FOTO: RLC

REDAKTION

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Countdown to Copenhagen

Värna skapelsen!

Inför FN:s ödesmöte i Köpenhamn i december bjöd Svenska kyrkan, riksdagspartierna och fyra stora organisationer in till ett seminarium om klimatpolitiken. Världens främsta klimatforskare har slagit fast att klimathotet ökar allt snabbare. Åtta av tio svenskar vill att Sverige ska snabba på när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Hoppet ligger nu hos människornas goda vilja! Och den viljan måste prioriteras och respekteras!


  Maria Sandell: |2009–05–14| – Att värna skapelsen och människan är kyrkans ansvar men samtidigt inget unikt kristet. Vi har att finna våra roller tillsammans med krafter som delar samma mål. Att ge stöd åt våra politiker att föra en solidarisk klimatpolitik är att ta rollen på allvar, säger ärkebiskopen Anders Wejryd.

Under FN-mötet i Köpenhamn ska ett nytt internationellt klimatavtal förhandlas fram. Det avgör världens klimatinsatser för årtionden framåt. Svenska kyrkan driver tillsammans med svenska Diakonia och organisationer i åtta andra länder i Europa kampanjen Countdown to Copenhagen.

På Svenska kyrkans uppdrag intervjuade Synovate i slutet av mars 1023 personer bland allmänheten. De fick höra vad världens klimatforskare sagt under konferensen i Köpenhamn i mars strax innan intervjun gjordes och fick sedan frågan:

"Anser Du att den nya forskning som visar att klimatförändringarna går mycket snabbare än man tidigare trott är skäl för att öka takten i Sverige och EU:s utsläppsminskningar eller anser du inte det?"

Åtta av tio svenskar svarade att de vill att Sverige ska öka takten när det gäller att minska på koldioxidutsläppen.

Maria Sandell är pressekreterare i Svenska kyrkan.

Upprop från Svenska kyrkan och forskarsamhället, klimatseminarium i Riksdagen:

Människans klimatpåverkan mycket värre än vi tidigare trott

Publicerad: 2009-05-12, Uppdaterad: 2009-05-13

"Nya studier att en viss klimatförändring kan medföra värre effekter än vad som tidigare antagits. Sverige har hittills drivit en alltför försiktig linje och vi menar att ambitionsnivån måste höjas rejält." Det skriver ärkebiskopen Anders Wejryd tillsammans med flera företrädare för forskarsamhället.

 

Det vetenskapliga stödet blir allt starkare för att klimatförändringen är värre än vad som tidigare antagits. Därmed ökar vårt moraliska ansvar att vidta åtgärder.

För det första visar nya data att förändringar i klimatsystemen kan gå snabbare än vad tidigare bedömningar sagt. Ett tydligt exempel är den dramatiska minskningen av havsisen i Arktis 2007 och 2008. Förändringen är större och sker snabbare än vad modeller har visat. Om minskningen består kan den bli ett första exempel på en kritisk tröskeleffekt.

För det andra visar nya studier att en viss klimatförändring kan medföra värre effekter än vad som tidigare antagits. Den temperaturökning som ger "skäl för oro" över allvarliga risker för unika och hotade ekosystem, extrema väderhändelser och global spridning av effekter ligger snarare vid någon eller ett par grader, än vid några grader.

De som drabbas värst av klimatförändringen är de fattigaste i världen, de har ofta sämst möjligheter att anpassa sig till förändringar och de har bidragit minst till problemen.

Men samtidigt som klimatförändringen ser allt mörkare ut tar alltfler enskilda, forskare organisationer, företag och politiker världen över klimatfrågan på allt större allvar. Lösningskatalogen växer och många lågt hängande frukter väntar att bli plockade. De snabbaste åtgärderna är ofta direkt lönsamma för plånboken och bokslutet, och klimatinvesteringar kan ge exportintäkter. Trots problembilden är vi därför optimistiska.

Mot den här bakgrunden presenterar vi idag våra åsikter på ett seminarium i Sveriges riksdag. Vi har globala nätverk inom akademin, civilsamhället och religiösa organisationer, vi samverkar med forskare, företag och lokala organisationer över hela världen och vi vet att förväntningarna är höga på klimattoppmötet i Köpenhamn i december.

Men innan dess ska EU finslipa sina positioner och just dessa dagar arbetar riksdagen på den politik som Sverige - EU:s ordförandeland under Köpenhamnsmötet - ska driva. Sverige har hittills drivit en alltför försiktig linje och vi menar att ambitionsnivån måste höjas rejält.

