IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

FOTO: RLC

Ren Åker Ren Mat

Slamodlad mat är förgiftad

Så har då det vi fruktat besannats. En ny amerikansk rapport visar att växter som odlas på slamspridd åkermark tar upp både läkemedelsrester och baktericider. Vidare koncentreras gifterna i växten och halten kan vara upp till sex gånger högre än i den omgivande jorden. Gifterna stannar heller inte i rötterna utan sprids upp till bladen. Eftersom slamodlade produkter blir foder för boskapsdjur finns nu starka misstankar att animaliska livsmedel innehåller föroreningar från slammet. Forskarna varnar för att detta kan bli ett folkhälsoproblem.


  Gunnar Lindgren: |2010-09-25| Tidigare har slamförespråkare gjort gällande att slamgifterna inte "passerar jord/rot-barriären" och inte alls når övre delen av växter. Allt detta är osant.

Om någon slamförespråkare påstår att halterna i livsmedel är "mycket låga", skall ni fråga vilka ämnen, analyser och halter de avser. Då kommer de skamset att tystna, då kontroll av läkemedelsrester och hormoner i livsmedel saknas.

Vi kan nu vänta att jordbruket äntligen gör sig av med denna kvarnsten. I synnerhet Lantmännen, som levererar slamodlat foder till våra boskapsdjur måste omedelbart upphöra med att ta emot slamodlade produkter. ARLA och de andra mjölkföretagen kommer att ställa detta krav. Detsamma kan vi vänta från Scan, kyckling- och äggproduktionen m fl.

En egendomlighet är att Kungsörnen och andra anrika företag inom Lantmännenkoncernen följer Svenska Kvarnföreningens beslut att inte ta emot slamodlad spannmål – men ändå befattar sig Lantmännen Lantbruk med slamodlad spannmål. Detta måste upphöra – annars kommer frågan att spilla över på de olika varumärkena. Här följer en lista på några varumärken inom Lantmännen som har anledning att ställa krav på moderkoncernen:

Kungsörnen, Solanum, Axa, Gyllenhammars, Doggy, Krafft, Cerealia, Schulstad, Lantmannen Unibake,

Hatting, Kronfågel m fl

Kan ni påverka dem så säg er mening om slammet! Stöd också "Ren Åker Ren Mat"

www.renakerrenmat.se som nu arbetar för att slammet omgående försvinner. Stöd deras upprop!

Livsmedelsverket varnar

Kadmium i rötslam

Kommuner vill ha förbud mot gödsling med rötslam från reningsverk. Det får inte leda till mer kadmium i maten. Det skriver Livsmedelsverket i sitt remissvar till Miljödepartementet om Naturvårdsverkets rapport "Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp”. Kadmium är ett hälsofarligt ämne som finns i avloppsslam. Det kan tas upp av växternas rotsystem och återfinns också i alla livsmedel, men oftast i låga halter. Samtidigt vill både Landskrona kommun och Lunds kommun förbjuda rötslam på åkrar.

 

Landskrona kommun vill att Miljööverdomstolen prövar förbud mot gödsling med rötslam från reningsverk. Lunds kommun vill också totalförbjuda slamspridningen och åberopar försiktighetsprincipen i miljöbalken. Ansökningar från två jordbrukare har avslagits och nu hoppas man att frågan ska prövas ordentligt.

Livsmedelsverkets remissyttrande om slamspridning :

» att europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konkluderar i sin riskvärdering från 2009 att populationsintaget av kadmium bör minskas inom EU.

» att det nya förslaget innehåller mindre restriktivitet än det tidigare från 2002 när det gäller kadmium.

» att kunskapsunderlaget för en rad andra kemikalier i slammet anses bristfälligt.

» att man pekar på den samlade effekten av många kemikalier och anser att denna fråga blir allt viktigare.                      

» att kunskapsbegränsningar angående helheten av kemikaliespridningen via slam stödjer restriktivitet enligt försiktighetsprincipen.

