Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Människan och naturen i vår tid hänger på ett mycket allvarligt läge!

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Tidsplan för kärnbränsleförvaret

Beskedet om en tidsplan är visserligen snålt tilltagen med tanke på de stora osäkerheter som kvarstår. När den nya regeringen nu tar sig tid att sätta sig in i frågan, kommer den att se de omfattande brister som fortfarande finns kvar i slutförvarsmetoden.

Petra Holgersson: |2021-12-08| Naturskyddsföreningen välkomnar att klimat- och miljöminister Annika Strandhäll inte har givit med sig för de intensiva påtryckningarna om att ta ett beslut om kärnbränsleförvaret redan idag. Föreningen förutsätter att regeringen nu säger nej till förvaret, eftersom det ännu inte är visat att det blir tillräckligt säkert.

– Dagens besked om en tidsplan är visserligen snålt tilltagen med tanke på de stora osäkerheter som kvarstår. När den nya regeringen nu tar sig tid att sätta sig in i frågan, kommer den att se de omfattande brister som fortfarande finns kvar i slutförvarsmetoden. Vi förväntar oss därför att prövningen utmynnar i att regeringen säger nej när de väl meddelar beslut den 27 januari, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Tekniska problem med kopparkapslar

Det finns fortfarande tekniska problem kring de kopparkapslar som avfallet är tänkt att förvaras i. Mark- och miljödomstolen meddelade i januari 2018 regeringen att kärnavfallsbolaget SKB måste visa att koppar fungerar som tänkt i förvarsmiljön innan ett beslut tas. Detta är inte gjort ännu.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med MKG och två professorer i korrosionslära från KTH nyligen skrivit på Dagens Nyheters debattsida om de märkligheter som förekommit kring kärnavfallbolaget SKB:s vägran att offentliggöra viktiga testresultat från LOT-experimentet om hur kopparkapslarna fungerar i verkligheten (DN-debattartikel 12 november 2021 och slutreplik 28 nov 2021). Föreningarna anser att om regeringen vill kan LOT-experimentet användas för att på relativt kort tid ge den kunskap om kopparkapseln som Kärnavfallsrådet vill tas fram efter ett beslut.

SKB vägrar offentliggöra testresultaten

– Vi har framhållit till regeringen att de inte kan ge tillstånd till kärnkraftsindustrin så länge SKB vägrar att offentliggöra de testresultat de undanhållit från det så kallade LOT-experimentet. Det är viktigare att skydda kommande generationer än att fatta ett snabbt beslut, säger Oscar Alarik chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Om regeringen ändå slutligen säger ja till kärnbränsleförvaret förväntar föreningen sig villkor som garanterar den långsiktiga säkerheten innan de första kopparkapslarna deponeras i berget. Ett viktigt villkor bör vara att genomföra försök i en förvarsmiljö som visar att kopparkapslarna klarar de stora påfrestningar de handlar om.

Det finns stora problem med korrosion

Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringen även avser att ta ett beslut om tillbyggnaden av det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. Detta har både Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen godkänt. Föreningen motsätter sig att regeringen säger ja till tillbyggnaden eftersom det inte är visat att det inte kan bli en påverkan på naturmiljön i området. Det finns stora problem med korrosion i det nuvarande förvaret och om det blir ett ja vill föreningarna att förvaret aldrig tillsluts utan hålls öppet under bevakning i 500 år.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN