IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

von Goethe älskade romantiska kärlekssånger och lyssnade gärna till en gondoljärs skönsång.

Foto: PhotoDisc

VON GOETHES ITALIENSKA RESA

Goethe i Venedig

En iakttagares berättelse

Goethe tillhör världslitteraturens stora författare. Begreppet "världslitteratur" anses författaren själv varit upphov till. Han fick stor betydelse inom flera ämnesområden. Förutom dikten, blev han något av en slags andlig föregångare till evolutionsteorin. Han själv påverkades av persisk dikning, i synnerhet Hafez. Goethe prövade många ämnesområden, men ansåg sig själv tillhöra naturforskningen. Rudolf Steiner och den antroposofiska rörelsen påverkades av honom. Goethe i Venedig, visar hans moderna iakttagelseförmåga och hur han bryr sig kring sambanden mellan människan och naturen.


Johan Wolfgang von Goethe i romantikens tankevärld.

  Johan Wolfgang von Goethe: |1786-10-09|  En härlig dag från morgonen till sena kvällen! Jag for över, ända bort till Pelestrina i riktning Chiozza, där de stora byggena pågår, kallade Murazzi, som republiken låter uppföra mot havet. De är av huggen sten, och meningen är att mot elementens raseri skydda den långa landtunga, Lido, som skiljer lagunen från havet.

Lagunen är en produkt av naturens arbete genom tiderna. Först ebb och flod och jordmassor som arbetat mot varandra, därpå havsvattnets gradvisa sjunkande alltsedan urtiden, det var orsakerna till att en betydande sumpmark har bildats i övre ändan av Adriatiska havet. Detta lågland står vid flodtid under vatten, vid ebb är det delvis torrt. Människan erövrade skickligt de högsta ställena, och så låg Venedig där, sammanfogat av hundratals öar och

omgivet av hundratals. Samtidigt grävde man med otroliga ansträngningar och kostnader djupa kanaler i kärren, så att man också vid ebb kunde nå de viktigaste punkterna med krigsfartyg.

Det som människans snille och flit i gångna tider hade tänkt ut och fått till stånd, det måste klokhet och flit nu vidmakthålla.

Lido, en lång landremsa, skiljer lagunen från havet, vilket bara kan flyta in på två ställen, nämligen vid Kastellet och på motsatta sidan vid Chiozza. Floden kommer vanligen in två gånger om dagen, och ebben för ut vattnet två gånger, alltid samma väg och i samma riktningar. Floden täcker de inre dyiga ställena och lämnar de högre belägna om inte torra så dock synliga.

Helt annorlunda skulle det vara om havet sökte sig nya vägar, angrep landtungan och godtyckligt brusade in och ut. Inte nog med att de små samhällena på Lido, Pelestrina, S:t Peter och andra skulle förstöras, också kommunikationskanalerna skulle fyllas igen då vattnet välvde allt huller om buller. Lido skulle förvandlas till en ö, de öar som nu ligger där bakom skulle bli landtungor. För att förhindra detta måste Lido bevaras till varje pris, så att naturkrafterna inte godtyckligt skall kunna angripa och omkullkasta det som människorna redan tagit i besittning, det som de redan har format och gestaltat för ett visst bestämt ändamål.

Vid alldeles särskilda tillfällen, då havsvattnet stiger omåttligt, är det speciellt bra att det kan flyta in bara på två ställen och att det övriga är tillslutet, ty därigenom kan det inte tränga på med hela sin kraft och måste efter några timmar underkasta sig tidvattnets lagar och mildra sitt raseri.

I övrigt har Venedig ingenting att bekymra sig över. Vattenståndet blir lägre i så långsam takt att staden har en frist på årtusenden, och invånarna skall nog veta att bevara sin makt genom att klokt sköta om kanalerna.

Om de bara höll sin stad renare! Det är lika nödvändigt som lätt, och det har stor betydelse om vi tänker i århundraden. Visserligen är det vid strängt straff förbjudet att kasta någonting i kanalerna eller att slänga avfall i dem. Men ingen förbjuder en plötslig regnskur att röra om bland allt det avfall, som samlades i vrårna och fösa det ned i vattnet eller, vilket är ännu värre, ned i avloppsrören, som är avsedda endast till att leda bort vatten, och täppa till dem så effektivt, att de viktigaste torgen är i fara att översvämmas. Till och med vissa avlopp på lilla Markusplatsen, vilka liksom även avloppsrören på den stora är mycket klokt anlagda, har jag sett täppas till och fyllas med vatten.

Då en regndag kommer blir allt olidligt smutsigt. Alla svär och förbannar; då man går upp och ned på broarna smutsar man sin kappa, sin tabarro, som man släpar på året runt. Och då alla går omkring i skor och strumpor, så stänker man ned varandra och grälar, ty det är inte med vanlig gatsmuts man fläckar ned varandra utan med frätande lort.

Vädret blir vackert igen, och ingen människa tänker på renlighet. Hur riktigt är inte detta: allmänheten beklagar sig ständigt över att den blir illa betjänad, men vet inte hur den skall bära sig åt för att få det bättre. Här kunde allt rättas till med detsamma, om statsöverhuvudet så önskade.

Originalet från von Goethes Italienska Resa, översättning och med inledning av Göran Schildt,

Biblioteksförlaget 1961.