REDAKTION

Övriga artiklar

Til framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Ledare:

Ge framtiden en chans

Viljan att idag bistå framtida livsbetingelser för människor, djur och natur är inte speciellt fanatiskt. Det är inga domedagsfanatiker som kräver detta, det är en ganska enad forskarkår som ger sin syn på verkligheten, och lyhörda människor som tar hotet på allvar. 


  Att agera nu handlar om en medveten solidaritet och ett realistiskt ansvarstagande för medmänniskorna! Att inte bistå framtidens människor idag, när möjligheterna ännu finns är förräderi mot mänskligheten. Ja, det är rena brottsligheten! Det är knappast några överord!

Egentligen vet ingen med säkerhet hur det kommer att gå för vår planet. Men med säkerhet vet vi vad larmrapporterna och forskarnas varningar säger oss. Att misstro dessa rapporter, eller att tvivla på dess sanningshalt är nog det allra vansinnigaste. Vi kan heller inte chansa att det är en opåverkbar naturlig utveckling, det är ologiskt. 

Vi kan heller inte tro att det globala miljöhotet ska upplösas utan åtgärder. Naturen fungerar inte på det sättet. 

Nu gäller det istället att människorna måste ta sitt ansvar, och ta bort skygglapparna, hur obehagligt det än är. 

Politikerna måste våga vara otraditionella, göra sig friare från partitaktik och inte fastna i ideologiska låsningar. Politiska blockeringar tycks för närvarande vara det stora hotet mot nödvändiga förändringar!

Kraftigare skyfall

För tjugofem år sedan kunde man läsa i civilingenjörernas tidning Ny teknik att Jorden i framtiden kan komma att värmas upp på grund av miljöförändringar orsakade av människorna.

Klimatforskarnas satellitbilder under en tjugofemårsperiod besannar denna utveckling. Idag finns det adekvata forskningsbevis om hur globala tropiska vädersystem varierar med förändrade turbulenser. Dessa kraftigare turbulenser och väderförändringar är alltså något nytt i vädersystemen.

I vetenskapstidningen Science rapporterar fältforskningen som idag bekräftar det som stod i Ny teknik redan för omkring tjugofem år tillbaka. Glaciärisen bokstavligen sprängs fram i Himalayas bergmassiv vid den snabba issmältningen, och tar med större issjöar nedför bergen mot dalarna, med förödande skador. Det är vad som händer i dag, och ökar hela tiden.

Enligt Science ökar förändringarna i vädersystemen varefter Jorden ökar i uppvärmning. Det blir mera och intensivare nederbörd med stormar, samtidigt som andra platser får torka och ännu varmare. Men det kan också bli turbulenser i torra områden som nyckfullt får översvämningar som aldrig tidigare, och vise versa. Om dessa turbulenser är forskningen ännu inte helt på det klara över händelseförloppen, enligt rapporter i Science. 

Alla drabbas av klimatet

Nordpolen och Sydpolen smälter i allt snabbare takt. Himalayas gigantiska glaciärer, Asiens vattentorn, smälter onormalt snabbare än någonsin tidigare, vars smältvatten utgör alla de floder som bevattnar stora delar av Asiens länder. Nybildningen av is går betydligt långsammare än nedsmältningen av glaciärerna. Utan dessa floder skulle länder som Indien och Kina bokstavligt talat torka ut.

Himalayas glaciärer bidrar med en tredjedel av Asiens hela vattenbehov. Regnvattnet räcker alltså inte till att försörja så stora befolkningar. Liknande issmältning sker med Jordens övriga glaciärer, men inte i samma höga takt.

Sverige kan också komma att drabbas av turbulentare storm- och regnväder. Redan idag finns tendenser för detta, även om det ännu inte är helt fastställt.

Förändringens vindar

Utan en kraftfull politisk ledning för en livsstilsförändring kommer inte framtiden att kunna räddas, det är ett faktum. Förberedelserna till livsstilsförändringar har lyst med sin frånvaro. Moderaterna gick inte till val på frågan om en räddning av framtiden och livsstilsförändringar, har de uttalat sig om, vilket är anmärkningsvärt. Det tycks vara ett sätt att slippa ta obehagliga beslut och ansvaret för viktiga åtgärder. Det ansvaret lämnas istället över åt andra – detta synsätt har gällt den borgerliga alliansen till stor del. 

Emellertid kommer politikernas hållning att gör dem ansvariga inför framtidens generationer. Framöver måste ansvarsfrågan tas på större allvar!

Försummelser idag kommer att bli påminnelser framöver!

Men idag kan skönjas förändrade värderingar, och oppositionen har i ord lovat att de ser klimatfrågan som den absolut viktigaste och mest prioriterade frågan, 

Global uppvärmning – naturligt eller onaturligt?

Om den globala uppvärmningen orsakats av människan, så har vi bara några få år på oss att visa nödvändiga och kraftfulla förändringar – inte decennier eller århundraden. Om det är naturliga processer så måste vi i så fall ha beredskapsplaner även för detta, för anpassning och beredskap. 

Enligt tidskriften Sciences vetenskapliga rapporter så menar en enhällig forskarkår att det under Jordens moderna era med säkerhet är människan som orsakat den nuvarande situationen.

Kan vi då vänta oss och lita på att det makthavande etablissemanget kommer att göra en helomvändning för att rädda Jorden och ge framtiden en chans?

