IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

För närvarande växer oljeraffinaderier fram som svampar ur marken. Raffinaderier och biltillverkning är tillsammans betydligt skadligare än bilens koldioxidutsläpp under hela dess livslängd.

OLJA, KÄRNKRAFT OCH ÖVERKONSUMTION

Oljan och fyra grader

Den globala krisens samband

Om 20:e århundradet varit oljans tidevarv, så är dess kännetecken ekonomisk industritillväxt och en makalös miljöförstöring av planeten. Och om det inte skulle räcka så hittas för närvarande nya oljefyndigheter i en omfattning, som om de kom till användning skulle kunna öka den globala uppvärmningen hur många gånger som helst. Oljebolagen gör allt för att framtvinga ökade oljebehov. Samtidigt visar miljöforskningen att oljeanvändningen aldrig kan bli rumsrent för världens energibehov. Kärnkraft är ett ännu värre alternativ – när olyckan väl är framme, då blir det ett dödshot. Ju fler kärnkraftverk i världen, desto fler dödshot! De naturenliga alternativen har visat sig framgångsrika och möjliga, med både energihushållning och teknikkunnande för en balanserad humanutveckling. 


 Paul Lindberg: |2012-11-25Enligt FN:s organ WMO (World Meteorological Organization) meddelades för närmare ett år sedan att året 2011 var det varmaste sedan mätningarnas början under 1700-talet.

Världssamfundets klimatöverenskommelser (IPCC) angav en yttersta gräns på två graders temperaturhöjning av planeten. Man slog fast att denna gräns får under inga förhållanden överskridas, med risken av att det annars kan uppstå en s.k. tipping point. Då kan klimatet övergå i en ny fas med kaosliknande vädersystem, som vi med tiden inte längre kan värja oss emot. 

Enligt klimatforskningen kan de nuvarande balanserade vädersystemen kollapsa med en utveckling liknande orkanen Sandy, fast med växande styrka och ökat antal orkaner. Om exempelvis Stilla havets medeltemperatur överstiger 28 grader, anses detta kunna leda till en tipping point. Konsekvenserna av ett sådant scenario påverkar hela planetens vädersystem. Varmare klimat ökar stormriskerna med effekten av allt snabbare nedsmältning av inlandsisarna. Grönlands isar ansågs för bara några år sedan ta århundraden att smälta, men den ståndpunkten har kommit på skam. Idag smälter Grönlands isar betydligt snabbare, och i accelererande fart. När Grönlandsisen helt och hållet smält bort, så kan havsytan ha stigit med omkring 2 meter. En huvuddel av världens största städer ligger ungefär på den nivån, eller under. Om Antarktis smälter bort, stiger världshaven med omkring 50 meter. Fram till dess hinner mycket elände inträffa för mänskligheten. 

Jag önskar av hela mitt hjärta att de som förstör vår jord, också någonstans ställs till svars för dessa brott. Det handlar nämligen om brottslighet!

Världsbankens alarm – 4 GRADER

En alarmerande rapport från Världsbanken kom under slutet av år 2012 med de senaste forskningsresultaten. Resultaten visade på en dramatisk global temperaturökning på hela 4 grader. De flesta berörda organisationer i hela världen uttalar sig i termer av "katastrof", "allvaret kräver omedelbara åtgärder", "nu är det försent", och så vidare. 

När WMO för ett år sedan rapporterade om den globala uppvärmningen och de gränsvärden man tidigare beslutat om, så måste dessa värden nu revideras och uppgraderas. Vid den tiden ansåg man att om hundra år kan riskerna för tipping point vara en realitet. Efter Världsbankens rapport har klimatforskningen gjort klart att det som nu gäller är 50 år, eller betydligt kortare tid. Accelerationen i klimatutveckling ökar, kring detta är forskningen säkra om, men det osäkra förloppet däremot, rör sig om hur förändringarna kring ökningen av turbulenta och kaotiska väderleksförändringar kan komma att se ut.

Den nuvarande situationens allvar grundar sig på bedömningen av kommande höjning av världshaven, på grund av issmältningen vid polerna och från inlandsisar, som Grönland, men framförallt på den globala uppvärmningen och därmed utvidgningen av världshaven.

OBEGRÄNSADE OLJEFYNDIGHETER

Om man ska tro forskaren Vladimir Kutcherov, professor för energiteknik på KTH i Stockholm, så menar han att oljan aldrig kommer att ta slut. Det går att finna olja även i Sverige, men på ett djup av omkring 50 000 meter, och den är dessutom spridd i mindre bergsfickor, och antas väldigt kostsamt att få upp till jordytan. Ändå är det ett forskningsprojekt som håller på att möjliggöras för att storskaligt kunna få oljehandeln att fortsätta. Oljan är för närvarande den största ekonomiska handelsvaran i världsekonomin.

