IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Sakta rör sig frågan om kvinnors och mäns lika rättigheter från periferin in till politikens kärna.

Foto: Corel

World Development Report 

Outnyttjade potential

Jämställdhet är smart politik

Jämställdhet är smart politik och en drivkraft för ekonomisk utveckling. Det är huvudbudskapen i Världsbankens World Development Report 2012 som presenterades i januari av biståndsminister  Gunilla Carlsson och finansminister Anders Borg. Detta är inget nytt. Kunskapen om att kvinnors outnyttjade potential kan vara en katalysator för ekonomisk utveckling har vuxit fram successivt. Därför framstod det som problematiskt att 83 procent av delegaterna på Världsekonomiskt forum var män. Det kontrasterar bjärt insikterna i World Development Report.


 Lena Ag: |2012-03-31| Att Världsbanken väljer jämställdhet som tema för årets rapport visar att frågan är högaktuell. Sakta men säkert rör sig frågan om kvinnors och mäns lika rättigheter från periferin in till politikens kärna. Det betraktas inte längre som ett särintresse för kvinnor utan likväl som ett samhälls- och privatekonomiskt intresse.

Världsbankens rapport visar att stora framsteg har gjorts. Kvinnor representerar 40 procent av arbetskraften globalt och fler flickor än tidigare går i skolan. Tidskriften The Economist kallade härom året kvinnors frammarsch på arbetsmarknaden för västvärldens tysta revolution. Andelen kvinnor i världens parlament är uppe i 25 procent. Det är visserligen en ökning men är samtidigt en indikator på att utvecklingen går alltför långsamt. Inom ramen för FN har världens länder enats om en rad resolutioner och konventioner som stärker kvinnors mänskliga rättigheter.

Men trots framsteg återstår stora utmaningar. Världsbanken listar fyra områden där skillnaderna fortfarande är stora mellan kvinnor och män och där särskilda insatser behövs: Fler kvinnor och flickor dör innan de fyller 60 år. Färre flickor går i skolan. Kvinnor har sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter. Kvinnor har inte samma inflytande, varken inom familjen eller i samhället. Till listan skulle jag vilja lägga mäns våld mot kvinnor. Detta våld följer kvinnan genom hennes livscykel. Ett könsbaserat våld som utövas mot kvinnor för att de är kvinnor.

100 miljoner kvinnor saknas på grund av abortering av flickfoster

Enligt ekonomen och nobelpristagaren Amartya Sen saknas över 100 miljoner kvinnor i världen bland annat på grund av abortering av flickfoster, mord på och undernäring av flickebarn. Varje dag dör omkring 1 400 kvinnor i samband med graviditet, förlossning eller osäkra aborter. The Economist har konstaterat att mördandet av kvinnor motsvarar en Förintelse vartannat till vart fjärde år. 

Kemal Dervis hävdade under sin tid som chef för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, att millenniemålen om att halvera fattigdomen till 2015 inte kommer att uppnås om våldet mot kvinnor fortsätter. Dessa siffror pekar inte bara på ett slöseri av potentiella resurser utan också på en av de största människorättsskandalerna i vår tid. Men det framstår även som ett säkerhetspolitiskt problem, då vi kan konstatera att våldet mot kvinnor i konfliktområden fortsätter på en hög nivå långt efter det att vapnen tystat.

Världsbankens rapport framhåller att politiker och beslutsfattare måste ta itu med det som är själva roten till könsskillnaderna. Att män har mer makt, mer pengar och fler privilegier än kvinnor och att detta är en hämmande faktor för ekonomi, demokrati och fred. Den uppmanar nationella liksom internationella beslutsfattare att stärka kvinnors äganderätt, ekonomiska förutsättningar liksom att stärka kvinnors inflytande.

Kvinna till Kvinna stärker kvinnorätten

I nära tjugo år har Kvinna till Kvinna stärkt kvinnor i krig och konflikthärjade områden för att deras makt och inflytande ska öka. Genom åren har vi gång på gång hört kvinnoaktivister säga att just bristen på kvinnors deltagande är ett av de största problemen och säkerhetshoten för kvinnor. 

Utan en röst in i de rum där besluten fattas har de små möjligheter att påverka dagordningen. Eftersom de ofta är marginaliserade från beslutsfattande och makthierarkier i stora delar av världen väljer de andra vägar för politisk påverkan. Många framstående MR-, demokrati - och fredsaktivister återfinns inom just kvinnorörelserna, exempelvis i Irak, Iran, Georgien och på Balkan. Genom vårt arbete ser vi hur viktiga kvinnoorganisationerna är för att stärka flickor och kvinnor i det lokala samhället. För att de ska kunna ta steget vidare, inom skolan, ut på arbetsmarknaden eller in i politiken. 

Kvinnoorganisationer har dock svårt att hitta långsiktigt stöd – såväl inom det egna landet som av internationella givare. Under flera år har Association of Women in Development varnat för att det har blivit allt svårare för mindre kvinnoorganisationer att få finansiellt stöd. 

civilsamhället skapar mötesplatser 

Det civila samhället är inte bara en viktig arena för kvinnor. Efter krig är samhällsstrukturer raserade och de som sitter vid makten är ofta de krigförande parterna. I detta skede spelar det civila samhället en viktig roll för fredsprocessen. I det civila samhället skapas mötesplatser där människor kan försonas och agera för att förändra sitt eget och sitt lands framtid i en fredligare riktning. Därför är det oroande att flera av de organisationer som vi samarbetar med i till exempel Israel, Egypten och Irak signalerar att utrymmet för ett fritt civilt samhälle minskar.

För en tid sedan attackerades två kvinnoorganisationer i Serbien, myndigheterna svarade med en axelryckning.  För att få bort ojämlikheten mellan kvinnor och män behövs en rad olika åtgärder. Att ge ett långsiktigt stöd till kvinnoorganisationer och deras nätverkande är en av dessa. Jag ser fram emot att höra hur Anders Borg och Gunilla Carlsson vill bidra till ökad jämställdhet i Sverige och internationellt.

Lena Ag är generalsekreterare i Kvinna till Kvinna

www.kvinnatillkvinna.se