Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 
 

Världen är i ett stort behov av att fyllas med ett nytt socialhumanistiskt innehåll.

Foto: RLC

GLOBAL SOCIALHUMANISM

Brian Ellis

Om en ny social idealism

Socialhumanism är ideologin som stoppar en värld som gör slut på sig själva. Professor Brian Ellis böcker handlar om skapandet av en ny social humanism. Det är menat som alternativet för den nuvarande världspolitiska vanmakten.

Paul Lindberg: |2021-06-07| Professor Brian Ellis böcker om socialhumanism är ett socialt traktat som inriktas på det primära målet att maximera mänsklig lycka baserad på social idealism. Han menar att en ny moralteori gör det möjligt för oss att kunna konferera rationellare om vilka politiska filosofier som bättre går ihop med moralen för ett pålitligare samhälle.

Behovet av en politisk filosofi med moraliska grundvalar och anständighet är målsättningen för socialhumanism enligt Brian Ellis. Och det ska kunna resultera till den filosofiska grunden för den sociala välfärdsstaten på konkreta sätt. Argumentationen för den moraliska välfärdsstaten och ett produktivare och framgångsrikare samhällssystem gör skillnaden mellan ett nuvarande samhällssystem som helt ansvarslöst tar musten av planeten i det stora hela.

Ny metafysisk grund för moral

Brian Ellis säger att den nya teorin kräver förändringar av både metodik och vetenskapsteori (kunskapsteori) för moral och hävdar att de traditionella processerna för reflektion och sokratisk dialog mellan kloka människor är otillräckliga för att lösa "tvärkulturella meningsskiljaktigheter om moral" eller för att definiera moraliskt ansvar för viktiga sociala representanter som regeringar och företag.

Det finns troligtvis en vetenskaplig hängivenhet till sanningen och en gemensam tro på humanism som innebär att maximera mänsklig välfärd, lycka och möjligheter. Brian Ellis närmar sig utvecklingen av en ny social humanism genom att definiera en ny metafysik, dvs. genom de icke-empiriska reflektions- och värderingsprocesserna om frågor som samhällsoberoende ”primitiva värden” och det moraliska begreppet ”det nödvändigt goda”.

Filosofin handlade inte bara om icke-empiriska frågor som moral utan också om den empiriska studien av verkligheten. Medan metafysiker fortfarande på ett rimligt sätt kan göra anspråk på etisk och moralisk teori, har vetenskapen tydligt en roll på detta område genom att kvantitativt analysera orsak och verkan i socialpolitiken.

Socialhumanism är en moralisk och politisk filosofi

Socialhumanism är, enligt Brian Ellis, både en moralisk och en politisk filosofi. Som en politisk filosofi kräver det att det inrättas och utvecklas i en slags välfärdsstat, och den föreslår en ram för en rad avtal mellan stater om globala sociala och moraliska frågor. Som en moralisk filosofi tillhandahåller den en teori för utveckling av stadgar om mänskliga rättigheter, som med rimlighet kan förväntas att över tid beordra något som närmar sig universellt samtycke.

För att utveckla denna moraliska och politiska teori har det varit nödvändigt att se över några grundläggande frågor om moralens metafysik och att konstruera en ny grundläggande teori. Denna nya teori är en av social idealism, som på vissa sätt liknar Kants rationella idealism, men är metafysiskt realistisk och baserad på vanliga sociala ideal.

Idéerna för socialhumanism

"Idéerna för socialhumanism" definierar Brian Ellis den humanistiska inställningen som ologiskt med den så kallade nyliberala laissez faire. Socialhumanism har en oinskränkt deltagande för mänsklighetens välbefinnande och värdighet. De är i grunden angelägna om att öka den övergripande kvaliteten på människors liv, oavsett deras beteende, och att behandla människor med respekt. De strävar efter att göra det genom att främja utvecklingen av människors naturliga talanger och inhysa attityder av ömsesidig respekt och tolerans. Deras centrala idé är att varje person ska behandlas med lika omtanke för sitt bästa.