» att Livsmedelverket i stället för slamspridning förordar utveckling av alternativa metoder i likhet med många andra remissvar.

Remissyttrande  2010-09-22   Dnr 1812/10

Saknr 0023

Miljödepartementet:

Remiss av Naturvårdsverkets uppdatering av "aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp"

Er remiss 2010-04-14 M2009/4218/Kk

Livsmedelsverket har tagit del av denna remiss och har kommentarer som relaterar till säker mat.

Angående kadmium så påpekas det i uppdateringen av "aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp" att marginalen till kritiska exponeringsnivåer anses vara liten, eller obefintlig (sid 25). Denna syn delas i stort av Livsmedelsverket. Osäkerheter finns dock i dessa typer av riskbedömningar. För en medelkonsument finns marginaler till det som är kritiskt men det går inte att utesluta att en risksituation kan föreligga för delar av befolkningen. Som även påtalas (sid 25) så håller Kemikalieinspektionen på att göra en riskbedömning av kadmium i samråd med bl.a. Livsmedelsverket. Slutsatser av denna riskbedömning bör beaktas i slamfrågan, men det nuvarande kunskapsunderlaget indikerar även i sig på ett möjligt problem ur hälsorisksynpunkt. Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konkluderar i sin riskvärdering från 2009 att populationsintaget av kadmium bör minskas inom EU.

De nya förslagen på gränsvärden för kadmium i avloppsfraktion och för tillförsel till åkermark har modifierats något jämfört med den tidigare aktionsplanen från 2002. En skärpning ses för gränsvärdet i avloppsfraktionen. När det gäller planen för minskning av tillförsel till åkermarken noteras dock ett mindre restriktivt förslag än tidigare.

För kadmium finns förhållandevis mycket informationen och data tillgängliga. Detta är dock inte fallet för en rad andra kemikalier, oorganiska såväl som organiska, som potentiellt sett kan spridas via slam. Med avseende på helheten bedöms därför kunskapsunderlaget om vilken effekt spridning av slam kan tänkas ha på livsmedelsnivån som bristfällig.

Problemet med spridning av kemikalier via slam angränsar även till den alltmer omdebatterade frågan om kemikaliers samlade effekter, och huruvida en samlad värdering på något sätt skulle kunna förändra synen på kemikalierisk. I dagsläget är det generellt sätt inte möjligt att göra samlade värderingar av denna typ, men det blir allt viktigare för Livsmedelsverket att på ett tillfredställande sätt kunna förhålla sig till dessa komplicerade frågeställningar.

Kadmiumexponeringen kan i dagsläget inte uteslutas som ett relevant problem, så ett fortsatt utrymme for tillförsel är inte önskvärt utifrån Livsmedelsverkets perspektiv och ansvarsområde. Kunskapsbegränsningar angående helheten av kemikaliespridningen via slam stödjer även denna slutsats enligt försiktighetsprincipen. Livsmedelsverket noterar också att regler för kadmiumhaltig handelsgödsel är högst relevant med avseende på totaliteten av den specifika frågan om tillförsel av kadmium på åkermarken. I rapporten påpekas att det finns "avsevärt effektivare åtgärder för att minska kadmiumupptaget än att ytterligare begränsa tillförsel via avloppsfraktioner" (sid 25). Vilka dessa åtgärder är beskrivs dock inte. För beslutande instans måste föreslagen plan för slamhantering beaktas ur ett totalt risk- och nyttoperspektiv. Återvinningen av fosfor är en viktig fråga som måste bedrivas så att problem med potentiellt hälsoskadliga kemikalier inte uppstår eller förstärks. En fortsatt utveckling av alternativa metoder till slamspridning är därför nödvändig.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Inger Andersson. I den slutliga handläggningen har deltagit, miljösamordnare Anna-Karin Johansson, enhetschef Rickard Bjerselius och toxikolog Salomon Sand, föredragande.

Inger Andersson