Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det klimatpolitiska ramverket och det finanspolitiska ramverket står i konflikt

Foto: RLC

TANKESMEDJAN GLOBAL UTMANING

Hur kan klimatomställningen finansieras?

För att nå klimatmålen måste utsläppen minska betydligt snabbare än idag. Enligt Klimatpolitiska rådet behöver de minska med 6-10 procent per år, att jämföra med nuvarande takt på mellan 1 och 2,4 procent. Och för att uppnå utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet skulle utsläppen behöva minska med uppemot 16 procent per år. Det kräver stora investeringar. Frågan är hur de ska finansieras.

Max Jerneck: |2021-10-28| Rapporten går igenom olika alternativ, och föreslår ändringar av finanspolitiken, penningpolitiken, och finansiella regleringar, samt inrättandet av en statlig grön investeringsbank.

En av rapportens huvudpoänger är att det är tillgången på verkliga tillgångar som borde avgöra hur stora investeringar som sker, inte storleken på statsskulden eller något annat bokföringsmål. I runda tal behövs uppskattningsvis 100–450 miljarder kronor i klimatinvesteringar per år. Det viktiga är inte att tillhandahålla en viss summa i sig utan att den motsvaras av verkliga tillgångar (arbetskraft, råvaror, kapitalvaror, kunskap, energi, m.m.) som kan mobiliseras för omställningen.

Om de offentliga klimatinvesteringarna ökar kan man räkna med att privata investeringar följer efter. Offentliga investeringar är lämpliga för ändamål som inte är finansiellt lönsamma, så som exempelvis järnvägar, elnät och ännu outvecklad teknik. Privata investeringar är lämpliga för projekt som är affärsmässiga. För många ändamål kan en kombination av offentliga och privata medel vara mest effektiv.

Klimatinvesteringarna behöver samordnas

En ökning av klimatinvesteringar kan förväntas innebära en vinst för svensk ekonomi, inte bara på lång sikt utan omedelbart, eftersom det skulle sätta underutnyttjade tillgångar i bruk. Högre aktivitet i ekonomin riskerar emellertid att skapa prisstegringar och flaskhalsar i produktionen. Därför behöver klimatinvesteringarna samordnas, för att säkerställa att de nya summorna motsvaras av verkliga tillgångar. Ökade investeringar behöver också kombineras med metoder för att bekämpa inflation som har större precision än allmänna räntehöjningar, med inriktning på de branscher som uppvisar kostnadstryck och flaskhalsar. Konsumtionsminskningar för att minska utsläppen kan tjäna det dubbla syftet att också motverka inflation.

Finanspolitiken behöver bli mer expansiv. Klimatpolitiska ramverket anger att finanspolitiken ska möjliggöra en omställning till ett fossilfritt samhälle. Ju fler av landets tillgångar som mobiliseras för omställningen, desto snabbare kan den ske. Dagens finanspolitiska ramverk är inte utformat efter ett sådant mål, utan för att uppnå en viss position i statsbudgeten. Med andra ord står det klimatpolitiska ramverket och det finanspolitiska ramverket i konflikt. För att vara i linje med det klimatpolitiska ramverket bör därför dagens budgetregler ersättas med ett ramverk som styr efter ekonomiska mål så som sysselsättning och kapacitetsutnyttjande.

Inriktningen på inflationsdämpande åtgärder

En mer expansiv finanspolitik kan mötas av farhågor om en större statsskuld och högre räntebetalningar, som tränger ut andra statliga utgifter. Men så länge Sverige lånar i sin egen valuta bestäms räntan av Riksbanken. Statsskuldens storlek i sig utgör därför inget problem, utan det avgörande är hur underskotten används, och i vilken utsträckning de orsakar inflation. En mer expansiv finanspolitik bör därför främst inriktas på inflationsdämpande åtgärder som ökar produktionen. Den bör också samordnas med övriga politikområden. Konkurrenslagstiftningen kan exempelvis behöva skärpas för att hindra prisstegringar och utebliven produktion i somliga branscher.

I väntan på att det finanspolitiska ramverket ändras kan större klimatinvesteringar tillåtas genom att utnyttja den flexibilitet som budgetreglerna erbjuder. Hur mycket staten anses få spendera avgörs av beräkningar av det så kallade produktionsgapet. Nuvarande beräkningsmetoder är bakåtblickande.

Behovet av en statlig investeringsbank

Med andra ord står det klimatpolitiska ramverket och det finanspolitiska ramverket i konflikt och blir självuppfyllande när de avgör hur stora summor staten får spendera. De utgår också från att inflationen sätter en gräns för tillväxten även vid höga nivåer av arbetslöshet. Genom mer realistiska antaganden kan det beräknade produktionsgapet bli större och tillåta större statliga utgifter, utan att budgetreglerna behöver ändras. Ett annat alternativ är att bryta ut klimatinvesteringar ur den ordinarie budgeten, för att de inte ska behöva konkurrera med statens andra utgifter. En statlig investeringsbank löser till viss del skattehöjningar kan naturligtvis också ge större utrymme för klimatinvesteringar utan att ramverket behöver ändras.

Penningpolitiken kan bidra till omställningen på flera sätt. Parisavtalet anger att finansiella flöden bör medverka till att utsläppen minskar. Centralbanker kan göra det med en rad olika metoder. Tillgångsköp och krav på säkerheter vid lån kan utformas för att främja hållbara ändamål och stävja fossilintensiv verksamhet. Fördelaktiga lån kan erbjudas till banker på villkor att summorna lånas vidare till klimatvänliga projekt. EU:s taxonomi över hållbara investeringar kan fungera som utgångspunkt, även om den kan behöva modifieras för svenska förhållanden. Rapporten går igenom några av de förslag som diskuteras hos centralbanker utomlands, och vad de kan innebära för att göra Riksbankens penningpolitik mer grön. Riksbanken kan också utforska metoder för att bidra till omställningen indirekt, genom inflationsdämpande verktyg med större precision än allmänna räntehöjningar. Det kan exempelvis handla om att styra krediter bort från överhettade branscher till branscher som förser ekonomin med viktiga insatsvaror.

