upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

Biologisk mångfald

Naturskydd i rödgrön budget

När de rödgröna partierna presenterade sin vårbudget i riksdagen framkom att partierna vill satsa en halv miljard mer per år på biologisk mångfald som går till skydd av naturen.


  Naturskyddsföreningen: |2010–05–03|  – Många värdefulla skogsområden hotas just nu av avverkning, det visar våra granskningar, och mer pengar till reservat är mycket välkommet. Ändå räcker höjningen inte för att nå riksdagens mål om Levande skogar, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Alliansregeringen har tidigare i sin vårbudget föreslagit fortsatta nedskärningar av anslagen till biologisk mångfald.

– Vi hoppas att skyddet av vår svenska natur kan bli en valfråga och att även borgerliga partier återigen lyfter fram värdet i att bevara skogar, våtmarker och ängar till kommande generationer, säger Mikael Karlsson.

OTILLRÄCKLIG KOLDIOXIDMINSKNING

I de rödgrönas vårbudget aviseras också flera nya klimatåtgärder: stora satsningar på järnväg, investeringar i energieffektivisering i flerbostadshus och skollokaler, nytt klimatinvesteringsprogram för kommunerna och höjd skatt på bensin.

– Dessa åtgärder är rätt väg att gå men jag är mycket tveksam till om höjningen av koldioxidskatten är tillräcklig för att nå målet 40 procents minskning av utsläppen av växthusgaser som de rödgröna partierna lovat.

Det kommer att behövas starkare styrmedel, säger Svante Axelsson generalsekreterare.

Naturskyddsföreningen är också kritisk till att infrastrukturinvesteringarna fortfarande ligger högt upp på agendan för de rödgröna partierna.

– De har inte lyckats välja mellan biltrafik och järnväg utan väljer båda två. Vägbyggen kommer att motverka både klimatmålen och naturvårdsmålen, och nya stora järnvägsbyggen kan göra skadliga intrång i värdefulla miljöer, säger Svante Axelsson.

De rödgröna föreslår ett återinförande av skatten på handelsgödsel men lägger inga förslag om miljöskatter på flygtrafiken.

– Övergödningen av Östersjön är allvarlig och därför är det bra att man vill synliggöra miljöskadorna i priset på handelsgödsel. Detsamma borde ha gällt flygets klimatpåverkan, men på den punkten misslyckas de rödgröna, säger Svante Axelsson.

RIKA LÄNDERS KLIMATSKULD

Naturskyddsföreningen välkomnar de rödgrönas förslag på klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

– Det är dags att på allvar erkänna de rika ländernas "klimatskuld" till utvecklingsländerna. Det kräver ett omfattande stöd, som går långt utöver biståndet och som fokuserar på både fattigdomsbekämpningen och klimatarbetet. Oppositionens förslag går i rätt riktning men alldeles för lågt, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson är ordförande i Naturskyddsföreningen

Svante Axelsson är generalsekreterare