KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Burmas invånare lever i stor fattigdom på grund av militärdiktaturen.

Foto: UN Photo/x

Diakonia

Tvångsförflyttningar i Burma

The Thailand Burma Border Consortium, TBBC, en sammanslutning av humanitära organisationer, där Diakonia ingår, släpper idag en rapport om situationen i sydöstra Burma. Rapporten visar att militariseringen i landet fortsätter att utgöra ett hot mot människors säkerhet i regionen. Som en konsekvens av det lever en stor del av befolkningen i fattigdom. Under året som gått tvångsförflyttades det största antalet människor sedan undersökningarna började 2002.


 Erika Bergman: |2011-10-25| TBBC:s årliga rapport om den humanitära situationen i Burma visar att situationen för den burmesiska befolkningen fortsätter att vara mycket svår. Regimen har visat tecken på att en del demokratiska reformer kan vara på gång och har släppt en del politiska fångar, däribland fredspristagaren Aung San Suu Kyi. Den har också pekat ut fattigdomsbekämpning som en viktig strategi.

Rapporten visar att Burma behöver en försoningsprocess och ett fredsavtal för att man ska kunna tala om en positiv utveckling i landet – trots senaste tidens utveckling och reformer. Det är också nödvändigt innan man kan tala om repatriering av de 150 000 flyktingar som idag lever i flyktingläger i Thailand. Militariseringen innebär fortfarande folkfördrivningar, förtryck och fortsatt fattigdom, konstaterar Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.  

EN FJÄRDEDEL AV BEFOLKNINGEN LEVER I FATTIGDOM

Siffror från den burmesiska regeringen säger att en fjärdedel av befolkningen i hela landet lever i fattigdom. TBBC:s rapport, som fokuserar på de sydöstra delarna av Burma där konflikten och militariseringen slår hårt mot människors förmåga att försörja sig, visar att mer än två tredjedelar av befolkningen i området inte har tillräckligt för att möta ens de basala behoven av mat. En fjärdedel av hushållen saknade helt inkomst månaden innan, medan endast ett av sex hushåll bedömde att de hade en regelbunden inkomstkälla, enligt rapporten. Två av tre hushåll bedöms ha för liten tillgång till mat, otillräcklig diet och tvingas skuldsätta sig för att ha råd att köpa mat.  

tvångsarbete och tvångsförflyttningar 

Rapporten visar också att ett av tio hushåll i sydöstra Burma under de senaste sex månaderna drabbats av militärpatrulleringar, tvångsarbete och tvångsförflyttningar vilket innebar ett allvarligt slag mot befolkningens förmåga att försörja sig. För närvarande uppskattas det finnas 450 000 interflyktingar endast i de sydöstra delarna av Burma, varav 112 000 tvingades lämna sina hem senaste året. TBBC konstaterar att regeringen trots sina utfästelser om fattigdomsbekämpning inte tillåter humanitära organisationer att verka i de konfliktdrabbade områdena som sydöstra delarna av Burma utgör – trots att den humanitära situationen är mycket svår och utsatt.  

DIKTATUREN SKAPAR DJUP FATTIGDOM

– Diakonia har arbetat i Burma i över 20 år för att bidra till en demokratisk utveckling. I arbetet ingår också att stötta människor som tvingats på flykt på grund av interna konflikter och militärens framfart. Avsaknaden av mänskliga rättigheter och demokrati skapar denna djupa fattigdom. Vi tror på en förändring i Burma och hoppas att Burmas ledning ska ta intryck av revolterna i Nordafrika. Det finns ingen repressiv regim i världen som kan stå emot människors längtan efter frihet, säger Bo Forsberg.

Rapporten "Displacement and Poverty in South East Burma/Myanmar" finns att ladda ner på:

Burma rapporten

Pressa på för klimaträttvisa

I slutet av november inleds ett nytt FN-möte i sydafrikanska Durban om ett globalt klimatavtal. För att sätta press på delegaterna ska Diakonias aktivister samla in foton på människor för den europeiska kampanjen "Time for climate justice".

– Det är viktigt att uppmärksamma människor på att mötet äger rum och att vi visar våra beslutsfattare att vi medborgare kräver att de tar sitt ansvar. Läget är mycket allvarligt och världen behöver ett rättvist, bindande och ambitiöst klimatavtal som förhindrar att vi går mot en klimatkatastrof, säger Maria Gilljam, ungdoms- och aktivisthandläggare på Diakonia.

Med de åtaganden som länderna gjort hittills om att minska sina utsläpp av växthusgaser kommer jordens medeltemperatur att ha ökat med 4 grader till 2050. Forskningen visar att ökningen av medeltemperaturen måste bromsa in under 2 grader om vi ska ha en chans att undvika att klimatkatastrofer blir ännu allvarligare än idag och mer vanligt förekommande.

– Särskilt fattiga människor i fattiga länder tvingas redan idag leva med konsekvenserna av ett varmare klimat. Det visar torkan på Afrikas horn och översvämningarna i Centralamerika, säger  Maria Gilljam.

Tid och plats: Diakoniaaktivisterna kommer att hålla till vid 5:e hötorgsskrapan, invid Sergels torg-rondellen mellan kl 12 och 13.30 på söndag den 30 okt.