KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Mänsklighetens framtid avgörs nu – tillsammans ska vi lyckas.

Foto: RLC

Naturskyddsföreningen

Strategi för Nagoya nu!

Det har nu gått ett år sedan det globala avtalet i Nagoya om en räddningsplan för den biologiska mångfalden. Ändå saknar Sverige en konkret strategi för att nå dit. Åtta miljöorganisationer skrev en gemensam debattartikel i Göteborgsposten om vikten av att följa Nagoyaavtalet. Läs debattartikeln härefter.


 Louise Wileen Bjarke: |2011-11-04| Höj ambitionen, Lena Ek! Sverige måste klara skyddet av den biologiska mångfalden! Det globala avtalet i Nagoya förra hösten innebär starten till en räddningsplan för livet på jorden.  Nu, ett år senare, saknar Sverige en konkret strategi för att nå dit. Vi uppmanar miljöminister Lena Ek att höja ambitionerna, skriver företrädare för en rad miljöorganisationer.  

Ett år har gått sedan FN-mötet om biologisk mångfald i japanska Nagoya. Förhandlingarna blev en framgång för den svenska regeringen men också för många naturälskare och miljökämpar som aktivt hade kämpat för ett avtal. Världens nationer kunde enas om en strategi för att bevara världens växter, djur och andra organismer, men också variationen i allt från landskap till arvsanlag. 

Länderna har åtagit sig att till 2020 se till att jord-, vatten- och skogsbruk bedrivs hållbart, att restaurera 15 procent av redan förstörda ekosystem och att skydda 17 procent av landområden samt 10 procent av kustområden och marina områden från exploatering. Ekosystemtjänsterna och naturresurserna ska inkluderas i nationalräkenskaperna.

Naturen anger ramarna för samhällsekonomins utveckling

Avtalet i Nagoya tyder på att världens regeringar på allvar börjar inse att det är naturen som anger ramarna för samhällets och ekonomins utveckling, inte tvärtom. Världen måste tänka om – även Sverige. Arbetet med att varaktigt skydda naturområden måste påskyndas och målet för arealen skyddad mark höjas. Samtidigt måste vi genomföra målet om hållbart brukande – i skogen måste exempelvis miljöhänsynen skärpas och den pågående intensifieringen stoppas.  

Den kanske största utmaningen är skyddet av den produktiva skogsmarken, den miljö som har flest rödlistade hotade arter i vårt land. Idag är endast en mindre del, cirka 4 procent av de beslutade 17 procenten, skyddade. Det moderna skogsbruket har skapat ett likformigt och ekologiskt utarmat skogslandskap. Samtidigt som produktionen av skogsråvara har ökat har allt fler arter rödlistats. Det saknas nu tillräckligt mycket biologiskt värdefull produktiv skogsmark att skydda i Sverige för att nå våra åtaganden enligt Nagoya-överenskommelsen. Därför krävs även omfattande restaurering av skog för att arterna ska klara sig på sikt. 

upphör med avverkning av gammelskogarna

Den snabbaste och effektivaste åtgärden är att omedelbart upphöra med avverkning av de få återstående gammelskogarna och skogar med höga naturvärden. Det räcker inte för att klara målet att skydda 17 procent produktiv skog. Men ju fler värdefulla skogar som faller, desto större blir problemet med att uppfylla åtagandena. Tanken på ett omedelbart skydd har framförts av vice statsminister Jan Björklund och statsminister Fredrik Reinfeldt har slagit fast att våra värdefulla skogar ska skyddas långsiktigt. Detta är hoppingivande och vår nya miljöminister Lena Ek måste se till att beslut fattas snarast.  

Vi lever mitt i den sjätte massutrotningen av arter i planetens historia, den enda utrotningsvåg som orsakats av en av planetens egna arter – människan. Avtalet från Nagoya innebär en grund för en räddningsplan och nu återstår att agera. 

Ett år har gått och Sveriges saknar alltjämt en konkret strategi. Vi vill nu uppmana alla aktörer till ökade ambitioner. Mänsklighetens framtid avgörs nu – tillsammans ska vi lyckas.  

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Patrik Eriksson, kampanjchef Greenpeace

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen

Lovisa Nilsson, ordförande Fältbiologerna

Pia Bergenholtz, ordförande Jordens Vänner

Dennis Kraft, ordförande Sveriges Ornitologiska Förening

Margareta Edqvist, ordförande Svenska Botaniska Föreningen  

Debattartikeln är införd i GP

Andra Kyotoåtagandet  

Sverige vill driva ett andra Kyotoåtagande

Miljöminister Lena Ek (C) talade om att Sverige ska vara en ledande miljönation i världen. Det uttalade hon på seminariet Sverige Kan!, en kraftsamling inför FN:s klimatmöte i Durban 28/11-9/12 2011. 

Det var Lena Eks första offentliga framträdande sedan hon blev miljöminister. Arrangörer av konferensen Sverige kan! var Hagainitiativet, TCO, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen.  

– Jag, Sverige och EU vill ha ett Kytotoprotokoll 2, en andra åtagandeperiod av vårt globala klimatavtal. Och det är i-länderna som måste visa vägen, sa Lena Ek (C) på konferensen.  

– Det är oerhört glädjande att Lena Ek nu är så tydlig med att Sveriges och EU:s position är att kämpa för att ett andra Kyotoåtagande är bryggan till en mer långsiktig lösning, säger Svante Axelsson.  

Ett av huvudbudskapen på konferensen kom från Johan Rockström, professor i naturresurshållning på Stockholms universitet, som visade att de faktiska förändringarna i naturen som en konsekvens av klimatförändringarna uppträder mycket tidigare än vad forskarna trott.  

– Därför är det extra viktigt att Sverige nu kräver att EU minskar utsläppen med 30 procent till 2020. Lena Ek har ju varit tydlig i klimatfrågan som EU-parlamentariker så mina förväntningar är nu höga på den svenska klimatambitionen, säger Svante Axelsson.

Se hela seminariet här