IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Klimatkollaps, eller förändringar i vårt ekonomiska system.

Foto: RLC

COGITO

Att byta världsbild

Klimatpolitikens utmaning

I slutet av september släpptes den första delen av FN:s nya klimatrapport. Panelen av forskare kan nu med 95 procents säkerhet påstå att klimatet förändras på grund av mänsklig aktivitet. Händelsen rapporterades någorlunda flitigt under denna fredag, men klimatdiskussionen i riksmedia ebbade ut under samma helg.


  Karl Palmås: |2013-10-22| Ulrika Björksten, SRs vetenskapsjournalist, skrev någon vecka senare att vårt sätt att hantera dessa vetenskapliga rön kan karaktäriseras som en ”kollektiv förträngning”. Klimatvetenskapens relativa oförmåga att mana till samhällelig mobilisering kan även förklaras av vetenskapens sätt att beskriva vår situation – den är alltför kyligt objektiv för att beröra oss på djupet. Fler författare och kulturskribenter måste bli en del i diskussionen, och på så vis fylla siffrorna med mening.

Björksten pekar på ett ytterligare skäl till handlingsförlamningen: Det faktum att FN:s klimatpanel kontinuerligt hållit sig med återhållsamma uppskattningar av klimatförändringarna. Tolkningen av klimatdatan har präglats av en slags ”omvänd försiktighetsprincip”. Gissningsvis tänker klimatforskarna att en viss blygsamhet är nödvändig om man lägger fram rön som kan få långtgående samhälleliga konsekvenser. Frågan är vad detta säger om klimatforskningens plats i samhället?

FINANSMARKNADEN OCH LÅNEBUBBLAN

En jämförelse: I mitten av oktober tillkännagav Sveriges Riksbank att deras pris till Alfred Nobels minne går till tre ekonomer som empiriskt studerat finansmarknaden. En av pristagarna är Eugene Fama, upphovsmannen till ”Effektiva marknadshypotesen”. Enligt denna är priset på ett värdepapper helt enkelt en direkt återspegling av tillgänglig information. Detta innebär, i sin tur, en stor tilltro till finansmarknadens rationalitet.

Efter den amerikanska lånebubblan har Famas hypotes hamnat i blåsväder: Har ekonom-vetenskapliga rön som framhäver finansmarknaders ofelbarhet bidragit till själva bubblan? Fama, å sin sida, har slagit ifrån sig kritiken. Nobelpristagaren menar att finansmarknaden skall gå fri från anklagelser om att ha skapat en lånebubbla. ”Den moderna finansiella ekonomins fader” är för övrigt trött på allt tjat om bubblor, och tycker inte att de senaste årens verklighet motbevisat hans teori.

Klimatforskaren och ekonomen

Klimatforskarens respektive ekonomens plats i samhället säger något om vår tids politiska utmaningar. Vi kräver att klimatforskaren talar trovärdigt och ”opolitiskt”. Eftersom klimatforskningen kan komma att förändra våra liv, så forskaren tvingas uppskatta risken för att rönen är felaktiga. Sådana krav ställs inte på ekonomen: Vi har för länge sedan accepterat att ekonomisk vetenskap inte kan vara opolitisk. Ekonomen förväntas inte heller följa någon slags försiktighetsprincip; vi tror på ekonomerna när de säger att de endast beskriver ekonomins lagar, och inte bidrar till att skriva desamma.

den nya verkligheten

Det klimatpolitiska problemet kan alltså formuleras enligt följande: 

Nationalekonomins verklighet upplevs ännu som mer sann, mer konkret, mer trovärdig, och mer bindande än den nya verklighet som presenteras av klimatforskarna. Detta leder till den paradox som flera samhällsteoretiker redan pekat på – vi kan föreställa oss en klimatkollaps, men inte förändringar i vårt ekonomiska system.

Vi måste alltså börja tänja på det som vi idag ser som ekonomins naturlagar, och här behövs sant experimentella ekonomer. Samtidigt måste den värld som presenteras av klimatforskarna – lika fragmentarisk som skrämmande – införlivas i vår världsbild, vår kultur, vårt tänkande. Klimatforskningen bidrar inte minst till att förändra bilden av vad det är att vara människa, och just därför måste – precis som Björksten skriver – även humanioran bli en del av klimatdebatten.