IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin visade att riskerna med slamspridning 

är betydande, och att den agronomiska nyttan är liten.

Foto: RLC

Ren Åker Ren Mat 

Livsmdelsproduktion

Låt missförhållandena upphöra

Nyligen klargjorde WHO att hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker, t ex bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus, åderförkalkning m.m.


 Gunnar Lindgren:  |2013-09-13|  WHO redovisar hur många av våra vanliga sjukdomar och missbildningar har samband med hormonstörande ämnen och pekar på slamspridningen som källa för sådana miljögifter.

Lika viktigt är det som WHO anger, att miljögifter avdunstar till lufthavet från avloppsslam. Därmed faller de ned på all gröda oavsett var slammet sprids – på ekologiska odlingar (Krav) eller hos hobbyodlare osv. I detta läge sökte nätverket Ren Åker Ren Mat fram analyser av mjölk, ägg och kött hos Livsmedelsverket.

Mycket riktigt innehåller de animaliska livsmedlen idag ett mycket stort antal miljögifter, som alla sprids med slam. Det gäller blad annat ett fyrtiotal av våra absolut farligaste och svårnedbrytbara miljögifter, blad annat dioxin, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, benso(a)pyren (i kött och ägg).

Från ”Endocrine Disrupting Chemicals 2012”, WHO

Det finns redan nu mycket som pekar på att intaget av miljögifter från jordbrukets livsmedel (mjölk, ägg och kött) är större än från ”fet Östersjöfisk”. Mer exakta besked kommer snart. Det är gravida, ammande kvinnor och småbarnsföräldrar som nu måste följa hur detta ärende utvecklas.

Livsmedelsverket anger att ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten”. Den internationellt kände forskaren professor Åke Bergman säger i en TV-intervju: ”Det här betyder att det inte finns några tröskeldoser, vilket gör det i stort sett omöjligt att sätta gränsvärden.”

Dessa svårnedbrytbara miljögifter finns idag i navelsträngsblod och bröstmjölk och förs vidare från generation till generation, sannolikt i århundraden. Härigenom är de i en klass för sig och betydligt farligare än de nedbrytbara/mer kortlivade ämnen som ofta förekommer i media, t ex bisfenol-A och ftalater.

Naturvårdsverket tillåter slamspridning

Naturvårdsverket vill fortsätta sprida slam enligt en undermålig utredning. Naturvårdsverket har just färdigställt en utredning om hur näringsämnen i avloppet skall återföras till jordbruket. Denna utredning är undermålig. Enligt direktiven från regeringen skall utgångspunkten vara miljökvalitetsmålet ”Giftfri Miljö”.

Den myndighet som handhar frågor angående Giftfri Miljö är Kemikalieinspektionen och man anger där tydligt att slamspridning inte är förenlig med giftfri miljö (sid 200 i utredningen). Detta ignorerar dock Naturvårdsverket och därmed måste utredningen avfärdas och arbetet skall göras om, där regeringens direktiv beaktas.

Slamspridningen måste upphöra

Slamspridningen har de senaste åren kritiserats hårt från många håll med kravet att den skall upphöra omgående, bl a från Läkare för Miljön och Naturskyddsföreningen. Skogsstyrelsen är restriktiv och anser att det behövs mer forskning om slamspridningens miljöeffekter. Och nyligen visade Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin att riskerna med slamspridning är betydande, att den agronomiska nyttan är liten och att eldning av slam med efterföljande extraktion av fosfor ger betydande miljöfördelar, destruktion av oönskade organiska substanser och smittor samt en effektivare återvinning av fosfor.

WHO och FN visar i sin rapport att:

A. Hälsostörningar grundläggs under fosterstadiet, men får effekter under olika delar av vårt liv: EDC = Endocrine Disrupting Chemicals = Hormonstörande ämnen

B. Sjukdomar och hälsostörningar visar sig vid olika åldrar:

C. Sjukdomar och hälsostörningar hos olika organ orsakas både tidigt och sent under fostertiden, men även efter födelsen:

Hög tid att vi alla ingriper

På senare tid har denna kritiska situation skildrats i media, bl a i Stefans Jarls film ”Underkastelsen” och Folke Rydéns film ”Den andra vågen”. Nu senast också i radioprogrammet ”Kropp och Själ.

Men det som saknas är åtgärder för att komma till rätta med denna smygande förgiftning. Vi måste vara beredda att utmana starka ekonomiska krafter som tjänar pengar på att tillverka och använda dessa farliga ämnen i konsumentprodukter. 

Men viktigast av allt är de som tjänar pengar på att medvetet sprida ut dessa miljögifter med avloppsslam. Det vi omedelbart skall åtgärda är slamspridningen. Vi skall inte längre acceptera att dessa ämnen medvetet sprids med slam till livsmedelsproduktionen, då vi nu vet att de som luftnedfall sprids vidare till alla odlingar och idag finns i svensk mjölk, ägg och kött.

Mycket snart återkommer jag till denna viktiga fråga för den svenska befolkningens hälsa – inte minst när det gäller våra och kommande släktens barn. Då ska vi agera tillsammans!

Underkastelsen

Den andra vågen

NOTISER

Gipsavfall sprids i livsmedelsproduktionen

Det kommer uppgifter om att det finns företag i Västsverige som tar emot avfall från rivningar av fastigheter. 

  Man krossar bl a gipsskivor och får på så sätt en vit massa. Där finns spikar och andra metallföremål, färgrester, tapeter osv. Detta skall spridas på jordbruksmark. Denna verksamhet står inför sin introduktion i Sverige, eller så har den redan börjat.

  Kolhydratsnål kost ger bästa viktnedgången

En större studie slår inte oväntat fast att en kolhydratsnål kost ger bättre viktreduktion än den fettsnåla kost som tidigare rekommenderats av myndigheter och dietister. Förhoppningsvis kan vi nu förpassa detta misslyckande till historien.

5. Ny rapport av professor Göran Petersson.

Hela Rapporten