IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Som svenska folkets skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen.

Foto: RLC

 WWF OCH 22 ANDRA ORGANISATIONER

Skydda mer av statens skogar

23 organisationer i ett upprop

Världsnaturfonden WWF går nu samman med 22 andra organisationer i ett upprop för våra statliga skogar. Organisationerna vill att regeringen ändrar ägardirektivet och ökar miljökraven på statliga Sveaskog så att viktiga naturvärden kan skyddas.


Cecilia Gustavsson: |2019-02-06| Var med och påverka våra skogars framtid! Uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs så att viktiga naturvärden kan skyddas!

– Sveaskog ägs av oss alla gemensamt och med det följer ett stort ansvar. Vi förväntar oss att vårt eget skogsbolag är ett föredöme för det svenska skogsbruket och förvaltar skogen även för framtida generationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sveaskog förvaltar 14 procent av skogarna i Sverige. Flera av dem har höga naturvärden som är avgörande för den biologiska mångfalden och viktiga för att kunna tackla klimatförändringarna. Men trots detta händer det att viktiga och skyddsvärda skogar avverkas.

”Säkra resurser för skydd av värdefull natur”

I det januariavtal som slöts mellan regeringen, C och L omnämns ett nytt Sveaskogsprogram under rubriken ”Säkra resurser för skydd av värdefull natur” och att Sveaskog ska vara ett föredöme för hållbart skogsbruk. En viktig åtgärd om Sverige ska kunna uppnå sina nationella och internationella mål om att bevara biologisk mångfald. Nu gäller det för regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan att gå från ord till handling och genomföra konkreta åtgärder.

I ett öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan uppmanar nu WWF tillsammans med de 22 organisationerna att Sveaskogs ägardirektiv och avkastningskrav ska ses över så att bolaget kan höja sina miljöambitioner. Organisationerna startar nu en namninsamling, där svenska folket uppmanar regeringen att ta ansvar för den statliga skogen - allas vår skog.

–Det är viktigt att statens egna skogsinnehav används för att nå de politiska målen. Med det nuvarande ägardirektivet har inte Sveaskog förutsättningar att skydda alla skogar med höga naturvärden, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.

23 organisationer ställer fyra krav till regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.  
Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedan den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål, och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk. 
Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet. 

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras. De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

FAKTA: Om uppropet ”Vår skog”

Vi är 23 organisationer som står bakom det gemensamma uppropet ”Vår skog”. Tillsammans kräver vi att våra statliga skogar brukas hållbart och att inga fler skyddsvärda skogar avverkas. 

Skogen är ett hem för en mångfald av arter och en stor och betydelsefull del av många människors liv. Den främjar vår hälsa och vårt välbefinnande, är viktig för turism, renskötsel, friluftsliv och mycket annat. Både i dag och i framtiden.

Vi anser att hela Sveriges befolkning har rätt att få vara med och bestämma hur statens skog ska förvaltas och vi uppmanar regeringen och riksdagen att ta ansvar för vår skog - innan det är för sent. 

FAKTA: Om Sveaskog

Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av Sveriges skogsmark. I deras ägardirektiv anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Som svenska folkets skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen.

Vår skog. Skriv på för skogens framtid!

Läs mer om uppropet här

SKRIV PÅ vårt upprop HÄR!

 

 

RLC