IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

NEURON är ett svenskt förarlöst krigsprojekt som bekostas av sex länder, med miljardrullning som följd.

COGITO

Försvarspolitiken

Planerar S ett högerangrepp? 

Det var förstås väntat att det förr eller senare skulle komma en motreaktion från traditionalister, inte minst borgerliga reservofficerare, mot omvandlingen av det jättelika svenska kallakrigsförsvaret till ett så kallat insatsförsvar. Extra lök på laxen för en del har förstås varit att mycket av reformarbetet har genomförts av moderaterna tillsammans med – miljöpartiet. Det gäller inte minst avskaffandet av den allmänna värnplikten 2009. 


 Per Gahrton |2013-02-18Ett konkret resultat är att militärutgifterna har sjunkit som andel av BNP från 2,5 procent på 1980-talet till omkring 1,2 procent idag, vilket är ett ganska bra förverkligande av de klassiska MP-kravet på nedskärning av militärutgifterna med 10 procent om året. Betyder det att det ur grön synvinkel är bra idag? Betyder det att den gamle försvarsministern Anders Björck och andra som hävdar att Sverige ligger vidöppet för rysk invasion har rätt? Svaret är nej i båda fallen. 

Faktum är att försvarsbudgeten uppgår till drygt 40 miljarder kronor. Varje svensk betalar nästan 5000 SEK till militären. I Utrikespolitiska Institutets tabell över försvarskostnader per capita ligger Sverige som nr 6 i Europa, som nr 16 i hela världen. Varje ryss betalar 2,5 gånger mindre, ca 2000 SEK. I Svt1 Debatt den 14/2 försökte Anders Widman (FP) ta poäng på att Ryssland har drygt 140 miljoner innevånare varför det skulle vara naturligt att per capitautgiften där blir lägre även om Putinregimen upprustar. Men Ryssland har mer än trettio gånger så stort territorium som Sverige.

Om man tänker tanken – tydligen främmande för Widman – att Ryssland inte har militär enbart för att angripa Sverige, utan för att skydda sig mot hot längs sina enorma gränser – vore det då inte rimligt med en högre percapitakostnad? Skräckbilden om ryskt invasionshot är förstås bara en saga, effektivt krossad av eniga

försvarsberedningar och nu senast av SvD:s Moskvakorrespondent Jan Blomgren som häromdagen konstaterade att ”hotet från Ryssland är betydligt överdrivet” (12/2). 

Det enda som borde förvåna när ÖB säger att Sverige kan försvara sig bara en vecka mot ett invasionsförsök från en supermakt är att han tror att det går så länge! Det har ju rått bred enighet om att det inte är meningen att kunna försvara landet mot en invasion eftersom det inte finns något invasionshot. Men om invasionshotet ska dammas av – då räcker det inte med ytterligare några miljarder. Nej, då krävs förstås en flerdubbling av militärbudgeten, upp till 150-200 miljarder. 

Är det vad Folkpartiet nu vill? Meningen med det nuvarande insatsförsvaret är att Sverige ska bidra till världsfreden med insatser vid konflikter på hela jordklotet. Men det som ur grön synvinkel vore rimligt, skulle naturligtvis i första hand vara icke-militära insatser. Erfarenheterna från Afghanistan borde få alla gröna att motsätta sig liknande åtgärder i framtiden. Det är inte meningen att insatsförsvaret skall användas som stöd för USA:s eller EU:s maktpolitiska ambitioner.

Skall vi överhuvudtaget skicka militärer utomlands skall det vara för FN-ledd fredsbevaring, inte för NATO-ledd krigföring. Därutöver borde säkerhetspolitik handla om skydd mot alla de icke-militära hoten, vilket Miljöpartiet

tagit upp i en partimotion (2012/13:Fö263), där åtgärder skissas mot terrorism, organiserad brottslighet, cyberhot, klimatförändringen, pandemier, mm. Det är sådant den försvars- och säkerhetspolitiska debatten borde handla om.

