Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 
 

Organisationer som står bakom uppropet är Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Greenpeace, Fältbiologerna, BirdLife Sverige och Jordens Vänner.

Foto: Greenpeace / Mose Agestam / Skydda Skogen

GREENPEACE – SKYDDA SVENS SKOG

Skydd av fjällskogsområde

Massivt stöd för Karatj-Råvvåive

Sex miljöorganisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas.

Mattias Areskog: |2021-06-09| – K

Det en kvadratmil stora fjällskogsområdet Karatj-Råvvåive har sedan länge varit planerat som naturreservat. När reservatet till slut bildades 2018 så hade nästan halva det skyddsvärda området skurits bort. Istället skulle markägaren och myndigheter undersöka möjligheten att bilda en så kallad ekopark. Det skulle ge området ett mycket svagare skydd utan förbud mot avverkning av skogar med höga naturvärden.

– Att bilda en ekopark kan framstå som ett fullgott alternativ till naturreservat, men det innebär likväl i praktiken att den skyddsvärda skogen kan huggas ner. Vad har den biologiska mångfalden vunnit då? säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

Områdets naturvärden är unika

Skogsstyrelsen presenterade i början av året resultatet från sin ekoparksutredning av Karatj Råvvåive, och där slår de fast att ”områdets naturvärden och kulturhistoriska värden är unika och ett formellt skydd över området är att rekommendera”. Det är samma bedömning som både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten gjort.

– Vi som står bakom uppropet för Karatj-Råvvåive förespråkar att hela området får ett formellt skydd som naturreservat. Stora sammanhängande naturskogsområden som Karatj-Råvvåive är mycket viktiga att behålla ofragmenterade, för att kunna säkra en intakt fågelfauna med arter som lappmes, tretåig hackspett och lavskrika, säger Lotta Berg från BirdLife Sverige.

Förhandlingar mellan Naturvårdsverket och markägaren

Skogarnas naturvärden är höga och väldokumenterade, och mer än hälften är redan klassade som nyckelbiotoper. Vidare utgör de hänglavsrika tallhedarna ett riksintresse för rennäringen och kärnområde för Tuorpons sameby. Där finns gott om kulturhistoriska spår av barktäkter, samiska boplatser, eldhärdar med mera. Just nu pågår förhandlingar mellan Naturvårdsverket och markägaren Jokkmokks Allmänning för att avgöra områdets öde.

De organisationer som står bakom uppropet är Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Greenpeace, Fältbiologerna, BirdLife Sverige och Jordens Vänner. 11 300 privatpersoner från hela världen har undertecknat uppropet.

Läs Skydda Skogens brev 

Till Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet och Naturvårdsverket

BREVET

.