IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Buddhism i Sverige är en självklar religion bland många andra.

 

RELIGIONSDIALOG

Uppvaknandets vägar

Från historia till utövning

Under det senaste decenniet har det blivit alltmer tydligt att buddhismen är accepterad som en del av den offentliga religiösa arenan i Sverige. En av anledningarna är att regeringen år 2005 tog beslutet att Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd är berättigat till statligt stöd. Sedan dess har buddhisterna kunnat utöka sitt samhällsengagemang bland annat inom ramarna för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och andra samhälleliga och interreligiösa forum.


 Trudy Fredriksson: |2013-08-28De har beretts möjlighet att presentera sig och sin syn på olika angelägna frågor såsom religionens och andlighetens roll för individen och samhället. Det gäller bland annat SST:s och andra myndigheters ökade insatser för de mänskliga rättigheterna och att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Med tanke på den stora mängd riktningar, kulturella traditioner och synsätt som ingår i buddhismen är det inte lätt att förmedla en samlad bild. SST har dock på olika sätt blivit uppmärksammad på ett sådant behov, till exempel i återkommandefrågor om buddhismen är en religion eller livsfilosofi. Regeringens utvidgade uppdrag till SST att fungera som kunskaps förmedlare har möjliggjort en kartläggning av buddhismen i Sverige idag.

Uppdraget gick till Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen som gav mig denna utmanande uppgift. Religionshistorikern Stefan Larsson bidrog med sitt kunnande genom att handleda projektet.

en samlad presentation av buddhismen  

Skriften ska ge en samlad presentation av buddhismen gällande historia, innehåll och centrala grundtankar. För att möta de missuppfattningar om buddhismen som vi ofta möter har jag velat synliggöra och beskriva buddhismens omfattande andliga arv med en genomgripande beskrivning av Buddhas liv, lära och praktiska tillämpning. Det berör utövningen allmänt, men också närmare utifrån olika inriktningar och utbredningsområden.

Vidare ska de olika riktningar och grupper som finns i Sverige presenteras, varifrån och när de kommit och hur samverkan sker inom Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Det har inte varit möjligt att behandla varje grupp för sig, urvalet behövde begränsas till några av de många thailändska grupperna och ett urval andra riktningar med mer omfattande verksamhet.

På grund av det dominerande antalet theravada-buddhistiska grupper har de beskrivits mer ingående. Slutligen ingår ett avsnitt om antalet buddhister i Sverige, en sammanfattning, en referenslista och en förteckning över de 70 sammanslutningarna som deltagit i denna kartläggning.

underlag och enkätundersökning 

För att få underlag till arbetet har jag genom befintliga buddhistiska kanaler och Internet samlat uppgifter om buddhistiska sammanslutningar och mindre, informella grupper. En enkätundersökning genomfördes hos de grupper som huvudsakligen var inriktade på buddhistisk verksamhet. Den genomfördes till större delen skriftligen, men också genom personliga besök och intervjuer per telefon. 

En handfull små grupper valde att inte medverka trots flera förnyade kontaktförsök. Endast en organisation lämnade besked om anledningen; man angav att man inte önskade ha med myndigheter att göra. Kategorin kulturella föreningar med anslutning till asiatiska länder har uteslutits, fastän dessa i många fall också anordnar buddhistisktpräglade aktiviteter. Det var inom ramarna för detta projekt inte realistiskt att göra en heltäckande sammanfattning av den enorma kvantitet data och forskning som finns på området.

buddhistisk och akademisk litteratur

Närmare kunskap kan i första hand inhämtas i källförteckningen som innehåller buddhistisk och akademisk litteratur samt hemsidor som har använts som underlag för kartläggningen. I skriften refererar Buddha med stort B till den historiske Buddha (”den uppvaknade”), medan buddha med litet b refererar till titeln, samt begreppet buddha, ”uppvaknande”, därav härleds skriftens titel. Ord på sanskrit- och palispråket är återgivna utan diakritiska tecken. Allmänt har termer angetts på sanskrit, men i de fall där palitermen är allmänt förekommande eller särskilt relevant så används den istället. Vissa centrala ord har angetts på båda språken, ofta som fotnot. Om inte annat anges är citat från Buddha hämtade ur paliskrifterna som majoriteten av buddhisterna kan enas om.

ökad förståelse för buddhism 

Jag vill tacka SST och dess generalsekreterare Åke Göransson för att ha tagit initiativet till det uppdrag som förhoppningsvis kan bidra till ökad förståelse för buddhism och buddhistiskt gemenskapsliv. Dessutom ett varmt tack till Stefan Larsson för värdefull handledning och Bhante K.Dhammaratana Nayaka Thera samt Roshi Sante Poromaa som har granskat och godkänt manuskriptet utifrån theravada respektive mahayanabuddhismens traditioner. 

Alla grupper som har tagit sig tid att lämna de uppgifter som efterfrågats och andra som gett synpunkter och/eller språkgranskat under olika stadier av sammanställningen tackar jag också. Det är min förhoppning att våra gemensamma ansträngningar kan vara ett bidrag till alla de goda insatser som görs för fredlig samlevnad i vårt samhälle.

SST:s SKRIFTSERIE Nr 2

Buddhism i Sverige

Ny bok, 124 sidor. Beställ från SST!

Trudy Fredriksson har varit buddhist i 40 år och har utövningsmässig och praktisk erfarenhet av theravada-, mahayana- och vajrayanabuddhismen. Hon är sedan 1981 verksam i styrelsen för Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen och är ordförande i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.

ÅKE GÖRANSSON, generalsekreterare för nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), som är en statlig nämndmyndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att trossamfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet.