IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Investeringar söker avkastning genom ökad konsumtion och produktion – spiraltillväxt utan gränser.

Foto: PhotoDisc

Ledare:

Summa sammelsurium

EU-krisen är självförvållad

EU-samarbetets motgångar drabbade Greklands invånare ofattbart hårt. Dessa människor har fått ta skulden för något de själva inte orsakat. EU straffar det grekiska folket och låter de som orsakat debaclet gå fria. Redan för 30 år sedan fanns det en hel del nationalekonomer, framförallt i USA, som varnade för bankernas låne- och utlåningskarusell. En del av dem är Nobelpristagare. Ekonomerna varnade om att världen utgjorde en ocean av skulder. Sedan dess har varningarna bara ökat, medan ansvariga regeringar istället förlitat sig på att problemen ska lösas utav sig själv. Och den ansvarslösheten har utlöst ett allvarligt hot för en global och annalkande ekonomisk härdsmälta.


 Paul Lindberg: |2012-11-24Världen producerar och konsumerar, men framförallt investeras det till döds. Globala ekonomiska investeringar görs i kontraproduktiva destruktionsanordningar som fonder, stiftelser, fackliga organisationers investeringar, och hela den rika världens alla privata pensionsfonder – alla förlitar sig på ekonomisk spekulation. Det blev investeringsträngsel och ont om utrymme. Om dessa värden istället organiserades som transfereringssystem via exempelvis nationella centralbanker, med en total insyn i allmänhet och av ECB (Europeiska Centralbanken) i synnerhet, skulle inte europaekonomin kunna utsättas för samma slags spekulation. En seriös revisionsapparat borde kunna vara realistiskt – men framförallt är det behövligt. 

Myten om att pengar ska arbeta, är som sagt en myt, därför att det i så övervägande grad missbrukas. Om pengar arbetar på fel moralgrund, så drabbas dem som genom arbetsproduktion och konsumtion betalar profiten för investerarna. Nationella centralbanker borde därför stå helt fria med ett övergripande inflytande över alla affärsbanker och handeln med värdepapper. Förutsättningen är att nationalbankerna står under juridisk och ekonomisk uppsikt, med en allmän öppen insyn. Därför kan exempelvis en centralbank, ECB, för hela EU, vara det realistiska verktyget för en offentlig och total öppenhet, med en permanent revision över Europas alla samhällstransfereringar. Om ECB däremot inte kan upprätthålla en fullkomlig öppenhet för media och samhälle, så utgör de en direkt fara för alla. EU kan således bara lösa sina tillkortakommanden genom öppenhet och demokrati. Att tillfredställa behoven av demokratisk öppenhet kan vara den grundläggande lösningen för en kvalitativ och stabil samhällsutveckling. 

DET SKULDFRIA SAMHÄLLET

Den nuvarande ekonomiska ordningen omöjliggör stabilitet inom ekonomi och samhälle. Den nyliberala ekonomin, som hela världsekonomin är angripen av, har haft den egenskapen att det gått bra att göra snabba pengar – men, med den negativa effekten av en accelererad tillväxt av kopiösa skulder. Den stabiliteten har låtits göra sig riktigt kännbar, och kan bli mer än påfrestande.

Skulderna kan komma att försvinna relativt snabbt, det blir betydligt snabbare än möjligheten att vinna snabba pengar och kunna behålla dess värden – och det är olyckligtvis genom en världsdepression. Efter en sådan depression skulle i så fall de flesta investerare, spekulanter och sparare komma att förlora sina immateriella, eller konstgjorda hokus-pokus-värden. Kvar står dock alla de materiella värdena i form av hus och hem, fabriker, infrastruktur och städer – ja, alla materiella behovsvärden som utgör allt det reellt existerande av idag – allt det skulle stå orört och intakt. Det skulle vara en obehaglig upplösning. Vi önskar oss naturligtvis inte någon fasansfull depression, men det finns en stor risk för det. Vi önskar oss däremot, mycket allvarligt, att få ett slut på den spekulativa överkapitaliseringen. Och med detta vill jag bara ge min aspekt på en mångfald av perspektiv.

