IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Generationsmålet för miljömålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Foto: Seagulls

Klimatmålsinitiativet

Till nästa generation

Etappmål för utsläpp utomlands

Sverige har ett övergripande miljömål om att "till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser". Samt med den tillhörande strecksatsen” Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt”. 


Robert Höglund: |2016-01-24| Med ovanstående i åtanke borde det vara självklart att också införa ett etappmål för att minska utsläppen ur konsumtionsperspektivet och ta hänsyn till de utsläpp vi ger upphov till utomlands.

Sveriges miljömål är uppdelade i tre kategorier. Ett övergripande "generationsmål" om vart landet vill nå med sin miljöpolitik, 16 miljökvalitetsmål som specificerar vad det övergripande målet ska leda till, och 24 kvantifierade och mätbara etappmål som visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan sägas inkludera Sveriges och svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser men det saknas ett konkretiserat etappmål som tar hänsyn till utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv.

En aktör som redan infört ett etappmål för konsumtionsbaserade är Göteborgs stad. Förutom målet att minska utsläppen inom Göteborgs geografiska område finns ett etappmål om att "2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person".

Så länge det inte finns ett konkretiserat mätbart mål riskerar incitamenten för att faktiskt sänka svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp att inte vara tillräckliga. Sätter man däremot upp ett sådant mål behöver man också vidta åtgärder som syftar till att nå det. Inför Sverige ett mål om att minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen kan det förhoppningsvis väcka internationell uppmärksamhet och fungera som inspiration för andra rika länder vars utsläpp utanför landet ökar.

Det finns redan vissa förslag på utvecklade mål och åtgärder som också tar miljöpåverkan från svenskarnas totala konsumtion i beaktande. Naturvårdsverket har lagt flera förslag för en mer hållbar konsumtion och Miljömålsberedningen fick i januari 2015 i uppdrag av Regeringen att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk och inom ramen för det uppdraget också behandla klimatutsläpp kopplade till import och export. Klimatmålsinitiativet är ett försök att påverka bland annat denna process i rätt riktning så att tillräcklig hänsyn tas till Sveriges hela klimatpåverkan och att ett tydligt mål om att minska de svenska utsläppen ur konsumtionsperspektiven införs.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Detta mål är preciserat som att 2 graders uppvärmning och 400 ppmv koldioxidekvivalenter i atmosfären utgör en stabil nivå.

Klimatmålsinititaivet är ett initiativ för att Sverige ska lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

"det saknas ett konkretiserat etappmål som tar hänsyn till utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv"

"Om Sverige inför ett mål om att minska de konsumtions-baserade växthusgasutsläppen kan det förhoppningsvis väcka internationell uppmärksamhet och fungera som inspiration"

FAKTA Om Klimatmålsinitiativet

Klimatmålsinitiativet lanserades 1 juni 2015 och består av ett ställningstagande som syftar till att Sverige ska ta hänsyn till hela sin klimatpåverkan och att lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

Initiativet fungerar också som ett informellt nätverk för de aktörer som vill driva denna fråga framåt, samt som förmedlare av information i frågan.

Ställningstagandet säger inte att ett etappmål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara det enda klimatmålet, eller att det ska ersätta nuvarande mål. Självklart är inte heller ett etappmål om konsumtionsutsläpp det enda förslaget på klimatområdet som de olika undertecknande aktörerna driver.

Texter på denna webbsida förutom själva ställningstagandet, andra uttalanden, innehåll i information som länkas till med mera representerar inte nödvändigtvis samtliga aktörers åsikt som undertecknat ställningstagandet.

Idén till initiativet kommer från individer engagerade i några av aktörerna som nu undertecknat ställningstagandet.

Har du frågor eller representerar en aktör som vill underteckna ställningstagandet?

Robert Höglund är samordnare för Klimatmålsinitiativet.

Aktörerna bakom ställningstagandet

Världsnaturfonden WWF, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Diakonia, Svenska Kyrkan – Internationellt arbete, Greenpeace, Jordens vänner, Fältbiologerna, Medveten Konsumtion, Vi Konsumenter, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Artister för miljön, Den Gröna tankesmedjan Cogito, Det Naturliga Steget, Klimataktion, Föräldravrålet, Steg 3, PUSH Sverige.

RLC