Centralbanker är viktiga för att möta samhällsutmaningar

Centralbanker har i alla tider ålagts att möta de samhällsutmaningar som anses viktiga för tillfället. Historiskt har de stabiliserat finansmarknader, finansierat krig och industriell utveckling, hanterat växelkurser och statsskulder, och strävat efter att uppnå full sysselsättning och prisstabilitet. Under senare tid har inflationsbekämpning ansetts viktigast. En del centralbanker, däribland den europeiska centralbanken ECB, anser att minskade utsläpp ligger inom mandatet för prisstabilitet. Flera svenska myndigheter är ålagda att bidra till klimatmålen. Riksdagen hade beslutat att även Riksbanken bör omfattas.

Finansiella regleringar behöver skärpas för att styra utlåning bort från fossilintensiv verksamhet och mot klimatvänliga ändamål. Finansinspektionen kan med hänsyn till finansiell stabilitet ställa krav på banker att minska sin exponering mot fossilintensiv verksamhet.

En grön investeringsbank

En grön investeringsbank bör inrättas för att finansiera projekt som på sikt kan anses affärsmässiga men som kräver mycket kapital och långa investeringshorisonter. Lånegarantier kan bidra till att minska riskerna med investeringar i ny och oprövad miljöteknik. En investeringsbank kan också fungera för att samordna klimatfinansiering med andra privata och statliga finansiärer i Sverige, och med Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Europeiska Investeringsbanken (EIB) på internationell nivå.

Max Jerneck, Professor, Handelshögskolan i Stockholm, Center for Sustainability Research (CSR).

Läs hela rapporten:

HUR KAN KLIMATOMSTÄLLNINGEN FINANSIERAS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilisationen

Tankesmedjan Global Utmaning är ett  produktivt värn för klimaträddningen – i samarbete med den övriga globala klimatrörelsen! Tillsammans kan klimatet sannolikt räddas!

Paul Lindberg: Med Max Jernecks rapport har riktningen för klimatrörelsens möjligheter kunnat fokusera behoven av bl.a. tiden, målen och kapaciteten för åtgärdsbehoven. En tankesmedja står mer för nytänkande och med oberoende på ett signifikativt sätt i förhållanden till exempelvis politiska partier –  med exempelvis ett större oberoende.

Global Utmaning klargör vad som krävs för att kunna rädda det globala klimatet, som enligt professor Max Jerneck alltså måste utsläppsminskningen fixeras med 16 procent per år och framåt i tiden. Om det  kan verkställas finns möjligheten att klimatet kan stabiliseras omkring åren kring 2050. För att det ska vara möjligt krävs det att följa upp enligt Max Jernecks rapporten.

Isaac Newton (1642)

En av historiens främsta forskare funderade över mycket – troligtvis mest av dem alla – och fann mängden av kunskap i sin forskning och som världen använder sig av idag. 

En mycket märklig hypotes från honom gäller ett hot mot mänskligheten som kommer att realiseras omkring åren 2060. Han kom fram till att mänskligheten skulle drabbas av en total samhällsupplösning för mänskligheten, och som han menade berodde på mänsklighetens tillkortakommanden och misskötsel av planeten vi bor på. Men i dag är det väl inte så många som tror på det.

Kvantfysiken och minnet – Alltets sensorium

År 2060 ligger nära det år som professor Max Jernecks stipulerade, år 2050. Vad vill jag ha sagt med det? Världens främsta forskare har genom FN:s uppdrag kommit fram till att livet på vår planet är hotat på grund av misskötsel och oansvarlighet för livet på planeten och som driver till undergång för mänskligheten om det inte åtgärdas omgående.

Men, hur skulle Isaac Newton kunna veta att vår tid skulle utsättas för ett av tidernas värsta hot?

Levande livet

Inom den vetenskapliga forskningen finns forskningen inom kvantfysiken som handlar om de minsta beståndsdelar (partiklar) av det som reglerar atomerna, som i sin tur reglerar materien och som påverkar levande livet.

Kvantnivån består av de allra minsta partiklarna, som till stor del inte alls berörs av tiden. Alltet är helt beroende och uppbyggt av partiklarna på kvantnivån. Människans minne, exempelvis, är relaterad till kvantnivån via hjärnan. Det som finns på kvantnivån försvinner inte. Och det tar heller inte någon plats eller utgör någon överbelastning.

Världens främsta upptäckare 

Isaac Newton var antagligen världens främsta upptäckare inom natur och vetenskap och upptäckte embryot för kvantfysiken. Genom analys av verkligheten drog han slutsatser genom ett medvetet kvantmekaniskt medvetande och kunde minnas vad som hänt, händer och därmed i en vetenskaplig mening kommer att hända. Och med den tankegången drog han slutsatsen att om människan eldar på för mycket så brinner det upp. Hur enkelt som helst! Och han kunde bestämma det till åren omkring 2060. Tufft gjort!

Elden måste släckas

Med samma tänkande som  Isaac Newton ser vi att världen brinner mer och mer – och vetenskapen kräver för närvarande att elden måste släckas helt och hållet.

Den globala världshandeln och den del av industrin som utgör orsaken till uppvärmningen måste i dagens sakläge stoppas. Det håller inte längre med att minska den typen av industri eftersom det aldrig har efterlevts i enlighet med de nödvändiga behoven.