Men idealen matchar inte alltid omständigheterna och Brian Ellis påpekar två viktiga typer av moraliska principer, "principen om det största goda" och "principen om minst skada". Vidare hävdar Brian Ellis att de individualistiska moraliska principerna för socialhumanism som handlar om social rättvisa är de som är grundade i mänsklig natur och specifikt de egalitära (jämlikhet) principerna för att ingen omotiverad nackdel införs och utan någon oberättigad fördel som förvränger jämställdhet. Brian Ellis gynnar en form av utilitarism som han kallar ”socialt kontraktuell utilitarism” som involverar ett socialt kontrakt som syftar till ett idealiskt samhälle för människor som vill leva ”moraliskt goda och produktiva liv”.

Social rättvisa är grundad i mänsklig natur

Brian Ellis ställer frågan apropå exempelvis klimatkrisen: ”Varför skulle du lita på den vetenskapliga synen på världen i den utsträckning som vi alla gör, om du inte tyckte att den var tillförlitlig och kommer att förbli så?” Det enkla svaret är att den funktionellt bästa modellen ersätts på grund av bristen med en bättre beskrivning av verkligheten – och med den modellen kan enastående framgångar framhållas som ersättning av den reella slutledningen.

Brian Ellis avslutar ”Det finns ännu ingen acceptabel metafysik av moral ... En social teori krävs uppenbarligen för att ge adekvata redogörelser för moraliska rättigheter och ansvar, och ingen har verkligen lyckats konstruera en individualistisk teori om dessa saker. Men rättigheter, skyldigheter och ansvar kan inte undantas i moralisk teori. Det kan inte finnas en sund doktrin om mänskliga rättigheter i en värld där det inte finns sådana saker som moraliska rättigheter. Den sociala teorin som krävs måste emellertid vara en som är begränsad av grundläggande mänskliga bedömningar om omfånget av prima facie tillåtna mänskliga handlingar eller attityder”.

Brian Ellis fortsätter sedan att utveckla en sådan pragmatisk teori och ansvar kan inte undantas i moralisk teori. "Det kan inte finnas en sund doktrin om mänskliga rättigheter i en värld där det inte finns sådana saker som moraliska rättigheter. Den sociala teorin som krävs måste emellertid vara en som är begränsad av grundläggande mänskliga bedömningar om omfånget av prima facie tillåtna mänskliga handlingar eller attityder”. Brian Ellis fortsätter sedan att utveckla en sådan pragmatisk teori.

"Social idealism"

Brian Ellis menar att ”Det finns ingen god anledning att tro att det bara finns ett riktigt och fullständigt system av moraliska övertygelser. Men om moral inte är sociala ideal, så finns det ingen livskraftig sekulär teori om moral. Han förespråkar en skrift av specifika stadgar för att definiera rättigheter och skyldigheter inte bara för enskilda sociala förmedlare utan även för ”kollektiva och specialiserade talespersoner som kan hjälpa till att återställa några av de förluster som har inträffat i våra egna sociala kontrakt, på grund av det nyliberala maktövertagandet i de västerländska nationerna.

Individualism blir för Brian Ellis en viktig fråga i den aktuella debatten om individuell frihet och det förtroliga. Jämförelsen mellan individuellt och socialt välbefinnande men på bekostnad av grundläggande mänskliga rättigheter och förkastandet av social idealism av nyliberalism (som istället ville maximera individens handlingsfrihet för olika smarta och fördelaktigheter på bekostnad av både missgynnande och demokratin som de västerländska lobbyokratierna eller "korporatokratierna".

Brian Ellis drar slutsatsen att ”Metafysisk individualism är oförenlig med social idealism. För det första förnekar metafysisk individualism verkligheten av sociala orsakssamband. Därför kan metafysiska individualister inte tro på effekten av några delar av sociala avtal som inte lagligen tillämpas. Men social idealism förutsätter att sociala kontrakt effektivt kan sätta informella begränsningar på socialt beteende och därmed generera goodwill. För det andra är förmodligen social idealism den enda tillfredsställande metateorin om moral som är kompatibel med modern metafysik”.

