande) , historikern Yvonne Hirdman, ekonomen Inga Persson och organisationsforskaren Johan P. Olsen.

Till utredningen knöts en referensgrupp med utländska forskare. Över hundra forskare medverkade i utredningen, vars resultat publicerades i en huvudrapport, drygt 20 böcker och ett hundratal rapporter.

Maktutredningens uppgift var att undersöka medborgar- nas möjligheter att delta i samhällets beslutsprocesser samt fördelningen av maktresurser och inflytande inom olika områden, särskilt näringslivet, den offentliga sektorn, organisationerna och opinionsbildningen. En central fråga var huruvida samhällsutvecklingen närmar sig det svenska demokratiska idealet.

Utredningen publicerade undersökningar om bl.a. makt- begreppet, demokratiuppfattningar, maktnätverk, mass- medier, förvaltningsreformer, teknologi, lokalsamhälle, kvinnor och internationalisering.

Särskilt uppmärksammade blev böckerna "Medborgarnas makt" och "Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhems- politik".

Huvudrapporten formade sig till en bedömning av den svenska modellens styrelsesätt. Det sena 1980-talet karaktäriserades som slutet av en epok. Individualisering och internationalisering förändrade förutsättningarna för den svenska demokratimodellen.

Utredningen utmynnade i frågan hur man i denna situation "kan kombinera fria personliga val med solidarisk gemenskap".    NE

Kommentar:

Vad har då hänt sedan Maktutredningen offentliggjordes? Ja, den politiska maktkoncentrationen har statistiskt sätt ökat i en stor omfattning inom de flesta samhällsområden.

Bland annat kan vi se hur viktiga politiska beslut tas centralt av EU, istället för decentraliserade beslut av suveräna nationer, och regionalt. Beslutsordningen har många gånger urartat till onödig klåfingrighet. 

Det har skett en kraftig EU-byråkratisering, som minskar möjligheterna till påverkan av exempelvis ideella och demokratiska organisationer. 

Allt färre människor ansluter sig till politiska partier. Vilket var tvärtemot vad Maktutredningen syftade till. Det kan bero på att parlamentarismen av i dag inte motsvarar människors idealbild av demokrati. Allt tycks ha låst sig i förstockad oföränderlighet. Möjligheterna för reellt inflytande är ganska små. Det är den centraliserade parlamentariska toppdriften som tagit över – istället för decentraliserad demokrati på bredden. 

För politiska maktägare kan nämligen demokrati vara besvärligt att behöva ta hänsyn till.

I det parlamentariska spelet har partipiskorna haft stor betydelse för det taktiska partitänkandet. Ideologierna tycks vara helt döda. 

Många unga politiker har under tävlingsloppet hoppat av det politiska racet med motiveringen att det inte längre är deras grej. Flera av dem har uttalat sig om den dominanta partitaktiken, som den allenarådande ersättningen för de kreativa framtidsvisionerna, som bland annat "det goda samhället".

Demokratiska ideologier måste därför göras trovärdigare. Människorna ska inte tvingas finnas till för partiernas skull!

ÄGANDETS BETYDELSE

Den ekonomiska maktkoncentrationen är säkert den mest iögonenfallande förändringen som skett sedan maktutredningen kom till. Koncentrationen över ekonomi och ägande har ökat kraftigt under perioden, och motverkat maktutredningens avsikter. 

Den extrema ekonomiska koncentrationen har möjliggjorts på grund av parlamentarisk manipulation mot den demokratiska folkviljan

Ägarmångfald av olika slag har visat sig stå på samma sida i intressesfären för ekonomisk förvaltning. Kapitalägandets betydelse och inflytande är betydligt större än både parlamentariskt och demokratiskt inflytande – eller folkgunsten. 

Parlamentarism och demokrati har i ovanstående sammanhang underställts kapitalägandet – helt i Mammons tecken. 

De krafter som gjorts beroende av koncentrationen av kapitalförvaltning, vill givetvis säkra värden och utdelning.

Som exempel kan vi se fonder av alla slag – internationella pensionsfonder eller fackföreningskassor, som är piskade att rädda vad som räddas kan, samtidigt som den globala världsekonomin krisar då och då, och allt oftare. 

Fonder tillsammans med den globala spekulationsekonomin liknar gungfly, och ju mer spekulation och fondinvesteringar desto vattensjukare blir världsekonomin, till slut sjunker allt i gungflyt. Spekulation och investeringar kan aldrig uppfylla de ekonomiska förväntningarna, på grund av överbelastning, eller överinvesteringar. Det blir för mycket helt enkelt. Ett exempel av detta kan vi se i de extremt höga hyrorna för affärslokaler i storstädernas affärsdistrikt runt om i världen.

Beroendet av den ekonomiska spekulationen triggar fram kraven på ständig ökad tillväxt som kan få miljön att kollapsa i en framtida tipping point. 

Kapitalmaktens ökade inflytande och ideologiernas borttynande får konsekvenser av en dramatisk omfattning. Allt inflytande har överlämnats i Mammons händer, och de ideologiska rörelserna tappar fullständigt fotfästet och allt inflytande över händelseutvecklingen. Demokratin ruineras.

Alla eftersträvar ekonomisk stabilitet, när det i själva verket är deras egna spekulativa investeringar, som driver fram den ökade instabiliteten. 

Att förlita sig på Mammon är rena självmordet. Behovet av en ny ekonomisk världsordning blir allt tydligare. 

För att realisera detta behov finns en önskan av en välutvecklad diskussion över hur en modifierad och demokratisk nationalekonomi skulle kunna ta sig ut, och hur visionen av en ny världsordning skulle kunna gestaltas.

Jag tror att det finnas ett seriöst intresse av det.