SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Nobelpristagaren Alva Myrdals varning:

Planetariskt självmord

”Framtidens generationer kommer att få läsa i historieböckerna – om det finns några – att mot slutet av tjugonde århundradet greps människorna av en oförklarlig lust att målmedvetet arbeta på att förstöra denna vår planet.”

Alva Myrdal    


  för tjugosex år sedan gavs boken Vårt hotade hem ut på förlaget Bra Böcker. En antologi med bidrag av stor kunskap om hotet mot människan som art. Författarna var goda representanter för vetskapen och insikten om den ohållbara tillväxtpolitiken som planlöst skulle fördärva planeten Jorden.

Alva Myrdal och de övriga författarna ville varna, och de togs på mycket stort allvar. Men allvaret rann med tiden av, och tillväxtfanatikerna körde över dem som hade insikten och medkänslan för vad som fordrades av mänskligheten. Nedan utdrag ur Alva Myrdals artikelbidrag.

”Min svåra uppgift är att påminna om en verkande självförstörelseprocess som människor avsiktligt satt i gång, mot bättre vetande.”

”Trender har tillåtits utveckla sig på grund av försummad genomlysning av framtida verkningar, av brist på konsekvensanalyser av beslut som fattas under olika korttidsperspektiv, och på grund av egoistisk nationell politik i stället för internationellt samarbete.

Den planetariska misshushållningen kan i stort sägas bero på kollektiv okunnighet och opportunistisk intressekonkurrens. Hela raden av rubriker i denna bok vittnar om sådana slags glapp i styrningen, på det ena området efter det andra, av hur jordens resurser inte kunnat fredas samtidigt som deras avkastning utnyttjas – med förgiftning, utarmning och till och med hungersnöd som följd.

Historiskt sett har man i någon mån kunnat som en ursäkt hävda att vanskötseln skett av social okunnighet samt traditionell ovana vid samarbete människor och grupper emellan. Därtill har kommit ett politiskt odlat misstroende mot planering.

Vid en sociologisk analys kan uppdagas även en annan, måhända ännu något mer ´ursäktlig´ orsak till en utveckling mot katastrof. Den illustreras med övertydlighet av befolkningsexplosionen. Den avhänger av en brist på insikt om att sammantaget de många enskilda individerna alldeles privat fattade beslut har ödesdigra samhälleliga, rentav globala konsekvenser.

Resultaten förblir ju inte enstaka, berörda blott individers och familjers liv, utan de aggregeras och får därför av ingen påräknade fördärvliga följder. Ansvaret förblir anonymt.

Alla dessa försummelser och felgrepp som nu hotar med svåra följdverkningar för naturen och människan själv har till en början utvecklats ganska långsamt. Farosignalerna har därför inte uppfattats i tid. De har inte lyst till med skenet av en plötslig blixt. Eftersom de också följt olika linjer över olika vida fält har deras iakttagare knappast kommunicerat i någon samordnad utvärdering av erosion och exploatering av jordens resurser.

För dessa utvecklingstrender är det svårt att precisera och lokalisera på vem skuldbördan bör läggas. Därför är det också näst intill ogörligt att av skadegörarna, på sakområde efter sakområde, utkräva det konkreta ansvaret och den tillräckliga gottgörelsen.”

många med alva myrdal var helt medvetna om de faktiska förhållandena beträffande planeten Jordens framtid. Forskare och internationella miljöorgan, men också ideella miljöorganisationer tog fram forskningsunderlag, som blev bevismaterial och varningssignaler.

Anders Wijkman (kd) manade bilisterna att köra miljömedvetet, med så bensinsnåla motorer som möjligt. Han ville att bilar inte skulle betraktas som status- eller prestigesymboler. Men, utvecklingen gick åt ett helt annat håll. Livsstilens förbannelse utvecklades i groteska former, med kraftig ökning av bilismen och med stadsjeepar och större kraftigare motorer än någonsin. Varken politiker eller bilindustrin tog sitt ansvar! De tog inte sitt ansvar då precis som de inte heller gör i dag!

Jag själv var med och startade Aktion kollektivtrafik i Stockholm för att i möjligaste mån mildra innerstaden mot den destruktiva trafikökningen. Vi räckte inte till för att rädda Stockholm mot den utveckling som vi nu befinner oss i. Trängselskatter är som en droppe i havet!

de ansvariga måste tänka om.  Vi vet i dag vilka som bär ansvaret till den uppkomna katastrofen mänskligheten står inför. Men det är inte speciellt fruktbart att ställa dem mot väggen. Det skulle heller inte bli särskilt framgångsrikt.

Ansvaret ligger hos dem som framöver inte vill ställa in sig i leden för en överlevnadsutveckling. De bär skuld och måste synliggöras. De får ta ett personligt moraliskt och juridiskt ansvar inför de kommande generationerna som också vill ha ett gott och rikt liv. 

Men ett rikare liv måste med absolut sanning se ut på ett annat sätt än det vi har sett hitintills!

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008-06-11