MAKTEN OCH VÄRLDSEKONOMIN

Hela världsekonomin grundar sig idag ensidigt på maktens villkor – inte alls på någon demokrati. Denna makt är inte alls osynlig på något sätt. Den verkar och dirigerar inom samhällenas alla skrymslen och sektorer. När politiker tillsammans med de ekonomiska makthavarna väntar sig goda förtjänster på investeringarna, så förväntar de sig att människorna ska stå till marknadens förfogande. Människorna ska arbeta, producera och konsumera, och tillväxttakten piskas fram, och ideligen tvingas höjas – för att sedan höjas ännu mera – in absurdum.

Grekland är ett exempel där en majoritet av folket inte ville ställas till förfogande till vilket pris som helst. Samtidigt tog en populistisk koalition makten i Grekland, med det grekiska partiet Ny Demokrati i ledningen. Den regeringen gjorde vad alla andra EU-länder gjorde, de lät grekiska statsbanken ta mycket stora lån, för att sedan låna ut dem till de grekiska affärsbankerna, med förhoppningen om stimulans för tillväxten och den krisdrabbade ekonomin.

Det som sedan följde var att investeringsföretag, riskkapitalbolag och förmögna personer lånade allt vad de kunde, men som istället gjorde investeringarna i andra och rikare europeiska länder, med förhoppningen av ett rikare vinstutfall. Pengarna försvann helt enkelt från Grekland. Och ansvariga för denna spekulation var alltså den då regerande koalition med Ny Demokrati i spetsen. Spekulationen lyckades och stora vinster gjordes, men inte i Grekland. 

VAD KAN GREKLAND GÖRA?

Grekland står nu med en jätteskuld till de rikaste länderna inom EU, och alla funderar och konfererar om vad som vore bäst. Den tidigare socialdemokratiska regeringen i Grekland föreslog att EU och Interpool skulle leta rätt på alla pengar som förskingrades ut över Europa, och istället återföra dem till Grekland. EU sade nej till en sådan hjälp. Därefter avgick s-regeringen i Grekland.

Greklands folk är helt medvetna om att de står inför en ofrånkomlig ekonomisk katastrof. I detta svåra tillstånd vill EU tvinga Grekland att betala tillbaka vad de lånat, vilket alla vet är stört omöjligt. EU:s handlingsförlamning har bara förvärrats då de gett Grekland nya kris- och nödlån, vilket bara ökar Greklands låneskuld. EU-bankerna vill ha tillbaka pengarna, samtidigt som de lånar ut mer till Grekland, till ett land som inte har några pengar – det går inte alls ihop. I denna paradoxala situation befinner sig alltså EU:s ekonomiska och monetära samarbete idag.

Om Grekland gör statsbankrutt, så förlorar EU:s bankspekulatörer sina fordringar, och EU kan krascha, eller göra hela Europa bankrutt. Medan däremot Grekland skulle kunna bli skuldfritt enligt nuvarande lagar och avtal. Statsbankrutt har skett i många stater tidigare i modern tid. Det är inget att skämmas för, även om det är genant för politikerna och medför stora problematiska konsekvenser.

EN STATSBANKRUTT KAN RÄDDA GREKLAND, MEN ...

En statsbankrutt ställer till omfattande problem, medan Grekland skulle kunna se ljuset i tunneln. Efter Grekland skulle en rad av länder gå i bankrutt, de skulle falla som värdelösa aktier. Den ekonomiska krisen i Europa är inte antagonistisk i sig, den utgör inget militärt hot som leder till krig och förstörelse. 

Krisen utgör däremot ett hot mot hela den spekulativa investeringshysterin, med alla dem som frenetiskt vill skydda sina ekonomiska tillgångar och få största möjliga profit av det. Dessa värdetransaktioner är för närvarande kopplade till den nyliberala infallet om att allt ordnas av sig själv, genom att låta bli att söka ordna och planera en reglerbar nationalekonomi. Och det är först och främst hos nyliberalism som vi i vår tids ekonomiska system kan finna orsaken till ett urartat ekonomiskt system. Det håller så länge det håller, sedan demoleras det.

