REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Photo: RLC

Ledare:

Elbilar kräver mer kärnkraft

Om världens bilar drivs med elenergi krävs en extrem energiökning som ersättning för oljan. Bilismen skulle få behovet av elenergi att slå alla rekord, med risk för en frenetisk utbyggnad av kärnkraft. Oljan tar slut just när Jorden som bäst behöver detta. Då ska inte ett dåligt oljeberoende ersättas av ett annat farligt beroende som kärnkraft!


  Paul Lindberg: |2009–04–20Miljöforskarna är eniga om att bilismens nuvarande omfattning är en katastrof för vår planet. Bilismen är naturligtvis inte ensamt om att vara katastrof för planeten. Men att ersätta oljedriften med kärnkraft är ett hot mot framtidens människor. Det "otroliga hotet" tycks inte vara trovärdigt för ledare, eller för allmänheten i stort, på grund av dess verklighetsfrämmande omfattning! Det "otroliga" borde bli troligt – för insikten om verkligheten och för sanningens skull!

Bilindustrins bevarare runt om i världen vill tvinga fram en fortsatt produktion. Det är begripligt, självklart, det gäller ju så mycket. Men deras argument är ganska ihåliga. De argumenterar för en ekonomisk betydelsefullhet och tillväxt. De argumenterar om att inkomsterna är viktiga för exempelvis välfärden. Då syftar de på bilindustrins glansdagar då denna industri verkligen genererade inkomster, även för det ekonomiska välståndet. Men så är det inte idag. 

BILISMEN ÄR TÄRANDE PÅ EKONOMI OCH MILJÖ

Bilindustrin genererar inga reella vinster längre på grund av världens överproduktion och människors ovilja att köpa nya bilar. Denna ovilja vill billobbyn bearbeta genom en rad åtgärder och krav mot billändernas regeringar för ett ensidigt gynnande av deras särintressen. 

Åtgärder som krävdes fick exempelvis bilindustrin i Tyskland att åter börja sälja bilar. Orsaken var en väl tilltagen skrotningspremie som betalades av staten. Pengar som togs från omsorgssektorn och bantade pensioner. 

Alla åtgärder för att rädda den tyska produktionen handlar om att främja nybilsförsäljning, men på bekostnad av dem som får betala bilismens överlevnad. Samtidigt som behoven på alla plan pekar mot att det är just bilindustrin som minst behöver gynnas för att klara miljökrisen eller den ekonomiska krisen. Det är orealistiskt och kontraproduktivt!

Att Tyskland gått igång på detta sätt visar bara vilken makt de korporativa intressena och billobbyn kan mobilisera.

FORTSATT BILUTVECKLING ELLER KOLLEKTIVTRAFIK

Europas makthavare har nu gemensamt tagit beslut om en elbilsutveckling, med en standard av 400 volt för hela EU. Elbilar ska kunna laddas överallt i Europa. Och med ny teknik ska billarna laddas snabbt utan någon väntetid, mot tidigare flera timmar för uppladdning. Bilvänner jublar förstås, och det gör även vännerna av bnp-tillväxt. Men denna glädje kan komma att drabba framtida generationer mycket dyrt. 

Även om elbilar i framtiden skulle kunna bli mindre energislukare, så finns det inga garantier för detta. Men framförallt ligger faran i att en hel värld rustar sig för en massutveckling av bilar och motorvägsbyggen, framförallt i Kina och Indien. Samtidigt lider paradoxalt nog planeten brist på de materialämnen som fordras för just de tekniska bilbatterier som ska klara uppgiften för en bil. Vissa av dessa metallämnen är redan slut och andra håller på att ta slut.

Lobbyn bakom den nya elbilsutvecklingen står bland andra Europas industri- och energiföretag. Allt i Mammons tecken för bnp-tillväxten. Profit och kvantitet får alltså gå före livskvalitet. Detta är definitivt inte något som gynnar framtidens behov i riktning mot meningsfull livskvalitet.

