IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Upphör snarast möjligt med att ställa flyktingmottagandet i Sverige emot bistånd till utvecklingsländer i budgetprocessen.

Foto: SP.D

CONCORD

Stefan Löfven

Ta ansvar för flyktingar i Sverige och globalt

FN:s högnivåmöte om migranter och flyktingar hölls i New York. Sverige är en av initiativtagarna till mötet, och medvärd till toppmötet om globalt flyktingansvar. Sveriges globala engagemang för en ansvarsfull migration med respekt för mänskliga rättigheter är mycket välkommet. Men för att vara trovärdig måste Sverige se över sin egen politik, skrev 11 organisationer i ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.


Kristina Henschen: |2016-09-20| I år är det 65 år sedan FN:s flyktingkonvention antogs, en konvention som har räddat miljontals liv. Att länder respekterar och följer flyktingkonventionen är i dag viktigare än någonsin – inte sedan andra världskriget har så många människor befunnit sig på flykt som nu. Trots det har vi sett en utveckling åt motsatt håll: under det senaste året har många länder, inklusive flera välfärdsstater, gjort det nästintill omöjligt för människor att få sina rättigheter tillgodosedda enligt flyktingkonventionen.

rätten till familjeåterförening

Vi har även sett en omvändning i den svenska politiken, som framförallt manifesteras i den nya lag som gör tillfälliga uppehållstillstånd till norm och som har tagit bort rätten till familjeåterförening för de allra flesta som beviljats skydd i Sverige.

Inför stundande toppmöten uppmanar vi Sverige att verka för att FN och globala samfundet:

» Värnar asylrätten och säkerställer att flyktingar får sina rättigheter tillgodosedda samt lever upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som omfattar alla människor, inklusive migranter och internflyktingar, oavsett status.

» Arbetar för flera säkra och lagliga vägar för flyktingar att ta sig till säkra länder, till exempel. genom att utöka antalet kvotflyktingar, använda humanitära visum, vidga möjligheter till familjeåterförening samt arbeta för ökad rörlighet för migranter.

» Säkerställer att alla barn, oavsett status, får sina rättigheter tillgodosedda och tillgång till hälsovård, utbildning och grundläggande samhällsservice samt rätt till sin familj genom familjeåterförening.

» Säkerställer att kvinnor och flickor, oavsett status och ålder, får sina rättigheter tillgodosedda, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoservice, preventivmedel och säker abort. Kvinnor och flickor ska även ha möjlighet till inflytande och deltagande i lokala kommittéer och råd i flyktingläger och boenden där sådana finns.

» Tar ett gemensamt och delat ansvar för att säkerställa flyktingars rättigheter och erbjuda det skydd som alla asylsökande har rätt till, med hjälp av en konkret plan med tillhörande finansiering och mekanismer för uppföljning.

För att med trovärdighet kunna driva dessa frågor på global nivå måste Sverige även se över sin egen politik. Vi uppmanar därför Stefan Löfven och den svenska regeringen att:

» Snarast möjligt upphäva lagen som gör tillfälliga uppehållstillstånd till norm och som har tagit bort rätten till familjeåterförening för de allra flesta som beviljas skydd i Sverige.

» Snarast möjligt upphöra att ställa flyktingmottagandet i Sverige emot bistånd till utvecklingsländer i budgetprocessen.

Det är vår förhoppning att högnivåmötet och toppmötet i New York leder till förnyade åtaganden från såväl Sveriges regering som alla världens ledare att respektera och värna asylrätten och flyktingars och migranters mänskliga rättigheter.

Bakom brevet står organisationer i CONCORD Sveriges expertgrupp för migration: IM - Individuell Människohjälp, Erikshjälpen, Kvinna till Kvinna, Afrikagrupperna, IKFF, KFUM, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete och RFSU.

Demokrati och mänskliga rättigheter, Konflikthantering

Kristina Henschen är Styrelseordförande för CONCORD Sverige.

Läs brevet i sin helhet