IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Positiv riktning de senaste tio åren, med färre dödsstraff.

Foto: UN Photo

AMNESTY

Färre dödsstraff i världen

Positiv riktning

Det senaste decenniet har trenden tydligt pekat i positiv riktning mot dödsstraff. Antalet avrättningar har stadigt minskat och ytterligare 31 länder har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken. Under 2010 har Amnesty kunnat bekräfta 527 avrättningar jämfört med 714 under 2009.


  Elisabeth Löfgren: |2012-01-13| Många länder undanhåller dock fortfarande information om dödsdomar och avrättningar. Därför är detta en lägsta siffra, som Amnesty kan bekräfta, medan det verkliga antalet sannolikt är betydligt högre. Avrättningar och dödsdomar i Kina finns inte heller detta år med i den totala statistiken. Kina avkunnar flest dödsdomar och avrättar fler personer än resten av världen tillsammans, men vägrar uppge vare sig hur många som döms till döden eller hur många som avrättas. Enligt obekräftade uppgifter avrättades tusentals personer i Kina under 2010.

– Även om antalet avrättningar minskar, fortsätter ett antal länder att döma människor till döden och avrätta för icke våldsbrott som; narkotikabrott, ekonomiska brott, sexuella relationer mellan samtyckande partners och blasfemi, vilket strider mot internationell rätt som förbjuder användning av dödsstraff annat än för de allra grövsta brotten, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

Antalet länder som avskaffat dödsstraffet fortsätter att öka

Antalet länder som genomförde avrättningar ökade till 23 (19 länder, 2009)
Antalet länder som avkunnade dödsdomar ökade till minst 67 (56 länder, 2009)

Fem länder står för de flesta avrättningarna

Liksom tidigare år är det ett mindre antal länder som står för de flesta avrättningarna: Kina tusentals, Iran minst 252, Nordkorea minst 60, Jemen minst 53 och USA 46.

Siffran över antalet avrättningar som myndigheterna har bekräftat i Iran är lägre för 2010 jämfört med 2009 (388), men det finns obekräftade uppgifter om att ytterligare minst 300 personer kan ha avrättats.

En positiv utveckling har skett i Mongoliet, där presidenten har utlyst ett moratorium mot avrättningar, ett viktigt första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet. För tredje gången kunde FN:s generalförsamling , den 21 december 2010, rösta igenom en resolution som uppmanar stater med dödsstraff att införa ett moratorium mot avrättningar, denna gång fick resolutionen större stöd än tidigare år.

Antalet dödsdomar och avrättningar i Mellanöstern och Nordafrika minskade under 2010 jämfört med 2009. Under 2010 blev Gabon det 16:e medlemslandet i den Afrikanska unionen som avskaffade dödsstraffet helt. Tjugo länder benådade dödsdömda fångar eller omvandlade dödsdomar, bland annat fick de tre sista dödsdömda i Kuba sina straff omvandlade i december 2010. 

17 833 dödsdömda runt om i världen

Enligt de uppgifter Amnesty har tillgång till fanns det vid årets slut minst 17 833 dödsdömda runt om i världen. Några bakslag noterades under 2010. Sex länder och territorier, Bahrain, Ekvatorialguinea, Somalia, Taiwan, Vitryssland och Palestinska Myndigheten återupptogs avrättningar efter ett eller flera års uppehåll.

Länder som avskaffat respektive har kvar dödsstraff i mars 2011:

96 länder avskaffat dödsstraffet för alla brott

9 länder avskaffat dödsstraffet i fredstid

34 länder avskaffat dödsstraffet i praktiken

Sammanlagt är det 139 länder som har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken.

58 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning och har verkställt dödsdomar under senare år.

Sedan 2003 har dock endast hälften av dessa 58 länder genomfört avrättningar och mindre än en tredjedel har avrättat varje år de senaste fyra åren.

Argument mot  dödsstraff

Dödsstraffet kränker rätten till liv

Det finns inga hållbara argument för dödsstraffet, det är grymt, godtyckligt och diskriminerande. I värsta fall avrättas dessutom oskyldiga.

Rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som föreskrivs i artikel 5 i den allmänna förklaringen, utgör grunden för arbetet mot dödsstraffet. 

Detta har varit framgångsrikt under de mer än 50 år som gått sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen. Än återstår dock mycket att göra.

Dödsstraffet förhindrar inte brott

Många länder som har kvar dödsstraffet brukar som argument framhålla att dödsstraffet är avskräckande, det vill säga att den som tänker begå ett brott som kan medföra dödsstraff, avstår från att begå brottet på grund av att han riskerar att avrättas. 

Många undersökningar har gjorts framför allt i USA. Ingen undersökning har visat att dödsstraffet som sådant har någon avskräckande effekt.

Dödsstraffets grymhet

Dödsstraffet är ett grymt och omänskligt straff. Dödsstraffet innebär psykiskt lidande, att vara levande död, från det att domen avkunnas fram till avrättningen. 

Att sitta fängslad i väntan på att bli avrättad och att intensivt hoppas på att få straffet omvandlat, medför en enorm psykisk anspänning.

Godtyckligt och diskriminerande

Dödsstraffet tillämpas godtyckligt i alla länder där det finns kvar. Ofta är det de som har svårast att försvara sig som löper störst risk att dömas till döden och kanske sedan avrättas.

Oskyldiga avrättas

En avrättning är slutgiltig och går inte att upphäva. Många människor döms till döden och avrättas runt om i världen efter rättegångar som inte uppfyller internationella regler för en rättvis rättegång. I några länder förekommer det att avrättningar verkställs inom några timmar efter domen