IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De mänskliga rättigheterna hänger ihop. Är religions- och övertygelsefriheten utsatt är oftast andra friheter också det, till exempel yttrandefriheten. 

Foto: RLC

Svenska missionsrådet

Hur mår religionsfriheten?

Situationen för kristna

Situationen för kristna är en temperaturmätare på hur det ser ut för religions- och övertygelsefriheten i världen, säger Johanna Olofsson. Under våren är hon resursperson på SMR i frågor som handlar om religions- och övertygelsefrihet.


Viktoria Isaksson : |2016-01-25| Trots tider av snävare ekonomiska ramar har SMR beslutat att fortsätta satsa på religions- och övertygelsefrihet för alla.

– Förutom det forskningen visar får vi signaler från medlemsorganisationer att man upplever en tightare situation – inte bara för religions- och övertygelsefriheten utan klimatet hårdnar för alla aktörer som arbetar med rättighetsfrågor.

De mänskliga rättigheterna hänger ihop, är religions- och övertygelsefriheten utsatt är oftast andra friheter också det, till exempel yttrandefriheten. Det är en viktig princip för SMR att framhålla, liksom att det är en rättighet som gäller alla.

– Vi arbetar för din rätt att tro vad du vill och ha vilken övertygelse du vill, oavsett vilken tro eller övertygelse det gäller, säger Johanna Olofsson.

Situationen för kristna

Med temperaturmätare menar Johanna att i de länder där förföljelsen av kristna är värst är även andra religiösa grupper och oliktänkande utsatta.

Situationen för kristna uppmärksammas mycket nu, inte minst av organisationen Open Doors i den årliga World Watch List över situationen för kristna i världen.

– Det är viktigt att kristnas situation uppmärksammas eftersom de är den religiösa grupp som är mest utsatt numerärt sett, säger Johanna.

Logga för forskningsprojektet Under Caesar's sword. Därför lägger hon just nu mycket tid på att läsa in sig på forskning om kristnas situation, särskilt det treåriga forskningsprojektet Under Caesar’s Sword på Georgetown University, som kartlägger förföljelsen av ett 100-tal kristna grupper i 30 länder. Forskningsprojektet ska vara klart om ett halvår men resultat från projektet presenterades på en konferens i Rom i december, där Johanna deltog. Det något kryptiska namnet på projektet har sin förklaring.

– Det ska peka på att oavsett om våld mot troende är sanktionerat av staten eller utförs av en autonom grupp är det statens ansvar.

Strategier mot förföljelse

Forskningsresultaten visar tydligt att där kristna blir förföljda blir även andra grupper förföljda. De berättar också om strategier som lett till att situationen har förbättrats, vilket handlar om dialog och samarbete mellan kristna grupper men också med andra religiösa grupper. Från Nigeria finns flera exempel på ökat samarbete mellan muslimska och kristna ledare och även med regeringen för att försvaga Boko Haram. Från Centralafrikanska republiken, Pakistan, Turkiet och Indonesien kommer liknande exempel.

– FN:s specialrapportör i frågor om religions – och övertygelsefrihet Heiner Bielefeldt sa på konferensen att enda lösningen är samarbete och lyfte ett exempel, när bahaier ställde sig upp i FN:s generalförsamling och pratade för shiamuslimers rättigheter.

Sprida kunskap

Förutom att följa forskningen fortsätter SMR att dela erfarenheter och metoder med personer som arbetar med religions- och övertygelsefrihet, både i Sverige och internationellt, och även att sprida kunskap till politiker och andra beslutsfattare.

– Det finns en kunskapsbrist bland ledare och politiker om vad religions- och övertygelsefrihet är, vilket visar att påverkansarbete är viktigt, säger Johanna.

Bland annat arbetar SMR med en studie av hur några utvalda svenska ambassader i praktiken använder sig av EU:s riktlinjer för religions- och övertygelsefrihet. SMR var aktiva i att påverka EU när riktlinjerna togs fram och vill därför följa upp hur de efterlevs. Resultaten från ambassadrapporten kommer att presenteras för beslutsfattare som UD och utrikesutskottet.

– Vi kommer också att sprida rapporten till aktörer i andra länder, så att de kan göra samma sak.

Till sommaren kommer också en utvärdering av riktlinjerna, som antogs i juni 2013, av COHOM, Europeiska rådets arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna.

Skrivet i Aktuellt och taggat religion, religions- och övertygelsefrihet, civila samhället, Svenska missionsrådet, UD, troende minoriteter, religiösa minoriteter, förföljelse av kristna, Under Caesar's sword.

Svenska missionsrådet

RLC