IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Socialpolitiken idag är som väderspända bubblor, precis som bostadsbubblor och bankbubblor ...

Foto: PhotoDisc

LEDARE

Välfärdens tillväxtbehov

Samhällsansvaret är en ynkedom

Vanvård är det mest relevanta uttryck gällande skötseln av skola, sjukvård och äldreomsorg. Motorvägar däremot vanvårdas inte, men har istället gett upphov till orättvisa. Vi hittar försummelser inom samhällets alla offentliga och dolda skrymslen. Samhällsansvaret för medmänniskors sociala behov är på drift i en ihållande samhälls- och spekulationshärva. Det handlar bland annat om omfattande spektakulära så kallade bostads- och bankbubblor, som redan idag kan omsätta samhällsekonomin i allvarliga omständigheter. 


 Paul Lindberg:  |2012–10–01| Samhällsinstitutioner gjordes till en handelsvara för banker och riskkapitalistiska spekulationsföretag. Summan av denna politik har skadeskjutit demokratins grundsatser. Det handlar om skadeverkan och konsekvenser för hela samhällsordningen, med ökad instabilitet och omintetgörande och förskingring av medborgarnas gemensamt ägda hjälp- och serviceinstitutioner.

Detta svek mot humaniteten orsakades enbart på grund av egoism, som utgör en avgörande politisk ideologi och som dirigeras från plutokratiska intressen, det vill säga från makt- och kapitalägarna. Strategin har gällt köpet av själar med erbjudandet av mutor. Konkret gäller detta exemplet med de ekonomiska skattefördelarna och ytterligare av de så kallade jobbskatteavdragen. Och därmed assimileras mutkolvarna i ett tarvligt och djävulskt spel för att splittra hela nationens medborgare.  

MEDBORGARNA OCH MAKTHAVARNA

Demokratins prövningar kan gå snett, och resultera i en mycket mörk framtid – om nu inte människorna kan försvara demokratin. Bakom ovanstående beskrivning kan vi alltså finna orsakerna till sakläget. Med demokrati menas här inte i första hand den representativa demokratin – den är som den är – utan här menas framförallt demokratins visionära och humanistiska innerlighet. Demokrati är alltså någonting större än det vi kan se idag!

Den globala parlamentarismens eftersträvare av makten agerar ofta med aggressiva metoder, strävandet gäller den cyniska viljan efter makten i sig. Makten gäller möjligheten till förändring och bestämmandet över människor och samhälle.

Det talas om ett oskrivet samhällskontrakt mellan medborgare och makthavare – en ståndpunkt som mest kan handla om att slå blå dunster i folk. Det talas även om demokrati – men till synes mer av en speciell och dunkel bevekelsegrund.

Demokratins betydelse, och visionen om det goda samhället, måste istället nödvändigtvis leda till en kvalitativ skärningspunkt, för en resultatrik ersättning av ovanstående negativa och destruktiva realiteter – det handlar om en innerlig metamorfos. Det är begripligt att politiker och partigängare inte gärna vill känna igen sig i ovanstående beskrivningar över denna samhällsordning. Det kan i så fall bero på självuppfattningen om den egna förträffligheten. Så kan det vara.

VÄLFÄRDEN

Välfärdens förutsättningar är beroende av en väl fungerande nationalekonomi, med en kärleksfull och rättvis samhällsekonomi, som inkluderar ett klimatförhållande som är i fullständig balans. Idén att färdas väl genom livet tillhör humanitetens allra tidigaste visioner. Denna idé anses idag av många vara grundbulten för den högre civilisationen, eller för det goda samhället. Genom civilisationshistorien har välfärdstanken prövats på många håll runt om i världen. Men som också alltid har motarbetats av mörkrets furstar.

Välfärden är i stort behov av ett mera kraftfullt värnande för att förhindra att välfärden helt förvisas till slaktbänken. Så ser verkligheten ut i denna världsordning av idag. Låt därför inte den politiska egoismens förespråkare få demontera välfärdssamhället – det finns nämligen alltför tydliga ansatser åt det hållet. 

DET FÖRSENADE FÖRSLAGET

Ett år kvar till riksdagsvalet 2014, och plötsligt kommer ett 8 år försenat förslag om en "Etisk plattform för insyn och meddelandefrihet." Förslaget gäller en total insyn på alla företag som agerar inom vården. Det låter mycket bra, men varför kommer förslaget nu, just inför valet. Det fanns förslagsställare redan för flera år sedan, som hävdade rätten, och meddelandeskyldighet, att larma oegentligheter inom hela vårdsektorn. Förslagen avvisades då, med motiveringen att företagen inom vårdsektorn var lagskyddade med företagsintegritet och konkurrensskydd.

Tyvärr tycks ovanstående förslag om en "Etisk plattform" riskera att bli tandlöst, om det inte fullt ut realiseras. Det tål att prövas och återstår att se.