Med ny riktad viljekraft skulle nationalekonomierna kunna finna en demokratisk kvalitetsstyrning genom att i första hand inte förlita sig på lån vid ekonomiska svårigheter, och att aldrig skuldsätta en hel nation. Det om något borde vara en allmängiltigt princip för alla länder. Låt istället utlåningsbankerna och de juridiska låntagarna ta skulden, och gör skattebetalarna fria från allt betalningsansvar fullt ut. Det är den enda rättvisan. Och det skulle på sikt kunna rädda EU-ekonomin.

ÖVERKAPITALISERINGEN ÄR AV ONDO

Europa och EU gjorde det misstaget att de ville kapitalisera alla typer av mänskliga relationer. Det gjordes i en sådan omfattning att t.o.m. ideella föreningar drogs med och ville investera och låta pengarna växa, och därmed demoraliserades en hel del ideella organisationer. Demoraliseringen växte till den eländiga grad att ledande personer snodde åt sig alltför stora lönevinster. Röda korset var i vårt land ett av många exempel. 

Egoism blev girighetens ideologi och norm över hela världen, grundad på tokiga idéer från den världsomspännande nyliberalismen.

En lösning av nationalekonomiska problem, på längre sikt, kan alltså vara att minska övertron på överkapitalisering av hela samhällen. Låt demokratisk öppenhet och insyn göras kontrollerbart för press och allmänhet, och låt en samhällsrevision få oinskränkt besiktningsrätt över alla transaktioner och överenskommelser inom alla samhällsområden. 

EU-krisen kan idag vara början till en omfattande världskris, trots stora ekonomiska framgångar i vissa länder. Det handlar mest om avståndsförskjutningar till kriskärnan. Galenskapen har sin upprinnelse från nyliberalism, en 1700-talsidé, som varit gångbar för att egoistiskt kunna tjäna snabba pengar. Men egoism som ideologi är oansvarigt. Nyliberalism är otidsenligt och odemokratiskt, och gjort livet surt för många människor, ja, för en hel värld – och helt i onödan.

EU OCH SKULDKRISEN

Bankerna upprätthålls med konstgjord andning

Kring frågan om vad som egentligen ska räddas inom EU-sfären har svaren varit blandade. Bankerna och deras allierade vill att skattepengar ska rädda bankerna. Medan nationalekonomer mestadels vill se till att resurserna läggs på politiska lösningar.

  Paul Lindberg: Europas skuldkris har sin upprinnelse till följd av de europeiska staternas växande statsskulder. Nationella riksbanker lånade in pengar för att förse affärsbanker med kapital i hopp om att få nationalekonomierna att öka tillväxttakten.

Den absurda spekulationen och behoven av värdesäkring i värdepapper, har gjort hela den spekulativa investeringsmarknaden till ett fladdrande korthus.

STÖDLÅNENS BEVEKELSEGRUND

Eftersom EU-medlemmarnas rika stater lånat ut stödlån till exempelvis Grekland, så vill långivarna försäkra sig om att få tillbaka dessa pengar.

Rökridån om att EU bygger s.k. "brandväggar" för att krisekonomin inte ska sprida sig över hela Europa, det vill säga en lösning för att isolera de skuldsatta länderna, och för att lösa deras problem separat, men inom EU-samarbetet, har fullständigt misslyckats. Och stödet kom inte längre än till att det skulle ske med ytterligare stödlån, men med följden av ännu tyngre belastning för hela det grekiska folket.

Resultatet av EU:s "hjälpande hand" blev att Greklands företagare inte längre får betalt för sina tjänster. Deras fakturor betalas inte längre från några betalningsskyldiga.

DEN EUROPEISKA SKULDKRISEN

Enligt ekonomiprofessorn Mats Persson, så vågar politikerna ta stora risker i sin frenesi att värna bankernas intresse, och om det inte fungerar låter man i så fall skattebetalarna stå för betalningen.

Under den ekonomiska EU-krisen, har de s.k. "krisbankerna" gjort fabulösa vinster. Banker vet många gånger hur en "krishantering" ska hanteras, det vet hur de ska tjäna på andras olycka. Under krisen har bankägarna fått mycket stora bonusar. Hela EU-krisen liknar bilskojeri.

Alla så kallade räddningsåtgärder har enbart gynnat bankernas ägare – ägarna mer än själva bankerna har gynnats mest av den nyliberala ekonomikrisens Europa.