IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Valet 2010

Sveriges plats i världen

En ny berättelse om Sveriges plats i världen. Sverige har fortfarande goda förutsättningar att vara en stark röst för global utjämning och nedrustning. Världen har rätt att förvänta sig ett praktiskt-politiskt ledarskap av vårt land, skriver Lars Ingelstam, professor emeritus och f d chef för Sekretarietet för framtidsstudier.


  Lars Ingelstam: |2010–09–06| ”Jag skäms över mitt land” sa en dansk författarinna nyligen i en intervju. Det får stå för henne; det finns inte samma skäl att skämmas över Sverige. Men vi kan ställa den omvända frågan: vad skulle vi som svenskar vara stolta över?

Under många år fanns en gemensam berättelse. Vi hade en särskild uppgift i världen. Rötter fanns i vår neutralitet under andra världskriget. Sverige hade skonats, men led också av kollektivt dåligt samvete över kompromisser och underlåtenhet. 

Under lång tid var det självklart att vi skulle spela en aktiv roll i internationella sammanhang. Som litet land hade vi ingen militär eller ekonomisk makt som kunde hota andra. Landets statsminister kunde under 1970-talet med frimodighet kritisera både öst (”diktaturens kreatur”) och väst (”bombningen av Hanoi är ett illdåd i linje med Guernica…”).

Världens problem kunde sammanfattas i två ord: krig och fattigdom. Frejdigt tog sig vårt lilla land an både nedrustning och bistånd på den internationella politiska arenan. Östen Undén och Alva Myrdal var pådrivande i nedrustningsförhandlingar. Den svenska regeringen, med Ulla Lindström som motor (först statsråd och senare oppositionell socialdemokrat), spelade stor roll för enprocentsmålet som blev FN:s mål och sedan förankrades i svensk politik.

Den gamla berättelsen om en bättre värld är – av många skäl – historia. Men kanske är den trots allt levande historia och kan duga som start för en ny berättelse? Liksom den gamla kan den nya berättelsen karskt bortse från att vi är små. Den kan ta fasta på sådant som vi är bra på (som förhandlingar, rationell och vetenskaplig analys, organisation…), och dra politisk nytta av att vi är maktlösa och kompetenta: en utmärkt kombination för att agera internationellt.

Den nya berättelsen måste ha minst tre kapitel: fattigdom, krig och global miljö. Från 1960-talet kan vi hämta tanken att vår egen form av fattigdomsbekämpning – utjämning och välfärdstjänster – borde vara ett mål även på global nivå. Effektiv omfördelning genom beskattning är tyvärr mycket avlägsen. Enprocentsmålet blev en lättbegriplig och budgettekniskt hanterlig ordning att enas om.

Men ingen kan på allvar hävda att detta är målet för internationell solidaritet. Som ett första steg kunde det sätta upp global solidaritet och utjämning på de rika ländernas politiska agendor. Gunnar Myrdal, vår mest framstående internationelle ekonom, slog fast att biståndet ”bara kan utgöra en liten del av ett förnuftigt internationellt utjämningsprogram”. Men riskeras då inte värnandet om biståndets kvalitet och nivå? 

Framsynta politiker kan faktiskt hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Världen har också rätt att vänta sig ett visst praktiskt-politiskt ledarskap av vårt land, där nu alla partier – äntligen! – bekräftat välfärdssamhällets grundvärderingar. ”En ny internationell ekonomisk ordning” (ett FN-beslut från 1974!) borde upp på agendan och bli en del av den nya berättelsen.

Nedrustningen har rustats ner under de senaste årtiondena. Från en stark uppbackning på statsrådsnivå, plus mängder av delegationer och experter, är i dag ansträngningen patetiskt liten. Hans Blix har gjort en stor insats kring massförstörelsevapen, men den har knappast noterats i svensk politik. Den aktiva svenska traditionen bör byggas upp igen. Medlemskapet i EU åberopas ständigt som ett hinder, men det borde vara tvärtom: här kan vi komma till tals med de motspänstiga kärnvapenmakterna England och Frankrike.

Minst lika viktig som Hans Blix varit för massförstörelsevapnen har Bert Bolin varit för klimatfrågan. IPCC:s förste ordförande (1988-1997; han fick uppleva Nobelpriset till IPCC strax före sin bortgång 2007) var en superkompetent forskare, en godhjärtad människa och en uthållig mäklare mellan politiker och vetenskapsmän. Hans insats kan stå som illustration och förebild för ”vår plats i världen”. Internationell miljöpolitik för överlevnad kräver kompetens, envishet och politiskt mod.

Den nya berättelsen om vår plats i världen kan ge inspiration. Den hjälper oss också till klarhet och till att få ordning på våra prioriteter. Om vi hade haft en tydlig berättelse hade Afghanistan-äventyret aldrig blivit av: varför ska vi göra en dyrbar och tämligen marginell insats inom ett fält där vi totalt saknar erfarenhet? Inte heller skulle de röster i folkrörelsevärlden som pläderat för en vidgad solidaritet, utöver biståndet, straffats genom nedskärningar.

Valrörelsen handlar – med rätta – om vardagsfrågor: skatter, välfärdstjänster och skola. Politiker och reklammakare vädjar till egenintresset. 

En berättelse om vår plats i världen skulle väcka ett annat slag av politiskt engagemang. Många vill känna stolthet över att deras land bryr sig. Det är stort att få ta del i en politisk demokrati som inte väjer för de stora frågorna.  

Läs mer på Cogito – Den gröna tankesmedjan

www.cogito.nu