Energisatsning för elbilsutveckling är i stor kontrast till kollektivtrafikens behov av utveckling. Tågen på Stockholms central har vid olika tillfällen blivit stående på grund av elbrist. Det verkar nästan fejkat! Elenergin går istället till en hopplöst förlegad industrisektor som inte alls borde fortsätta – om framtiden ska ha någon betydelse.

Enligt professor Bengt Holmberg, Lunds Tekniska Högskola, så uppnås den allra största energibesparing genom att fler åker gemensamt. I takt med klimatfrågans framväxt ökar därför intresset för kollektivtrafik. Allt fler privatpersoner väljer att åka tåg, och därför är denna fråga en av klimatpolitikens stora uppgifter – att förbättra situationen för tågresenärer.

KONSTRUKTIV UTVECKLING

En nyligen gjord opinionsundersökning i USA visar att hela 82 procent av befolkningen inte vill gynna bilindustrin med statliga pengar. Och i USA, billandet nummer ett, håller ett miljömirakel på att segla upp. Landet rustar och utvecklar en föredömlig spårbunden kollektivtrafik, bara för att det är allra bäst, för alla! Det är tidens tecken som visar sig genom dessa 82 procent! Det handlar om den goda viljan!

President Obamas bilgrupps-specialister anser att stöden till bilindustrin eller till elbilssatsningar blir alldeles för dyrt. De kritiserar bilindustrin för att ha orealistiska föreställningar om elbilssatsningar.

Många nationalekonomer är ense om att det är fel att subventionera bilindustrins möjligheter för överlevnad. Det blir mer försvarbart att gynna en redan befintlig och behövande industrisektor som redan tillverkar kollektivtrafikmedel. Sverige exempelvis har redan kapaciteten att bygga avancerade tåg och spårvagnar.

Massiv utveckling av avancerad kollektivtrafik ligger i linje med behoven och människors önskan. Men också i linje med miljösituationen och de nationalekonomiska realiteterna.

Politisk fars och miljöskandal

Miljarder till vägbyggen

Hela svenska folket får med statliga pengar vara med att betala för Stockholms största vägbygge någonsin. Det gäller först och främst motorvägen Förbifart Stockholm, och ett trettiotal andra kringfartsleder. I en tid då bilismen istället borde minska – framförallt i Stockholm!


  Paul Lindberg: |2009–05–04| En sak är säker: politikerna struntar fullständigt hur det går för nästkommande generationer. Om världen framöver miljökollapsar så tycks makthavarna tänka: då kan vi lika bra köra hela racet fullt ut med allt det goda med vår nuvarande livsstil.

Om politiker har gett upp och inte längre tror att den globala uppvärmningen går att stoppa, så är det höjden av cynism. Mottot kan vara att om inte livsstilen bevaras så behöver inte heller samhället bevaras.

Satsningen på Stockholms infrastruktur är ett beslut som tagits av Stockholmalliansens politiker.

Hela satsningen gäller 100 miljarder och buntas ihop med den redan planerade spårbundna trafiken i regionen, men som redan är planerad och budgeterat. Det betyder att det blir en satsning på bilismen som saknar motstycke i Sverige.

Om motorvägsresurserna istället investeras för en kollektivtrafiksutveckling skulle Stockholmsregionen fungera på ett sätt som motsvarar alla behov, för trafikanter, ekonomi och miljö.

Ansvarig politiker är Sten Nordin (M), som är en känd billobbyist, och som visar att hans kärlek till den förödande livsstilen går före allt ansvar för framtidens generationer.

Trafikutbyggnad frammanar ökad biltrafik, det visar alla tidigare vägutbyggnader.

Det politikerna nu gör kan liknas med ett knytnävslag rakt mot alla dem som vill ta ett ansvar mot den globala uppvärmningen.

Alla infrastruktursatsningar bör istället gälla den gemensamma kollektivtrafiken – bara av den anledningen att det är det enda rätta!