Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel.

 Foto: RLC

 VATTNET I SAMHÄLLSPLANERINGEN

Dricksvattnet

Ingen ansvarar för helheten

Dricksvatten är enligt den samlade politikerkåren vårt viktigaste livsmedel. Detta framgick nyligen av en debatt i Sveriges Riksdag om vattenvård. Men vattnet är inte bara en omhuldad resurs utan också en hotad tillgång.


Ulf Svensson: |2019-05-07| För att få stadga i dessa frågor beslöt därför Sveriges Riksdag redan 1999 att fastställa 16 miljökvalitetsmål där ett av målen handlade om ”grundvatten av god kvalitet”. Vi kan i dag konstatera att trots införandet av detta miljömål är vår dricksvattenförsörjning hotad på grund av att främst vårt grundvatten är utsatt från en rad olika miljöhot. Torka och översvämningar i klimatkrisens spår är exempel på nya utmaningar som gör vattenfrågan än mer komplicerad. Till dessa utmaningar kan nu också läggas mikroplaster och läkemedelsrester. Frågan är hur vi hamnat här?

Statligt verk läggs ner

Tidigare har vattenresurserna varit föremål för en omfattande omsorg från samhällets sida. Det statliga verket Statens Planverk – som lades ner 1988 – hade långsiktig hushållning av mark- och vattentillgångar som sitt viktigaste arbetsområde. Inom detta verksamhetsområde kartlades anspråken på vattenresurserna, vilka tillgångar vi hade, hoten samt Intressekonflikterna. Genom att samtliga perspektiv lyftes upp på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen, underlättades beslutsfattande för politiker, planerare, företagare, jordbrukare och kommunledningar. Kunskaperna var omfattande och vägde tungt i den långsiktiga planeringen. Allt samlades i den nationella, fysiska riksplaneringen där helheten vägde tungt. 

I dag är frågorna uppsplittrade på en rad olika myndigheter och statliga verk vilket gör att olika intressekonflikter varken uppmärksammas på ett tydligt sätt eller i ett tidigt skede i planeringen. Exempelvis är våra så kallade reningsverk inte bara en källa till rening utan också en källa till utsläpp av en rad olika gifter och andra skadliga ämnen. Det slam som ackumuleras i dessa reningsverk, som innehåller många av vårt moderna samhälles allra värsta gifter, läggs till exempel på vår bästa åkermark där vi odlar våra livsmedel. Till detta av slam förgiftade jordbruksmarker ska också läggas den giftspridning som kommer av jordbruket självt där bekämpningsmedel, gödsling och växtnäringsämnen är andra hot mot många dricksvattentäkter.  

Det orenade vattnet som trots reningsverken släpps ut i olika recipienter – främst sjöar och hav – hotar dessutom vårt råvatten i våra vattenverk som tillverkar vårt dricksvatten. Det vill säga att våra två huvudkällor till vårt viktigaste livsmedel – grundvattnet och råvattnet i våra sjöar – är hotat.

Det finns vägar framåt

Om vi återigen ska få en helhetsbild av samhällets mark- och vattenresurser måste den uppsplittring som skett inom samhällsplaneringen snarast åtgärdas. En rad myndigheter arbetar med frågan men frågan är hur samordningen egentligen ser ut. Som ett exempel på den misshushållning som sker idag är kanske frågan om organiseringen av vatten och avlopp – VA-frågan – den mest prekära. I dag satsar Sveriges 290 kommuner stora resurser på att jaga enskilda fastighetsägare och deras små avlopp med att antingen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet, med avgifter upp till en miljon, eller betala dryga vitesbelopp. En stoppad vetenskaplig rapport visar att de åtgärder som samhället föreslagit för enskilda avlopp är helt missriktade. Frågan är när vårt samhälle ska ta tag i de verkligt stora utmaningar för vårt viktigaste livsmedel, rent dricksvatten för alla hushåll i Sverige?

Ulf Svensson är civilekonom