IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

 

Naturskyddsföreningen

Regeringer sänker miljöbudgeten

Regeringen sänker den totala budgeten för miljö och naturvård med en miljard kronor de kommande åren. Det viktigaste redskapet i klimatpolitiken, koldioxidskatten, behålls oförändrad. Vissa positiva satsningar till trots konstaterar Naturskydds- föreningen att budgeten inte på långa vägar är det svar som behövs på miljöhoten.


  Eva-Lena Neiman: |2010-10-12| Miljöminister Andreas Carlgren kallar i ett pressmeddelande sin budget för en "kraftfull satsning". Regeringens egna siffror visar dock att budgeten för Carlgrens utgiftsområde, miljö- och naturvård (UO 20), sänks med sammanlagt över en miljard kronor under mandatperioden, från innevarande års anslag på 5,2 miljarder kronor, till 4,8 miljarder 2014. Inom den krympta ramen gör regeringen flera omflyttningar och omstruktureringar av anslagen, bland annat med ökat fokus på havsmiljön.

– Trots att forskningen och alla utvärderingar visar att tempot i miljöarbetet måste öka om riksdagens miljömål ska kunna nås så sänker regeringen kraftigt sin egen budget för miljö- och naturvård. Visst finns annat än statliga utgifter i miljöarbetet, men i budgeten saknas också en nödvändig förstärkning av de ekonomiska styrmedel som bästa kan möta exempelvis klimathotet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Anslagen för delposten biologisk mångfald har utvecklats negativt på senare år. I den första budget som miljöminister Andreas Carlgrens presenterade hösten 2006 låg anslagen för 2007 på över 2 miljarder kronor. Därefter kom anslaget att sänkas, höjas och åter sänkas, med ett sammantaget kraftigt negativt netto och en årlig anslagsnivå på ungefär 200 miljoner kronor lägre än initialt. 

I fjolårets budgetproposition aviserade regeringen en ökning och återställning av anslaget till cirka 2 miljarder. Den ökningen uteblir och det samlade anslaget för biologisk mångfald blir knappt 1,8 miljarder, vilket motsvarar omkring 2 promille av utgifter i statsbudgeten. Samtidigt samlas hela världens länder i Nagoya i Japan, till ett toppmötet om biologisk mångfald, vilket Naturskyddsföreningen skrev om på DN debatt.

– När världen inom FN:s ram ska försöka enas om åtgärder för att stoppa förlusterna av biologisk mångfald har Sverige bra intentioner. Men budgeten på hemmaplan är en besvikelse för den som värnar den svenska naturens rikedom. Långt större satsningar behövs, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Inom ramen för den kraftigt minskade budgeten gör regeringen en mindre budgetsatsning på en nationell handlingsplan för att fasa ut farliga kemikalier, varvid Kemikalieinspektionens anslag ökar med 25 miljoner kronor, motsvarande 0,3 promille av statsutgifterna.

– Det är bra att regeringen vill ta krafttag mot miljögifterna i vår vardag. Även med en liten anslagsförstärkning kan man komma långt, under förutsättning att det finns beslutskraft att förbjuda de värsta miljögifterna, som vuxna och barn utsätts för varje dag. Vi ser fram emot snabba åtgärder, säger Mikael Karlsson,.  

Eva-Lena Neiman är t f presschef för Naturskyddsföreningen