IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Intresseorganisationen Svenskt Vatten har just utkommit med en rapport om fosforfrågan. Slammets innehåll av fosfor har varit ett väl använt argument för slamspridningen

Foto: RLC

REN ÅKER–REN MAT

Svenskt Vatten

Organisationen far med osanning

Svenskt Vatten påstår att konstgödsel innehåller mer kadmium än slam. Detta är inte sant. Svenskt Vatten påstår även att det ”finns överhuvudtaget ingen koppling mellan slam på åkermark och de sjukdomar som gruppen hänvisar till”. Detta är också osant. Tvärtom bidrar all spridning och exponering för hormonstörande miljögifter till de hälsorisker som WHO pekar ut. 


  Gunnar Lindgren: |2015-03-14Gifterna finns odiskutabelt i slam. Med Svenskt Vattens argument skulle exempelvis utsläpp till luften av dioxiner från en särskild industri vara ofarliga eftersom industrin inte nämns i rapporten. 

Även om miljögifter till navelsträngsblod kommer från andra källor, skall alla källor pressas tillbaka, i synnerhet sådana som enkelt kan åtgärdas – som exempelvis genom att stoppa slamspridningen.

Det bör vidare påpekas, att de miljögifter som drabbar oss via livsmedel och som också sprids med slam är särskilt riskfyllda (Persistent Organic Pollutants s k POPs). De är svåra att bryta ned och lagras upp i fett. De finns i navelsträngsblod och bröstmjölk. 

I figuren ovan från WHO-rapporten visas hur miljögifter från samhället samlas upp i slammet (biosolids) och avdunstar till lufthavet.

Halten sjunker hos mamman medan den ökar hos det barn som ammas. Vissa dioxiner kan följa mamma och barn i flera generationer. Genom spridningen av dessa svåra miljögifter kan de enligt Livsmedelsverket idag påvisas i mjölk, kött och ägg.

 Slutligen – strategiskt sett bör både svensk animalieproduktion och produktion av spannmålsprodukter tänka igenom om man verkligen skall godta miljögifter i sina produkter som kommer från spridning av ett avfall som avloppsslam? Om man tvekar att kräva slamstopp, hur många procent av halterna av miljögifter i navelsträngsblod och foster anser man i så fall får komma från slam via livsmedel?

Fosforfrågan

Svenskt Vatten har just utkommit med en rapport om fosforfrågan. Se Revaq/fosfor.pdf. Slammets innehåll av fosfor har varit ett väl använt argument för slamspridningen. Så även i denna rapport.

Kommentarer angående fosfor av Gunnar Lindgren:

» Det är ett naturvetenskapligt faktum att fosfor inte kan ”ta slut”. Det finns således ett grundläggande fel i Svenskt Vattens påståenden om att fosfor kan ta slut. Till skillnad från olja och kol är fosfor ett grundämne som är beständigt. All den fosfor som har lagts på jordbruksmarkerna finns kvar någonstans, men inte där den behövs och skulle vara.

» Den helt dominerande delen av åkermarken används för odling av foder till djur. Därmed finns den mesta fosforn i stallgödsel. Men denna förs inte tillbaka till spannmålsodlingar utan lagras upp runt djurgårdarna. Här finns en stor mängd fosfor – stora delar av den konstgödselfosfor som har använts under åren. Om djurgårdar och spannmålsgårdar kunde bindas samman skulle en stor del av behovet av fosforgödsel försvinna. Eftersom en mindre del av åkerarealen används för odling av råvaror för livsmedel blir mängden fosfor i både urin och avföring, och då även i avloppsslam, jämförelsevis blygsam och ofta kraftigt överdriven. Det skall också nämnas att en liten del av fosfor i åkermarken lakas ut av nederbörd och förs bort med vattnet. En del av detta slutar som sediment på havsbotten.

» Idag bidrar det avloppsslam som sprids med endast cirka 2 procent av den lättlösliga fosfor som cirkulerar i det svenska jordbruket. En betydande del av fosforn i slam är otillgänglig då den har bundits fast med fällningskemikalier – ofta järn – i reningsverken. Se Fosfor-och-mullbildande-amnen-i-slam.pdf.

» Tillgången på fosforfyndigheter är mycket stor. Det tillförlitliga geologiska sällskapet USGS (United States Geological Survey) anger att reserverna här på jorden kommer att räcka i cirka 370 år, långt längre än de flesta andra gruvbrutna mineraler. Det gäller så kallad ”brytvärd” fosfor. I världshaven finns dessutom enorma mängder fosfor. 

» För Sveriges del finns därutöver mycket stora mängder fosfor i de svenska slagghögarna i malmfälten och har beräknats kunna ge oss fosfor i över 1 000 år.

» Dessutom skall påminnas om att naturen själv liksom växtodlingen har klarat sig under tusentals år utan konstgödsel. Dagens oro kring fosforfrågan har skickligt trummats fram av slamspridningsintressena. Men idag riskerar slamspridningen att underminera den svenska animalieproduktionen enligt ovan.

» Idag kommer tekniska/ekonomiska metoder fram som kan skilja kadmium från fosforn i både avloppsslam och råvara för konstgödsel. Därmed får råvarans innehåll av kadmium liten betydelse för kadmiumhalten i den färdiga konstgödseln.

Slutord

I och med att det idag finns tekniska/ekonomiska alternativ för att skilja fosforn från kadmium, miljögifter, kemikalier, smittämnen, läkemedelsrester, radioaktiva ämnen, okända ämnen samt alla nedbrytningsprodukter, vore det en framgång för det uthålliga samhället om vi tillsammans kunde lämna den hälsovådliga slamspridningen bakom oss och arbeta för att skapa det riktiga och uthålliga kretslopp vi alla vill se.

Se även Ren Åker – Ren Mat:  

Miljogifter i livsmedel.pdf

RLC