1. Först måste målen ses över. Tvågradersmålet är sannolikt alltför högt. Koncentrationen av växthusgaser får inte överstiga 400 ppm. För de rika länderna krävs utsläppsminskningar på hemmaplan på minst 40 procent åren 1990-2020. Till 2050 bör utsläppen minska med 90 procent. EU:s mål på 30 procent är alltför låg, särskilt då en stor del av betinget får genomföras utanför EU. Den minskning på 27 procent i Sverige åren 1990-2020, som föreslås i klimatpropositionen, är heller inte tillräcklig. Med en så låg omställningstakt idag blir kraven långt högre på våra barn och barnbarn.

2. Sedan krävs insatser i utvecklingsländer. Sverige och EU måste minska utsläppen i utvecklingsländer motsvarande 40 procent av de egna utsläppen. Arbetet måste fokusera på åtgärder som annars inte skulle blivit av. En politik som tillåter att Sveriges och EU:s klimatmål till stor del får nås med billiga åtgärder i fattiga länder innebär inte bara att åtgärder på hemmaplan skjuts på framtiden. Den leder också till att rika länder gör vad fattiga annars kunde gjort och att utvecklingsländerna därmed pressas till mer kostsamma insatser. "40 hemma, 40 borta" är därför ett minimikrav.

3. När den rika världen står för merparten av utsläppen är det svårt att förmå fattiga länder att acceptera klimatåtgärder. Därför behöver de rika länderna inte bara gå längst för att minska utsläppen, de måste också ge stöd för teknikutveckling och anpassning i fattiga länder. Den globala notan har beräknats till två till tre gånger världens samlade bistånd. EU och Sverige måste nu markera att de är beredda att ta sin del av notan.

4. När klimatmålen ska genomföras är två strategier viktigare än andra: energieffektivisering och förnybar energi. EU:s mål för energieffektivisering, 20 procent bättre än prognosen för år 2020, är för svagt. Trots det föreslår regeringen en försiktig linje: 20 procent lägre energiintensitet, dvs energiförbrukning i förhållande till BNP. Energimyndigheten menar att "business as usual" leder till 20 procent vid 2020. Det krävs alltså en energislösarpolitik för att misslyckas. Målen måste skärpas. Negawatten, den sparade energin, är den billigaste åtgärden av alla. Rapporter pekar på att Sveriges energianvändning kan halveras till 2030.

Regeringen vill att hälften av energin ska vara förnybar år 2020, men det är bara någon procents ökning av ett bindande EU-mål. I det perspektivet är det också anmärkningsvärt att låta Vattenfall fortsätta att storsatsa på kolkraft. Och det finns goda skäl att ifrågasätta öppningen för mer icke-förnybar kärnkraft utifrån ett globalt utvecklingsperspektiv. Uranbrytning i fattiga länder är förknippad med både säkerhetsproblem och miljöskador och problemen med avfallshanteringen kvarstår. Avgörande för EU och Sverige borde vara ett fullt pris på de samlade miljöskadorna. Då vrids marknaderna rätt.

Målet med våra presentationer i riksdagen idag är att visa att samtidigt som problemen ter sig allt allvarligare så är lösningarna mer lovande än någonsin. När världen nu ska hantera den ekonomiska krisen med stora investeringsprogram är det därför inte bara viktigt utan också fullt möjligt att en stor andel av resurserna satsas på klimatsnåla samhällen. Varje krona som läggs på ohållbara lösningar är ett dyrt steg åt fel håll.

Klimatförändringen ställer mänskligheten inför en historisk utmaning. Vi måste därför alla verka för att fler åtgärder sätts in snabbare. Kommande generationer och människor i fattiga länder ropar på oss - här och nu - att ta ett långt större ansvar. Vi har mycket att vinna på att satsa rätt. Höj tempot i klimatarbetet!  

Anders Wejryd (SvK), Johan Rockström (SEI), Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen), Lasse Gustavsson (WWF), Christer Zettergren (Röda korset), Mikael Karlsson (Naturskyddsföreningen).

 

Seminariets deltagare utgjorde en fullsatt sal i Riksdagens Ledamotshus. Alla blev berörda av de dystra framtidsutsikterna som rapporterades av Sveriges största klimat- och miljöorganisationer. 

 

 

Johan Rockström, 

Chef för Stockholm Environmental Institute, Professor i naturresurshållning.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Lasse Gustavsson, 

Generalsekreterare WWF Världsnaturfonden.

Christer Zettergren, 

Generalsekreterare Svenska Röda Korset

Mikael Karlsson, 

Ordförande Naturskyddsföreningen, Fil. Dr i miljö- och energisystem.