Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Hej vad det går! Hela världen snurrar! Alla är glada, fattig som rik.

Foto: RLC

OXFAM

Rikaste i världen

Släpper ut mest koldioxid

Världens rikaste procent släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som de 50 procent som utgör den fattigaste hälften av jordens befolkning. Detta visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam som undersökt koldioxidutsläpp under 25 år.


Elin Williams: |2020-09-21| Oxfams rapport ”Confronting Carbon Inequality” bygger på forskning som utförts tillsammans med Stockholm Environment Institute och släpps i samband med att klimatfrågan ska diskuteras i FN:s generalförsamling.

I rapporten undersöks konsumtionsutsläpp från olika inkomstgrupper mellan 1990 och 2015 – 25 år under vilka mängden koldioxid i atmosfären fördubblades. 

Rapporten visar att:

» Den rikaste procenten i världen släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning.

» Den rikaste procenten står för cirka 15 procent av de globala utsläppen.

» Den rikaste procenten släpper ut mer koldioxid än alla EU-medborgare tillsammans.

» Under den här perioden har den rikaste tio procenten förbrukat en tredjedel av den kvarvarande globala koldioxidbudgeten, jämfört med den fattigaste hälften av jordens befolkning som förbrukat 4%. Koldioxidbudgeten är den mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären utan att orsaka att de globala temperaturerna stiger över 1,5°C - det mål som sattes i Parisavtalet för att undvika de allra värsta effekterna av klimatförändringarna.

» De årliga utsläppen ökade med 60% mellan 1990 och 2015. De rikaste 5 procenten stod för över en tredjedel (37%) av den här ökningen. Den rikaste procentens utsläppsökningar var tre gånger högre än för den fattigaste 50 procenten.

Tim Gore, författare till rapporten säger:

”Den rika minoritetens överkonsumtion förvärrar klimatkrisen, men det är ungdomar och människor i fattigdom som drabbas av konsekvenserna. Den extrema klimatojämlikheten är en direkt konsekvens av att makthavare i flera decennier strävat efter en ojämlik och klimatskadlig ekonomisk tillväxt.”

En annan ny studie visar att den rikaste 10 procenten använder nästan hälften (45 procent) av all energi kopplad till landtransport och tre fjärdedelar av all energi kopplad till luftfart. Transport står för ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen idag, medan stadsjeepar var den näst största anledningen till att de globala koldioxidutsläppen ökade mellan 2010 och 2018.

Cykloner, gräshoppsinvasion och värmeböljor

Samtidigt som ingen är immun inför klimatförändringarna är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast. Under 2020 har klimatkrisen bidragit till cykloner i Bangladesh och Indien, en förödande gräshoppsinvasion i flera afrikanska länder samt bränder och värmeböljor i USA och Australien som saknar motstycke.

Om utsläppen inte minskar och utsläppsojämlikheten lämnas okontrollerad kommer koldioxidbudgeten för 1,5°C vara förbrukad till 2030. Klimatojämlikheten är så extrem att de rikaste 10 procenten skulle förbruka koldioxidbudgeten till 2033 även om alla andra utsläpp i hela världen minskades till noll.

Rapporten pekar också på behovet av att makthavare arbetar för att minska konsumtionsutsläppen. En stor del av de rikastes utsläpp kommer från importerad konsumtion som inte ingår i nationell utsläppsstatistik i landet de bor i.

Sverige behöver införa åtgärder

“Sverige och andra länder behöver införa åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen, även de utsläpp som importeras från andra länder. Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna går vidare med arbetet att sätta mål för detta som utlovat”, säger Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige.

Enligt Oxfams rapport måste den rikaste tio procentens utsläpp bli tio gånger lägre till 2030 för att nå 1,5-gradermålet. Om de rikaste 10 procenten bara skulle minska sina utsläpp till genomsnittet för EU-medborgare skulle de globala utsläppen minska med cirka en fjärdedel.

För att hantera klimatkrisen måste makthavare angripa utsläppen som orsakas av världens rikaste individer och samtidigt stötta fattiga samhällen som drabbas av dess effekter.

Rapporter och information:

» Rapporten ”Confronting Carbon Inequality” samt forskningsrapporten författad av Stockholm Environment Institute som ligger till grund för Oxfams rapport finns tillgängliga längst ned!

» Rapporterna redovisar enbart utsläpp av koldioxid, inte andra växthusgaser, vilket underskattar de totala utsläppen.

» Den fattigaste hälften av jordens befolkning bestod i genomsnitt av ungefär 3,1 miljarder människor mellan 1990 och 2015. Cirka 630 miljoner människor ingick i de rikaste 10 procenten, ca. 310 miljoner personer i de rikaste 5 procenten och ca. 63 miljoner människor i den rikaste 1 procenten av jordens befolkning.

» Ungefär hälften av utsläppen från den rikaste 10 procenten- personer med en nettoinkomst på över 38 000 dollar om året- var år 2015 kopplade till medborgare i USA och EU, och cirka en femtedel kom från medborgare i Kina och Indien. Över en tredjedel av utsläppen från den rikaste procenten - människor med en nettoinkomst på över 109 000 dollar om året - är kopplade till medborgare i USA, följt av medborgare i Mellanöstern och Kina.

» Rapporten bygger på uppskattningar av konsumtionsutsläpp från fossila bränslen dvs. utsläpp som konsumeras inom landet inklusive utsläpp som ingår i import och exklusive utsläpp som ingår i export. Nationella konsumtionsutsläpp fördelades mellan enskilda hushåll baserat på de senaste datamängderna för inkomstfördelning och en funktionell relation mellan utsläpp och inkomst. Detta förutsätter, på grundval av flera studier, att utsläppen stiger i proportion till inkomsterna över ett minimiutsläppsgolv och fram till maximalt utsläppstak. Uppskattningar av utsläpp från nationella hushåll - för 117 länder från 1990 till 2015 - sorteras sedan i en global fördelning efter inkomst. Mer information om metoden finns i forskningsrapporten.

www.oxfam.se

CONFRONTING CARBON INEQUALITY