IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Enligt Riksrevisionen granskning har klimatfrågan inte varit bedömningsgrunden, planeringen har

istället styrts av regeringen.

Foto: Essingeleden

INFRASTRUKTURPLANERINGEN OCH KLIMATET

Transportpolitiskt fiasko

Regeringen på villovägar

I slutet av mars 2012 presenterade Riksrevisionen en förödande rapport om tillståndet inom infrastrukturpolitiken. Syftet med granskningen var att belysa om styrningen mot de transportpolitiska målen respektive klimatmålen dels var transparent, dels om den bild som ges till Sveriges riksdag är rättvisande utifrån de transportpolitiska målen och riksdagens klimatmål. Denna granskning ger inte bara i sak mycket negativ bild av sakernas tillstånd, och framtiden på detta strategiskt viktiga samhällsområde, utan är också en fortsättning på det som kallats klimatapatin, det vill säga en oförmåga hos våra politiker att fatta beslut som i grunden förändrar förutsättningarna att stabilisera klimatförändringarna, där målet är nettonollutsläpp 2050.


 Ulf Svensson: |2012-04-03| När nya reformer presenteras under pukor och trumpeter brukar media sitta på första parkett. Man plankar ofta regeringens power pointbilder, och en kort stund så tror även den mest luttrade ”att nu är det något stort på gång”. Tyvärr är glappen mellan rubrikerna och de storstilade målen avgrundsdjupa, och media orkar tyvärr aldrig sätta sig in i frågornas komplexitet – och uppföljningarna blir därefter. Att följa upp och granska brukar vara en grannlaga uppgift, som dessutom ofta är utsträckt över lång tid och är ett relativt oglamoröst arbete. Det är också komplicerat att utvärdera om de styrmedel som föreslås verkligen leder till de måluppfyllelser som utlovats eller inte.

Få parter i samhället har förmågan och resurserna att göra seriösa utvärderingar av den faktiska politiken och därför är det glädjande att Riksrevisionen nu har gjort en ambitiös genomlysning av den svenska infrastrukturplaneringen.  

Transparens och rättvisande rapportering

Frågan gäller alltså om den infrastrukturpolitik, som bär vår nuvarande regerings signum verkligen, leder till de mål som Sveriges riksdag satt upp för transportpolitiken, respektive klimatpolitiken. Det handlar om styrningen av en investeringsbudget om cirka 480 miljarder kronor, som ska investeras i ny eller befintlig infrastruktur, varav lejonparten, cirka 417 miljarder kronor, är statliga medel. Medlen ska användas mellan åren 2010 till 2021, mot en bakgrund där transportsektorns utsläpp av växthusgaser både är omfattande och fortsätter att växa, eftersom transporterna i samhället ständigt ökar. Det är dessutom en sektor som är svår att ställa om till andra, långsiktigt hållbara drivmedel, vilket ökar svårighetsgraderna högst påtagligt.

Av denna anledning är det viktigt att ledamöterna i Sveriges riksdag verkligen får relevant information och kunskap om den politik som regeringen lagt fram leder rätt eller inte. Det vill säga att få ned utsläppen av växthusgaser, där koldioxidutsläppen intar en särställning, och där vägtransporterna är det dominerande transportslaget där koldioxidutsläppen släpps ut.  

De viktiga transporterna

92 procent av växthusgasutsläppen från transportsektorn kommer från resor och transporter på väg. Detta beror i sin tur på att vägtransporterna dominerar stort i vårt samhälle, att energieffektiviteten är låg för vägtransporter och att vi använder fossila bränslen. Dessa bränslen har dessutom visat sig svåra att ersätta med alternativbränslen med låga växthusgasutsläpp.

De transportpolitiska målen har också förändrats något under senare år, där det övergripande målet för transportpolitiken är:

”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.

I dag utgörs de transportpolitiska målen dessutom av dels ett funktionsmål, dels ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar främst om tillgänglighet eller mer specifikt om:

”Transportsystemet ska ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt vara jämställt.”

Hänsynsmålet handlar om de tre övergripande ledorden säkerhet, miljö och hälsa, eller mer specifikt:

”Transportsystemet ska medverka till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.”

Frågan är om det går att förena dessa mål eller inte.