Brian Ellis argumenterar för den kontinuerliga utvecklingen av god socialpolitik och att ”För att socialpolitiken ska kunna utvecklas fredligt, krävs det att vi ska leva i ett samhälle där fredliga förändringar i politisk riktning är möjliga”.

Global humanism

Enligt Brian Ellis är ”Global humanism" den världsliga formen av social humanism. Det är den typ av en social värld som varje social humanist bör sträva efter. Det är en form av kosmopolitism, men den behöver inte vara densamma som den universalistiska form som vanligtvis främjas. En global humanistisk värld måste vara där alla stater är humanistiska, men det kan också vara där vissa stater skiljer sig från andra i sina sociala moraliska principer – "ett globalt socialt kontrakt".

Rättigheterna att skapa vilka politiska partier som helst kan i många fall även utgöra hot mot demokratin. Brian Ellis kallar det för "Big Money" och "Corporatocracy". Det förhållandet är något som i många delar av världen är och alltid har varit ett reellt hot mot demokratins behov för mänskligheten. Det handlar om en nödvändig global humanism i linje med en mer utvecklad FN konstruktion.

Politisk partiverksamhet ska inte kunna köpas och hemlighållas av stödet från Big Money. Brian Ellis är mycket bestämd när det gäller behovet av företagsreglering och att göra företagsledare juridiskt ansvariga för brott mot folket och samhället – och faktiskt mot hela planeten. Politiken ska inte kunna köpas vilket som har visats öka i hela världen.

Världen tar slut på tiden

Enligt WBGU (Wissenshaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 2009) som ger råd till den tyska regeringen om klimatförändringar av människan, att för 75% chans att undvika en katastrofal temperaturstegring på 2 grader kan världen inte släppa ut mer än 600 miljarder ton koldioxid (CO2) mellan 2010 och nollutsläpp 2050 (WBGU). Tyvärr är uppskattningar från US Energy Information Administration (US EIA) av nuvarande och beräknad koldioxidförorening från hela världen sådana (US MKB), "Energirelaterade koldioxidutsläpp", enligt statiska tabeller (US MKB).

Tabell A10: www.eia.gov/forecasts/ieo/emissions.cfm

Energirelaterade koldioxidutsläpp i hela världen har bara 15 år kvar att implementera en version av Brian Ellis "global humanism” och vidta avgörande åtgärder för att rädda mänskligheten och biosfären. Det uppskattas faktiskt att världens företag med fossila bränslen avser att överskrida världens "terminala CO2-föroreningsbudget" med en faktor på fem (5) och att Australien ensam har åtagit sig att överskrida denna terminalbudget med en faktor på tre.

Det uppskattas att misslyckandet med att hantera klimatförändringar som orsakas av människor kommer att döda 10 miljarder människor under detta sekel.

Klimatmordet (Gideon Polya): https://sites.google.com/site/climategenocide

Sammanfattningsvis Social humanism. A New Metaphysics av professor Brian Ellis är en mycket viktig bok som beskriver den sekulära, metafysiska grunden för en social humanism som kan främja mänsklighetens välbefinnande på en social och faktiskt global nivå. Omvandlingen av västerländska demokratier till korporatistiska lobbyokratier har sett att den progressiva sidan av politiken har skiftat från traditionell pro-humanitet och pro-equity-positioner till obscen, nyliberal girighet och principlös pragmatism. Den försämrade klimatkrisen kräver en omedelbar övergång till en sund baserad social humanism. Jag uppmanar alla tänkande människor att läsa Brian Ellis bok och berätta för alla de kan om den. Tiden går mot sitt slut – faktiskt!

Källor: Brian Ellis / Gideon Polya.

 

Litteratur av Brian Ellis:

BOKUS

ADLIBRIS