Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Frågan är varför ett VA-system som till och med USA numera ser som en nationell säkerhetsrisk.

Foto: UNIVERSAL PIX

 TOALETTBESÖK DEBITERAS

VA-systemet privatiseras

Bostadstoaletten debiteras

Just nu pågår en kampanj från branschorganisationer inom VA-industrin – Vatten och Avlopp – där slutmålet är en total privatisering av vårt gemensamma VA-system. Att gå på toaletten ska debiteras och avgiftsbeläggas på samma sätt som all annan välfärdsservice, men i framtiden i privat regi.


Ulf Svensson: |2019-03-14| Frågan är varför den samhällsservice som tidigare låg helt inom kommunal och statlig förvaltning, och därmed under demokratisk kontroll, nu ska skötas av privata intressen med stöd från två AP-fonder. De privata intressena vill bygga ut ett 200-årigt system som var omodernt redan när det introducerades.

Svensk samhällsplanering, som tidigare varit en svensk beundrad specialgren, förmår fortfarande inte att leverera en cirkulär, klimatanpassad och kretsloppsinriktad VA-utveckling. Frågan är varför? Alternativen har funnits sedan länge och möjligheterna att sluta kretsloppen har aldrig varit större än nu. Är det bekvämlighet, okunnighet, bristande resurser eller något annat som fattas beslutsfattarna inom främst våra kommuner?

Fördubblade VA-taxor

När VA-industrin nu vill fördubbla investeringsnivåerna – och VA-taxorna – och bygga ut VA-systemet till allt fler platser i landet så hotas inte bara våra två stora källor för livsmedelsproduktion; haven och åkermarken utan också själva idéen om det hållbara samhället. Förutom att miljön tar mer och mer stryk av det befintliga VA-systemet hamnar allt fler vanliga hushåll i en ekonomisk knipa när kommunerna planerar nya kostsamma och ohållbara VA-planer. 

I storstadsområden får husägarna betala anslutningsavgifter till det kommunala VA-nätet på cirka en miljon kronor, men även i glesbygden uppgår dessa anslutningsavgifter numera till flera hundratusen kronor. Vanliga medborgare tvingas ibland sälja sina älskade hus och fritidsfastigheter vilka ofta är den fasta punkten i tillvaron. Nu hotas därför inte bara hållbarhetsidén utan åter igen samhällskontraktet och medborgarnas tilltro till välfärdsstaten. I boken ”Kommunernas myndighetsutövning – Så hanterar kommunerna enskilda avlopp” beskriver Roland Ekstrand, bland annat tidigare kommunalråd under 15 år, den maktarrogans som invånarna möter i kommunerna. Lagar om miljö och hälsa åsidosätts i dessa ärenden och frågan är hur detta kan fortgå.

Med tanke på att det sedan 1930-talet funnits källsorterande toaletter som inte behöver vatten, levererar utmärkt luktfri växtnäring (som dessutom kan säljas och ge en intäkt), är billiga, inte kräver rördragning eller sprängningar och inte behöver något avlopp överhuvudtaget är den nuvarande utvecklingen både en stor skandal och ett stort misslyckande.

Kretslopp – inte en del av VA-industrins affärsidé

Med tanke på att vi just nu lever mitt i en klimatkris borde långsiktigt hållbara lösningar prioriteras. Att gräva upp hela Sverige, spränga, dra ledningar, bygga pumpstationer och reningsverk utan att utvärdera alternativen ser jag som en ren provokation där nu även två av våra AP-fonder förväntas ingå som huvudfinansiärer. Nu är dessa fonder mest kända för att göra ”gröna” filmer men de investeringar man gör eller planerar tillhör ofta inte framtiden. Detta visas klart av intresset för ett uråldrigt VA-system. Frågan är varför de kapital som svenska folket samlat ihop ska satsas på ett VA-system som till och med i USA numera börjar ses som en nationell säkerhetsrisk. 

Avloppssystemen används av mindre seriösa företag för att dumpa giftigt avfall från mindre nogräknade bolag och kontrollen av aktuella gifter och kemiska blandningar är näst intill obefintlig.

Propaganda för egna intressen

Branschorganisationer som Maskinentreprenörerna, VVS-Fabrikanternas råd och Svenska Rörgrossistsföreningen VVS för i sin nuvarande kampanj fram rent dricksvatten som det viktigaste men nämner aldrig avloppen med dess baksidor, som exempelvis slamspridningen från våra reningsverk och de effekter detta har på miljön. VA-frågorna handlar nämligen både om Vatten och Avlopp. Den kampanj som dessa organisationer för närvarande genomför tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten (som tidigare hette Svenska vatten och avloppsverksföreningen) är därför kraftigt vilseledande.

Ett exempel på utmaningarna speglas just nu i SVT-serien ”Nedsläckt land” som påvisar vårt stora beroende av elektricitet. Elavbrott innebär att två av våra livsviktiga vattentjänster fallerar omedelbart; vår dricksvattenförsörjning samt våra vattentoaletter. En tidigare försvarsberedning påpekade detta faktum men ännu har inget gjorts för att lösa detta problem. Och i torkans spår hotas också vårt grundvatten som redan nu uppvisar rekordlåga nivåer. Förutom överuttag på vissa platser beror vattenbristen på utdikningar, kanalbyggen och rördragningar varav en del av gammalt datum. 

Klimatförändringarna bara spär på denna bristsituation. Frågan är varför inte vårt pensionskapital tänker igenom denna ofantliga investering utifrån vattnets väg genom samhället, en av hållbarhetsfrågans viktigaste aspekter.

8 av våra 16 miljökvalitetsmål berör nämligen vattnet

8 av våra 16 miljökvalitetsmål berör nämligen vattnet  i vårt samhälle och vi misslyckas med samtliga 8. Frågan är om det, som professor Staffan Laestadius nyligen apostroferade i en GP-artikel, krävs en ”synlig hand” för att återupprätta grundläggande samhällsfunktioner för en hållbar samhällsutveckling? Faktum är att vi år 1988 lade ner det enda statliga verk inom samhällsplaneringen – Statens Planverk – som just hade ett helhetsgrepp över den nationella utvecklingen av mark- och vattenhushållningen. Jag är därför mycket kritisk till att branschföreningarna tillsammans med två AP-fonder nu försöker få med politiker på alla nivåer i arbetet med att fördubbla investeringsvolymen för ett VA-system som var omodernt redan när det lanserades för 200 år sedan. Detta utan ordentlig genomlysning och beskrivning av alternativen. 

Dessutom hotar avloppen alla våra källor till mat och rent vatten; haven, åkerjorden och dricksvattnet. Detta är ofattbart!

 

 

RLC