Metoden att hitta djupolja och naturgas har förnyats. Djupoljan, visar det sig, har inte bara uppkommit på grund av fossila bergarter. Vladimir Kutcherovs forskning gäller att hitta oljefickor på mest effektiva sätt, för att möjliggöra djupborrning och ekonomisk lönsamhet. Han menar att mängden djupolja kan få stor betydelse för oljebranschen. Han skriver även i ett pressmeddelande att om miljökonsekvenserna vill han inte uttala sig om, och menar att det inte finns några alternativ till oljeanvändningen. "– Vår forskning visar bara att vi har tillräckligt med olja. Hur vi ska använda den är en annan fråga".

Enligt olika forskare kan det stämma att olja inte nödvändigtvis uppstått ur fossila processer. Molekylstrukturen i den råolja som idag pumpas upp vittnar om att det uppkommit olja både från organiska och ickeorganiska material.

Jan Bergström är professor inom områdena kring kambriska metazoer, morfologi och evolution, och menar att Vladimir Kutcherov mycket väl kan ha rätt i att det finns djupolja, som skulle kunna utnyttjas. Däremot uttrycker han "att det är lite väl drastiskt att utropa oljan och naturgasen som den framtida lösningen för världens energilösning. Frågan är ju först och främst om vi verkligen vill fortsätta ta upp olja för att släppa ut koldioxid i atmosfären."

OLJANS BETYDELSE – BASFAKTA

Hela världens oljeförbrukning är 85 miljoner fat per dag, vilket motsvarar omkring 30 miljarder fat per år. 90 procent av världens alla transporter använder olja.

Världens totala energiförbrukning motsvarar 50 miljarder fat olja per år. Det motsvarar 140 miljoner fat per dag. Mer än 90 procent av Sveriges transporter får energin från olja. En svensk normalvilla förbrukar motsvarande 9,5 fat olja per år för uppvärmning och 3,3 fat för varmvatten och hushållsel.

Det finns olika oljor för energianvändning, såsom uppborrad bergsolja, sandolja som lättåtkomligt pumpas upp ur markytan, och svavelrik tjärsandolja med stora fyndigheter i Kanada, vilket motsvarar 175 000 miljoner fat.

OLJA, PRIVATBILISM OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Idag finns en tillförlitlig forskning kring konsekvenserna av en personbils betydelse i energi- och miljösammanhang. En traditionell nybygd personbil förbrukar lika mycket energi i tillverkningen som under dess hela aktiva användningstid. När det gäller senaste tidens s.k. "miljöbilar" eller hybridbilar, med generellt lägre energiförbrukning, så har tillverkningsprocessens energiåtgång istället högre processvärden än vad den förbrukar i bränsleåtgång under hela den aktiva livstiden. Delvis på grund av nya typer av material som har mera omfattande tillverkningsprocesser. Men också på grund av att miljöbilarna blev i regel större och med högre motorkraft, och hela poängen med bensinsnålare motorer förlorades helt och hållet. Biltillverkarna har inte på något seriöst sätt bidragit till någon minskning av koldioxidutsläppen.

Jämförande energiåtgång per capita och räknat i fat olja av olika transportslag. 

» Tåg förbrukar då generellt motsvarande 0,07 fat olja för att transportera en person 100 mil.

» Buss förbrukar motsvarande 0,08 fat olja för att transportera en person 100 mil.

» Bil förbrukar motsvarande 0,20 fat olja för att transportera en person 100 mil.

» Flyg förbrukar motsvarande 0,44 fat olja för att transportera en person 100 mil.

» En bensinsnål personbil förbrukar 0,1 liter bränsle per person, med 4 personer i bilen, medan en motorstark

"miljöbil" eller liknande, med endast en person, drar 1, 2 liter bränsle

» Transporter med järnväg förbrukar endast 10 procent av energi i jämförelse med långtradartransporter,

eller utryckt att långtradartransporter förbrukar 10 gånger mer energi för motsvarande mängd transporter

med tåg.

TAR OLJAN SLUT?

Även om det finns djupolja på omkring 50 000 meters djup, så är exploateringsprocessen för närvarande orealistisk. Djupoljan är spridd i bergsfickor. Även om det med nya metoder går att hitta oljan, så blir det dyrbart att hämta upp den. Det blir betydligt billigare att producera energi enligt naturenliga metoder, så av den anledningen kommer säkert djupoljan att bli kvar där den hör hemma.

