IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Läkare Utan Gränser var bland de första att bidra med medicinsk hjälp, överlevnadsmateriel och rent vatten till hundratusentals människor efter cyklonerna Nargis och Giri.

Foto: LUG

Läkare Utan Gränser/Burma

Kliniker stängda i Rakhine

En pågående dialog ger hopp

I slutet på februari uppmanades den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser att lägga ned aktiviteterna i delstaten Rakhine i Burma. Därefter har organisationen inlett diskussioner på hög nivå med Burmas regering om behovet att upprätthålla den livsnödvändiga medicinska vården till de hundratusentals människor i Rakhine som för närvarande hotas av en humanitär kris.


  Malin Lager: |2014-03-25| Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu anlände till Burma den 16 mars för att delta i diskussionerna. Tillsammans med representanter från regeringen, FN-organ och andra icke-statliga organisationer besökte hon städerna Sittwe, Mrauk U och Minbya i delstaten Rakhine. I Nay Pyi Taw träffade Joanne Liu Burmas inrikesminister, hälsominister och den biträdande ministern för gränsfrågor.

– Den öppna dialogen som vi har fört de senaste veckorna gör att jag känner mig hoppfull. Vi har diskuterat hur Läkare Utan Gränser kan arbeta närmare hälsoministeriet för att ge befolkningen i Rakhine livsnödvändig sjukvård. Jag hade också produktiva samtal med myndigheter och lokala ledare om ett samarbete för att förbättra den ömsesidiga förståelsen och öka acceptansen för Läkare Utan Gränsers verksamhet i delstaten, vilket fortfarande är en stor utmaning, fortsätter hon, säger Joanne Liu.

700 000 utan tillgång till vård

Innan den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser var tvungen att lägga ner sina aktiviteter tillhandahöll den sjukvård för runt 700 000 människor, varav nästan 200 000 flyktingar i läger och isolerade byar. Mer än 500 medarbetare bistod med vård på 30 platser i Rakhine, inklusive i 24 läger för internflyktingar, där de behandlade alla som annars inte hade möjlighet att få den sjukvård de behöver. Läkare Utan Gränsers projekt utgår enbart ifrån medicinska behov och stödjer de mest utsatta människorna och de grupper i samhället som är svårast att nå.

Om man utgår ifrån siffror från det sista kvartalet 2013, visar uppskattningar att den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser skulle ha genomfört 25 000 behandlingar på de tre veckor som klinikerna varit stängda. Mer än 5 300 barn under fem år skulle ha fått sjukvård och ungefär 40 barn skulle ha skrivits in på våra nutritionsprogram mot undernäring.

Dessutom skulle Läkare Utan Gränser ha remitterat 233 patienter vidare till sjukhus, bistått med mödravård till fler än 1 400 gravida kvinnor och med familjeplanering till 1 500 patienter.

Svårt att ersätta Läkare Utan Gränsers projekt

Under sin vistelse i Rakhine besökte Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu flera sjukvårdsinrättningar som kämpar för att hantera den nya situationen som har uppstått sedan den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser fick ställa in sin verksamhet.

– Läkare Utan Gränsers holländska sektion har varit på plats i Rakhine i 20 år och var den största och mest omfattande humanitära medicinska organisationen i delstaten. Över 100 medarbetare, däribland läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, har nu lämnat delstaten. Vi har inga pågående aktiviteter och alla våra kliniker är stängda.

Hälsoministeriet har påbörjat arbetet med att försöka fylla det hål som uppstått till följd av det här beslutet. Men att ersätta ett program av den här storleken och i den här omfattningen är en avsevärd utmaning. Det finns stora medicinska behov som behöver tillgodoses, säger Joanne Liu.

Fokus i den pågående diskussionen är att återuppta de medicinska aktiviteterna, främst det livräddande arbetet med att remittera akuta fall till sjukhus och att Läkare Utan Gränsers patienter i Rakhine får fortsatt tillgång till hiv- och tuberkulosbehandling.

– Även innan Läkare Utan Gränsers holländska sektion blev tillsagda att upphöra med sin verksamhet var det inte alla grupper som hade tillgång till sjukvård i de stadsdelar där vi arbetade. Behoven är så omfattande att Läkare Utan Gränsers närvaro, tillsammans med hälsoministeriet och andra aktörer, är absolut nödvändig i en överblickbar framtid, säger Joanne Liu.

Regnsäsongen försvårar situationen

Regnsäsongen närmar sig och en minskad tillgång till vård i Rakhine får allvarliga konsekvenser. Läkare Utan Gränser Holland har haft en nyckelroll i hanteringen av utbrott av smittsamma sjukdomar i de områden där organisationen arbetat.

– Nästa steg i diskussionen måste fokusera på att utforma konkreta planer på hur de medicinska behoven hos de utsatta människorna i Rakhine ska hanteras. Vi ser fram emot att fortsätta en konstruktiv dialog med myndigheterna på såväl federal som delstatsnivå, liksom med lokalbefolkningen, för att uppnå det gemensamma målet, fortsätter Joanne Liu.

Läkare Utan Gränser har gett vård till miljoner människor av olika etnicitet i Burma sedan 1992. Organisationen bistår med antiretrovirala behandlingar till över 30 000 människor med hiv/aids och 3000 tuberkulospatienter runt om i Burma. Läkare Utan Gränser var bland de första att bidra med medicinsk hjälp, överlevnadsmateriel och rent vatten till hundratusentals människor efter cyklonerna Nargis och Giri.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.