Då kan man också diskutera om det inte hade varit bättre att omvandla den militära värnplikten för män till en allmän samhällstjänstplikt för alla ungdomar. Det fanns det ingen politisk majoritet för när den militära värnplikten avskaffades i ett oheligt samarbete mellan gröna fredsaktivister och Anders Borgs räknenissar. Men samhällstjänstidén är i grunden alltför god och grön för att helt överges. 

Att FP-ledarens utspel om fler miljarder till militären är partitaktik för att stjäla traditionella högerväljare från Moderaterna är ganska genomskinligt. 

Planerar S försvarspolitiskt högerangrepp? Värre är att Socialdemokraterna börjar låta på samma sätt. De har ju medverkat till den groteska miljardrullningen för att skaffa ett fyrtiotal nya ”svenska” krigsflygplan, något som de flesta inser är en ren statssubvention till en trängd industribransch med många medlemmar i den nye S-ledarens gamla fackförbund. Intressant är att C:s militärhök Staffan Danielsson vid försvarsdebatten i riksdagen i december (2012) och S-företrädaren Peter Hultquist föll i varandras armar och betygade hur eniga S och Alliansen är i sin militaristiska grundsyn. Planerar S ett försvarspolitiskt angrepp mot Borg&Reinfeldt från höger? Har S-partiet glömt eller sprungit ifrån allt de skrev ihop sig om med MP och S och presenterade i Sälen i januari 2010? 

konstaterade de rödgröna gemensamt: 

”Det militära försvaret – Försvarsmakten och dess stödmyndigheter – har under de senaste två decennierna genomgått en kraftig omstöpning. Nödvändiga, men många gånger smärtsamma, minskningar i storlek har gått hand i hand med utvecklande av nya förmågor och ökad kvalitet. Samtidigt har också den internationella dimensionen gått från att vara en perifer sidouppgift till att bli en av huvuduppgifterna för det militära försvaret. En rödgrön försvarspolitik innebär en fortsatt reformering av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Vi rödgröna vill därför ha ett militärt försvar där antalet heltidsanställda yrkessoldater är fortsatt lågt. Istället bör den allra största delen av insatsorganisationen bemannas med frivilliga, kontrakterade soldater. Vi bedömer att detta, utöver att säkra ett inflöde av civil kompetens och kunskap till försvaret, innebär minskade kostnader.”

Där fastslogs alltså: 1. Reformeringen bort från invasionsförsvar skall fortsätta. 2. Det skall inte finnas någon militär värnplikt, allt vapenbruk ska bygga på frivillighet. 3. Det hela skall leda till minskade kostnader. 

Dessa grundbultar måste vara det minsta ett grönt parti kan acceptera för att medverka till att göra en S-ledare till statsminister. Någon ökning av militärutgifterna, någon återgång till 50- talsförsvar med militär värnplikt, kan det inte bli tal om. Men gärna öppen diskussion om en allmän samhällstjänst och ett omfattande åtgärdsprogram för att minska sårbarhet och möta icke-militära hot mot vår välfärd och överlevnad.

Artikeln är ledarartikel från Tankesmedjan Cogito.

Klimatutmaningen 

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp

För att tackla klimatutmaningen är det nödvändigt att vi tydliggör gapet mellan retorik och verklighet i fråga om utsläppsminskningar. 

Även om det finns en omfattande debatt om utsläppsminskningar fokuserar den sällan på det stora gapet mellan å ena sidan de löften som individer, företag, nationer och det internationella samfundet gör, och å andra sidan vad som faktiskt sker.

Cogito kan tillsammans med What Next Forum presentera en svensk översättning av Kevin Andersons artikel ”Climate change going beyond dangerous – Brutal Numbers and Tenous Hope”.

Kevin Anderson är professor i energi och klimatförändring, University of Manchester, vicedirektör vid Tyndall Centre for Climate Change Research och rådgivare till bland annat den brittiska regeringen.

Ladda ner rapporten här

Mediebevakning:
SVD Brännpunkt Kevin Anderson: 

Minska utsläppen 10-20 procent per år

2012-11-21 Vetenskapsradion Klotet 

Politiker döljer sanningen om uppvärmningen