Trafikslagsövergripande planering

En viktig del av politikens styrning och utformning har varit greppet ”trafikslagsövergripande planering”. I den bästa av världar ska målen styra medlen. Om man kan åstadkomma en trafikpolitik som styr mot låga utsläpp, säker trafik, samhällsekonomiskt effektivt, och tillgängligt för företagen och allmänheten i hela landet samt jämlikt. Då kan det mycket gärna få expedieras med transportslag som också är klimatpolitiskt aptitliga. Den infrastruktur som nu byggs och planeras, kommer att styra hur vi transporterar och reser ända till 2050. Men det gäller även efter detta datum, eftersom denna struktur har en mycket lång livslängd.

Satsningar på att investera i främst vägar och järnvägar skulle bero på hur väl de uppfyller alla stipulerade mål. Frågan är emellertid om det var så det gick till när förmedlingen av medel skedde inom detta komplexa samhällsområde, med en rad viktiga aktörer och parter involverade.

Nej, enligt den granskning som Riksrevisionen gjort framkommer en rad förhållanden som pekar mot att helt andra mål och bedömningsgrunder har styrt hur de faktiska infrastrukturbesluten. Tyvärr har inte klimatfrågan varit den centrala bedömningsgrunden, utan planeringen har istället styrts av regeringen.

Några av dessa planeringsåtgärder är följande:

» a) Investeringar i ny infrastruktur, eller upprustad infrastruktur, brukar motiveras av tidsbesparingar och minskat antal döda och skadade i trafiken. Ny infrastruktur minskar också både restider och transporttider samt kostnader vilket utnyttjas av hushåll och företag. När ekonomin växer så växer också transportarbetet parallellt med att koldioxidutsläppen ökar vilket är negativt eftersom det motverkar det av riksdagen fastställda klimatmålen. Men ny och bättre infrastruktur är i sig även en trafikalstrande faktor eftersom det öppnar upp för nya möjligheter till ekonomisk aktivitet.

När riksdagens trafikutskott uttalade att man behöver göra tydliga prioriteringar när satsningar görs på ny infrastruktur, är det utifrån kraven på att dessa sammantaget behöver bidra till att minska koldioxidutsläppen. Utskottet har knappast fått gehör för denna övergripande synpunkt, när man betraktar regeringens slutgiltiga fördelning av infrastrukturinvesteringarna, och där investeringar i vägar istället prioriterats kraftigt.

» b) Sambanden mellan lönsamhet, trafikökningar och koldioxidutsläpp har inte tydliggjorts tillräckligt av regeringen. Det innebär att rapporteringen till riksdagen inte blir rättvisande utifrån klimatmålen. Riksrevisionen konstaterar att de koldioxidutsläpp som följer av den nationella infrastrukturplanen har underskattats. Denna underskattning bygger i sin tur på regeringens otydliga styrning av hur klimatmålen ska beaktas, men också av de prognosmodeller som använts under åtgärdsplaneringen. Risken är att Sveriges riksdag fattar beslut på bristande beslutsunderlag och därmed medverkar till att koldioxidutsläppen ökar istället för att det minskar.   

» c) När prognoser görs, för till exempel persontransporter, väger man inte in i dessa prognosmodeller hur investeringar i infrastrukturen påverkar externa etableringar och markanvändningen i stort. Ett aktuellt exempel i Stockholm är satsningen på Förbifarten som kommer att påverka etableringar av nya bostadsområden, handelscentra, och företagsetableringar som kan lokaliseras i lägen som idag inte anses attraktiv. Men med en ökad tillgänglighet (d.v.s. en ny väg med hög kapacitet) kommer det i ett helt nytt läge. På detta sätt sprids aktiviteter ut över ett större område som svårligen kan försörjas med attraktiv kollektivtrafik, utan i praktiken blir hänvisad till fortsatt bilism. Detta blir också ett fortsatt argument för att stimulera ökad biltrafik eftersom dessa investeringar annars ramlar ihop som ett korthus.   

» d) I Riksrevisionens pressmeddelande, i samband med lanseringen av infrastrukturgranskningen, apostroferas att planeringen för fortsatta trafikökningar på väg och att samtidigt nå klimatmålen innebär ”att krav ställs på forskningsgenombrott och stora tekniksprång”.

Kort sagt: En viktig del av den svenska klimatpolitiken bygger på forskningsgenombrott och tekniksprång för att nå klimatmålen. Men frågan är om detta kan betraktas som ansvarsfull regeringspolitik eller om det är ett uttryck för en ”business as usual” – politik, som redan visat sig verkningslös eftersom koldioxidutsläppen på detta sätt fortsätter att öka i Sverige, när de istället borde minska.