Oljan vi hämtar upp idag är lättåtkomlig, och är världens största och värdefullaste handelsvara. Det råder delade meningar om hur mycket olja det finns idag, och hur många oljefyndigheter det finns. Det kommer hur som helst att påverka jordens fortsatta öden på gott och ont. Hur lång tid det tar för oljans slut beror alltså på många faktorer. En sak är forskningen ense om och det är oljans ändlighet och som kommer att ta slut.

Generella bedömningar gäller att det finns mellan 30 – 50 procent olja och oljefyndigheter i världen. Dessa uppgifter är svävande på grund av att oljeintressenterna utnyttjar oljetillgångarna för en påverkan att tjäna optimala profiter på politiska stämningslägen. Ibland står vi på gränsen till sista oljedroppen, medan det vid andra tillfällen utbasuneras att det finns ingen anledning till oro för något slut på olja. 

Tillgången till olja minskar och åtstramning sker med prisransonering redan idag. Framöver kan vi förvänta oss resolutare prioriteringsregler för oljeanvändningen. 

Olja är antagligen det mest mångsidiga råvara som för närvarande finns. Det har varit slösaktigt billigt och användbart till det allra mesta – från medicinska produkter till bomber. Idag är vi mycket beroende av olja inom de flesta nyckelnäringar. Därför är det viktigt att hushålla med olja till viktigare saker än uppvärmning eller transporter.

 

VÄRLDENS OLJERESERVER

Olja och statistik

Nedanstående tabeller säger något om världens oljesituation. Översta tabellen A. anger oljeproducenternas OPEC:s redovisning av världens oljetillgångar. Andra tabellen B. anger CIA:s beskrivning av oljetillgångarna i världen.  Skillnaderna kan bero på olika bedömningar av fyndigheternas volyminnehåll.

A. Officiell oljeredovisning, 2011:

Land, Återstående olja, I procent

1. Saudiarabien, 260 miljarder fat, 13 %

2. Iran, 126 miljarder fat, 6,3 %

3. Irak, 115 miljarder fat, 5,8 %

4. Kuwait,  101 miljarder fat, 5,2 %

5. Arabemiraten, 98 miljarder fat, 5 %

6. Venezuela, 77 miljarder fat, 4 %

7. Ryssland, 60 miljarder fat, 3 %

8. Libyen, 39 miljarder fat, 2 %

9. Nigeria, 35 miljarder fat, 1,8 %

Summa 9 stater, 911 miljarder fat, 45 %

Länder med mest olja kvar, enligt officiell redovisning. Källa ASPO.

 

B. CIA:s oljeredovisning, 2011:

Land, Återstående olja

1.. Saudarabien, 262 miljarder fat

2. Venezuela, 211 miljarder fat

3. Kanada, 175 miljarder fat

4. Iran, 137 miljarder fat

5. Iraq, 115 miljarder fat

6. Kuwait, 104 miljarder fat

7. Arabemiraten, 97 miljarder fat

8. Ryssland, 60 miljarder fat

9. Libyen, 46 miljarder fat

10. Nigeria, 37 miljarder fat

  Paul Lindberg: Alan Greenspan, tidigare riksbankschef i USA under president W. Bush, avslöjade efter det han avgått att det s.k. gulfkriget med Irak, var en förevändning för att erövra oljetillgångarna i Irak. Och därefter står Iran på tur, för att få släppa till olja för USA:s behov av nya oljetillgångar. Iraks oljetillgångar idag ägs och hanteras av USA-ägda oljeföretag.

USA, Indien och Kina har under året 2012 uttryckt sig i termer av sina egna nationella oljetillgångar, genom sitt ägande av tillgångar i andra länder. De är även beredda att försvara dessa intressen med vapenmakt om så behövs. 

I samma anda har rika länder tillskansats sig odlingsmark i en hel del länder, som också anser sig vara ägare över andra länders egendom, och som även uttryckt att de kommer att försvara dessa äganden som nationell egendom, fast de ligger i andra länder. 

Kineserna exempelvis har stora oljetillgångar i Sudan, som de anser vara kinesisk egendom, och kommer att försvaras om så behövs. Kina leverera vapen till dessa intresseområden.

Beskrivningar kring dessa beteenden är de nya orden som Landgrabbing, Oceangrabbing, angående fiskerättigheter, Oilgrabbing.

En tydlig utveckling i världen, som mycket liknar en ny era av neoimperialism, visar sig numera relativt öppet, och backar inte för att förverkliga sina intressen i världen.

Mammon, tycks vara den bästa förklaringen, om man vill kunna förstå den nuvarande världsordningens konsekvenser.