Den goda viljan

Ett större engagemang måste infinna sig hos den politiska ledningen! Nu gäller det livsstilen som vi lever under, och se vad den grundar sig på: girighet, egenintresse, egoism, okunnighet, prestige och fåfänga, inkompetenta makthavare och en stor portion likgiltighet för framtidens människor.

Dessa egenskaper är något som finns hos många, och det är hos oss själva vi måste ändra inställning för en ny livsanda.

Samtidigt måste vi ta i tu med omedelbara och nödvändiga förändringar inom ekonomi, varuproduktion och världshandel som ska leda till en ny livsstil för överlevnad. Detta kan till viss del ske genom lagändringar, men också med kreativitet och innovativ utveckling inom näringslivet. 

Men viktigast av allt är den allmänna motivationen för en ny och hållbar livsanda som ersätter den nuvarande konsumtionshysterin! Och det är kring denna motivation som folkrörelser för global räddning har sin största betydelse och giltighet.

Politikerna bör kunna ge riktlinjer för att näringslivet ska tvärvända till förmån för en alternativ och hållbar utveckling. Det har i viss mån redan påbörjats, om än i en ganska velig och kraftlös omfattning, med tanke på problemets dignitet.

Finns det politiska modet i Sverige idag? Att börja i rätt ände genom att föregå med gott exempel och en god förebild – Sverige för global räddning! Detta är inte för mycket begärt av Sverige och dess invånare!

Paul Lindberg

Uppdaterat 2008-08-13

Jorden är i fara!

Optimism grundad på verkligheten och på den goda viljan till förändringar är det som kan stoppa det globala miljöhotet. Det kan vara försent, men allt tyder på att det finns möjligheter om vi agerar nu!


Stockholm Environment Institute varnade år 2002 att om den nuvarande ekonomiska masskonsumtionen fortsätter i den nuvarande takten kommer "händelser att radikalt förändra Jordens klimat och ekosystem". Tyvärr har konsumtionstakten ökat avsevärt sedan sex år tillbaka.

Forskningsinstitutet har ett internationellt gott renommé, och rapporterade att den globala fattigdomen, fortsatta sociala orättvisor och överutnyttjande av naturresurserna kan resultera i att samhällen kommer att vackla "från den ena miljökrisen, sociala krisen och säkerhetskrisen till den andra".

Millennium Ecosystem Assessment Synthesis, ytterligare en rapport utgiven av FN år 2005, som visade resultaten av en fyraårig global studie av Jordens hälsotillstånd. I studien deltog 1.360 experter från 95 länder. Rapporten innehöll en allvarlig varning: "Människans aktiviteter frestar så hårt på Jordens naturliga funktioner att man inte längre kan ta för givet att planetens ekosystem skall kunna uppehålla livet på framtida generationer."

Om en katastrof skall kunna förhindras krävs det "betydande politiska och institutionella reformer, men dessa lyser med sin frånvaro i dag", sägs det i rapporten.

Anna Tibaijuka, chef för FN:s center för boende- och bebyggelsefrågor, ger uttryck åt vad forskarna blir allt mer eniga om: "Om vi fortsätter som hittills, går vi en katastrofal framtid till mötes."

Är optimism för en bättre värld bara ett önsketänkande? Tusentals år i förväg förutsade Bibeln många av de allvarliga problem som vi nu ser plåga Jorden och mänskligheten. Men det finns alltid hopp och om en optimistisk framtid går det att läsa om i Bibeln.

Valda citat ur Vakttornet

 

Kan Jorden räddas?

Kommer Jorden att kunna sörja för framtida generationer? Efter en fyra år lång och omfattande studie av Jordens ekosystem publicerade en grupp forskare och ledande miljöexperter sin första rapport.


Studien kallas Millennium Ecosystem Assessment (MA). De kom  bland annat fram till följande: Under de 50 senaste åren har de växande behoven av mat, vatten, virke, fibrer och bränslen orsakat snabbare och djupare förändringar i Jordens ekosystem än någonsin tidigare, något som frestat hårt på Jordens förmåga att sörja för framtida generationer. Jordens naturliga kapacitet att pollinera grödor, rena luften och avge syre med hjälp av växtligheten samt återvinna näringsämnen via haven är överutnyttjad. Många arter på planeten kan snart vara i utdöende.

I den kanadensiska tidningen The Globe and Mail sades det: "Människan förstör Jorden i en takt som saknar motstycke och ökar därmed risken för att vissa ekosystem plötsligt kollapsar, vilket kan leda till sjukdomar, skogsdöd eller döda zoner i haven."

I tidningen sades också: "Våtmarkerna, skogarna, savannerna, flodmynningarna, fiskevattnen längs kusterna och andra naturliga miljöer som återvinner luft, vatten och näringsämnen för allt levande håller på att få skador som inte går att reparera."

Forskarna i MA-styrelsen drar slutsatsen att det ligger inom det mänskliga samhällets makt att minska belastningen på ekosystemen, men de säger också att detta kräver "radikala förändringar i hur vi hanterar naturen och nya samarbetsformer mellan stater, företag och det civila samhället".

 Går det att rädda planeten Jorden? Svaret är definitivt ja! Som förvaltare av Guds skaparverk bör vi göra vårt bästa för att respektera miljön.

Det är uppmuntrande att få veta att Jorden kommer att kunna ta hand om kommande generationer. Det får alla som fruktar Gud att lovprisa honom för hans stora vishet, kraft och godhet och för hans stora kärlek till sitt skaparverk.

 Citat ur Vakna!