IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Luftskepp för tunga lyft för olika idustriprocesser. 

Foto: DAI

FRAMTIDENS TRANSPORTER

Luftskeppens renässans

Nygammal farkostteknologi

Varför ska man intressera sig för en teknologi som utvecklades i mitten på 1800-talet och som fortfarande lyser med sin frånvaro? Jag ser två skäl: för det första har luftskeppsteknologin fått sitt första stora genombrott på 70 år genom en stororder till ett engelskt luftskeppsbolag. Och för det andra att denna teknologi kan göra stor nytta inom en rad olika samhällsområden, inte minst utifrån de krav vi i dag har på klimatneutrala, resurseffektiva och tillgängliga transporter. 


  Ulf Svensson: |2012-02-15| I slutet av förra året hade min kollega Tekn. dr Matts Lundin och jag nöjet att presentera en rapport med namnet ”Luftskeppens återkomst – rapport 2 – Studie om vindkraftens utbyggnad i Sverige med fokus på transport och logistikfrågor”. Uppdragsgivare var Energimyndigheten och ett av de problem som upplevts som extra besvärliga i samband med den storskaliga vindkraftbyggnaden har varit transport och logistikfrågorna. 

Vilka är utmaningarna?

Orsakerna till att transport och logistikfrågorna blivit alltmera centrala för utbyggnaden av vindkraften är flera. 

För det första krävs omfattande infrastrukturutbyggnad på och omkring de platser där det etableras större vindkraftsanläggningar. 

För det andra byggs många av de nya anläggningarna i känsliga naturmiljöer vilket negativt kan påverka djur- och växtlivet eller på annat sätt påverkar naturgeografin negativt. 

För det tredje är vägnätet i de aktuella utbyggnadsområdena ofta av sämre standard vilket innebär att det ofta krävs omfattande upprustning av vägstandarden för att klara av det ökade trafikarbetet. 

För det fjärde är kapacitetsproblem och störningsproblem på det allmänna vägnätet, med bland annat ökad dispenstrafik, en stor och växande samhällsekonomisk kostnad som uppmärksammats i samband med vindkraftsutbyggnaden. 

För det femte är säkerhet och trygghet i transportsektorn ett tema som alltmer apostroferas. Generellt gäller att lastbilstrafik, som är huvudalternativet för transporter vid byggnationen av ny vindkraft, är förknippade med mer olyckor och skador än andra transportsätt.

Kostnader och nyttor, nyttor och kostnader

Vid all exploatering gäller att väga intäkter och kostnader, fördelar och nackdelar respektive nyttor och kostnader. För vindkraftens energiproduktion gäller därefter att väga denna energikälla mot andra energislag och deras nyttor och kostnader. 

Kärnkraften intar här en särställning genom att den inte bara har miljöproblem att hantera, utan också säkerhetspolitiska dimensioner som inget annat energislag. Konflikten om Iran talar här sitt tydliga språk, samt kärnkraftshaveriet i Japan understryker svagheten för denna kraftkälla. 

Ytterligare en avvägning, eller värdering, är att sätta in energifrågan i ett internationellt perspektiv. Hur mycket energi och andra råvaror ska vi i Sverige rimligtvis använda per person visavi övriga länders och människors energianvändning? En värld där vi för närvarande är 7 miljarder människor men snabbt är på väg mot 9 miljarder. Detta i en situation när vi också vet att högt industrialiserade länder istället för att öka sin energiproduktion, inklusive importen av varor som kräver energi minus exporten, kraftigt borde minska densamma. 

Sanningen är, om vi tror på teorin om den globala uppvärmningen, att det är nog i en annan ända vi måste börja för att reda ut energifrågorna.

Minimera kostnader och maximera nyttor

I vår utredning har vi gått igenom olika typer av kostnader för att exploatera vindkraften och kunnat konstatera att dessa är omfattande men går att minimera. En central faktor för att kunna minimera olika typer av intrångskostnader i naturmiljöer är att se över transporterna. 

Vi har kommit fram till att via lättare än luft tekniken (luftskepp) kan man minimera infrastrukturkostnaderna högst väsentligt och därmed reducera olika typer av naturkostnader. Exempelvis kostnader för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och CO 2 utsläpp. Men det slutar inte där utan det finns flera andra sätt att hantera kostnaderna. Följande exempel på faktorer vi beskriver i utredningen är följande tre:

1. Lokalisering. Genom att placera ett vindkraftverk, utan att vara bundna av konventionella transporter, kan man bygga dessa i bra vindlägen där naturkänsligheten är låg.

2. Samlokalisering. Vid byggnation av vindkraftverk i miljöer som redan är exploaterade, som exempelvis vattenkraftsdammar eller inom större industriområden, är den direkta naturpåverkan liten. Dessutom behöver man inte bygga nya ledningar och kraftledningsgator eftersom dessa redan är etablerade. Möjligtvis krävs enbart en uppgradering av ledningskapaciteten.

3. Trä istället för stål. Ett tredje exempel på åtgärd är att istället för stålkonstruktion för tornbyggena använda trä. Ett företag i Tyskland har patent på detta spännande teknikområde, som dessutom är anpassade att användas vid havsetableringar.     

Vår nuvarande regering har lanserat begreppet ”eko-effektiv ekonomi”. Deras ansats kan i denna kontext, med lättare än luft teknologin som nytt verktyg, ses som en affärsstrategisk vision om en energikälla som nyttjar ren naturkraft i form av vind (green energy),. Det är en teknologi som minimerar, eller ersätter, koldioxidkrävande material, byggande av ny infrastruktur och färre transporter, som dessutom är klimatneutrala och utsläppsfria (green technology & green infrastructure). 

Lättare än luft teknologin reducerar transportarbetet i betydelsen ton per transportkilometer (green transport) samt minimerar uppoffringar och värden inom biologisk mångfald inklusive ekosystemtjänster (green impact), och som därmed kan bli en kraftfull utgångspunkt för bygget av ett hållbart samhälle.

Kan Sverige gå före?

Ja, vi menar att vi i Sverige verkligen borde ta chansen och utveckla en helt ny modell för vindkraftsutbyggnaden och energianvändningen i stort. Nyttan och kostnaden med den nuvarande modellen är att vi visserligen får mer utsläppsfri energi men också ökade naturkostnader samtidigt som alla andra energikällor kommer att exploateras fullt ut. Sker detta får vi nog räkna med att den rapport som släptes av Pentagon för några år sedan kan bli en realitet, som konstaterade att människan kommer att kriga av tre olika anledningar i framtiden; mat, rent vatten och energi.

Luftskeppens återkomst – 2

Luftskeppens återkomst –

rapport 2.

Studie om vindkraftens utbyggnad i Sverige med fokus på transport och logistikfrågor, november 2011.

Av Matts Lundin och Ulf Svensson. Huvudfinansiär Energimyndigheten.

Läs rapporten pdf