IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Dialogpolisen arbetar enligt en metod som kallas för särskild polistaktik.

Foto: Polisen

SELF-POLICING

Dialogpolisen

Yttrandefriheten och säkerheten

Dialogpolis är en specialkompetens inom polisen i Sverige. Dialogpoliser arbetar med informationsförmedling mellan polisen och grupper som genomför demonstrationer och andraopinionsyttringar, i syfte att dessa skall kunna genomföras utan att brott eller ordningsstörning sker.


 Fakta/ Dialogpolisen: |2013-02-19Dialogpolisen är en länk mellan polisledningen och de som arrangerar opinionsyttringar, oftast demonstrationer. Grunden för arbetet är att skydda den lagstadgade demonstrationsfriheten. Dialogpolisen kan användas över hela landet. De som arbetar som dialogpoliser har bland annat polisutbildning och utbildning inom särskild polistaktik. Det finns sammanlagt ett fyrtiotal dialogpoliser i Sverige.

I Sverige har alla rätt till yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Det är rättigheter som finns inskrivna i vår grundlag. Men det kan finnas en risk för oroligheter och våld när människor med starka och ibland väldigt olika åsikter demonstrerar eller yttrar sig på annat sätt.

Dialogpolisen arbetar för att bibehålla ordningen och tryggheten för alla som deltar i demonstrationer samt med att förmedla information mellan polisen och grupper som arrangerar opinionsyttringar. Dessutom får Dialogpolisen ofta verka som medlare.

Dialogpolisen arbetar enligt en metod som kallas för särskild polistaktik. Grunden i särskild polistaktik består av fyra konfliktreducerande principer: kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering. Tanken är att deltagarna i en folksamling själva ska känna ansvar för sitt och övriga deltagares uppträdande och handlingar, så kallad "Self-policing" .

Ömsesidig respekt

Syftet med dialogpolisens verksamhet är att undvika missförstånd och att få en gemensam bild av hur opinionsyttringar ska gå till så att de kan genomföras utan att det sker några brott eller ordningsstörningar.

Dialogpolisernas arbete bygger på ömsesidig respekt och förtroende mellan dem och de grupper de har kontakt med. Därför använder de enbart öppen dialog, inte spaning eller underrättelser.

Var används dialogpolisen?

Dialogpolisen finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län och ingår i den särskilda polistaktiken, ett arbetskoncept som Polisen använder. Vid större händelser kan poliser som är utbildade inom särskild polistaktik, bland annat dialogpoliser, användas även i andra län. Det är då Rikskriminalpolisen som samordnar insatsen.

När används dialogpolisen?

Dialogpolisen arbetar året runt. I de större städerna sker det opinionsyttringar flera gånger i veckan. De stora evenemang som sker årligen och som dialogpolisen arbetar med är 1 maj, nationaldagen, Stockholm Pride, 30 november och Salemdemonstrationerna utanför Stockholm.

Samordning och samverkan

Rikspolisstyrelsen ansvarar för nationell samordning, metodutveckling och utbildning av dialogpolisen. Dialogpolisen samarbetar med många aktörer förutom de grupper som arrangerar opinionsyttringar. Några exempel är kommuner, socialtjänsten, fältassistenter, föräldraföreningar, lokaltrafikföretag och lokala handlare som har sina affärer längs en demonstrationsväg.

Arbetet vid dialogpolisen

De som arbetar som dialogpoliser har bland annat polisutbildning och utbildning inom särskild polistaktik. Det finns sammanlagt ett fyrtiotal dialogpoliser i Sverige.

Dialogpoliserna deltar i förberedelserna inför opinionsyttringar som demonstrationer, blockader och protester. De är en länk mellan polisledningen och de som anordnar yttringarna. Det kan till exempel handla om att berätta om Polisens krav och att ställa frågor om hur arrangören tänkt sig att arrangemanget ska gå till.

I många opinionsyttringar deltar ungefär samma personer. Arbetet handlar mycket om att skapa en god och respektfull kontakt med dem samtidigt som det hela tiden måste vara tydligt att man arbetar för polisen.

Dialogpoliserna arbetar också under själva opinionsyttringarna. Bland annat pratar de med deltagare, affärsinnehavare och andra som påverkas av det som sker. Kontakterna fortsätter även efteråt. Som dialogpolis arbetar man sällan med dialogfrågorna på heltid utan har samtidigt andra uppgifter.

För att få arbeta som dialogpolis gäller följande utbildningar:

» Polisutbildningen

» Grundutbildning i nationell bastaktik

» Grundutbildning i särskild polistaktik

» Dialogpolisutbildning på Polishögskolan

En bra dialogpolis är en god kommunikatör och förhandlare, bra på att lyssna, ödmjuk och öppen för nya människor. Det är också viktigt att ha en hög integritet, god självkänsla och att våga stå för det man gör.

Totalt arbetar cirka 40 personer som dialogpoliser. Den nationella dialogpolisutbildningen finns på

Polishögskolan. Beslutet att använda dialog som metod grundar sig på Polisens erfarenheter från upploppen

under toppmötet i Göteborg 2001.

Dialog och samarbete

Fredrik Jonsson, dialogpolisen, finns där motsättningarna kokar över, för att dämpa och lugna.

Dialogpoliserna beskyddar bl.a. Prideparaden

Våldet som politiska medel är lika gammalt som människan själv. Våldet ska överhuvudtaget inte få förekomma, och måste med effektiva metoder kunna försvara demokratin.

Utøja gav upphovet till herostratisk ryktbarhet bland rasister, fascister och nazister runt om i Europa.

Oslo bombades. Många sådana som Breivik utgör ett dödligt hot mot demokratin, det inser säkert alla demokratiska människor, och av den anledning har regeringen och riksdagspartierna handlingsplaner för bekämpandet av våldsbenägna grupper.

  Läs rapporten!

Dialogpolisen

erfarenheter, iakttagelser och möjligheter

växjö university studies in policing

Dialogpolisverksamheten är en ny funktion inom polisen. Forskaren och polisen Stefan Holgersson har studerat och medverkat i uppbyggnaden av denna verksamhet. Rapporten är en beskrivning av arbetsuppgifterna inom stockholmspolisens dialoggrupp.

Rapporten riktar sig till dem som vill få en inblick i dialogpolisens arbete, men innehåller även intressanta frågor som berör grundläggande demokratiska principer. För dem som är engagerade i sådana frågor kan rapportens senare delar framförallt vara av intresse.

Stefan Holgersson är fil dr och innehar en anställning vid Växjö universitet samt vid polismyndigheten i Stockholms län. Han ägnar sig bl a åt forskning som syftar till att beskriva olika fenomen inom polisen, men deltar även i olika aktionsforskningsprojekt som syftar till att utveckla polisverksamheten.

Stefan Holgersson ingår i stockholmpolisens förhandlarorganisation som är en del av piketverksamheten i Stockholm. Han är också dialogpolis, men arbetar i huvudsak i uniform i ingripandeverksamheten.