IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Solpaneler tycks ha blivit ett av de populäraste alternativen för energiförsörjning. Tekniken har förbättrats i lika hög grad som priserna sänkts. 

Foto: GOLMUND CHINA

WWF – Världsnaturfonden

Vad händer med klimatet?

Katastrofen kommer att slå hårt

Nästan alla klimatforskare är eniga om att den klimatförändring vi ser i dag till stor del kommer från mänskliga aktiviteter. Om vi inte ändrar våra levnadsmönster är inte frågan om vi står inför en katastrof utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast.


  Malin Lager: |2015-12-13De senaste tre decennierna har varit varmare vid jordytan än samtliga tidigare årtionden sedan 1850, då man började mäta temperaturen. Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport är det sannolikt att temperaturökningarna fram till 2100 kommer att överstiga 2 grader i genomsnitt. IPCCSs scenarier visar också att det är sannolikt att havsnivån höjs med ca 0,5- 1 meter till år 2100, jämfört med slutet av 1900-talet.

Når vi vårt svenska miljömål "begränsad klimatpåverkan"?

Nej. Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det svenska miljömålet om begränsad klimatpåverkan är att "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig".

Enligt Naturvårdsverket behövs ytterligare styrmedel för att få till den kraftiga minskning av växthusgasutsläppen som behövs för att klara av att begränsa den globala temperaturförändringen till under två grader.

Svenska utsläpp måste minska drastiskt

Om vi ska lyckas förhindra en fortsatt uppvärmning och undvika de farliga konsekvenserna av ett förändrat klimat måste vi få en kraftig minskning av de globala utsläppen av växthusgaser till år 2050.

Utsläppen per person år 2050 högst får uppgå till cirka ett ton koldioxidekvivalenter – beräknat för en befolkning på nio miljarder, för att vi ska klara det.

Finns det inget hopp för klimatet?

Jo! Det finns goda möjligheter att uppnå våra klimatmål och vända trenden, men i så fall måste politikerna prioritera klimatfrågan och börja agera nu!

Det är den stora anledningen till att Världsnaturfonden gör Earth Hour, vi vill väcka uppmärksamhet för klimatfrågan och visa på människors engagemang för att uppnå förändring och samtidigt sätta press på politikerna att visa handlingskraft i klimatfrågan.

RLC