upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Klimataktion:

Folkomrösta om förbifarten 

Klimataktion välkomnar en folkomröstning som det näst bästa alternativet. Det bästa hade varit att genast riva upp beslutet och satsa de stora summorna pengar till att skapa en hållbar och effektiv utveckling av Stockholmstrafiken, säger Klimataktions nyvalda talespersoner Samuel Jarrick och Elisabeth Strand.


  Elisabet Strand/ Samuel Jarrick: |2010–01–27|  Vi vill folkomrösta om Förbifart Stockholm! Klimataktion tror att många stockholmare är positiva till att bygga Förbifarten, så det är inte alls säkert att resultatet av omröstningen blir det vi önskar oss. Men det blir en möjlighet att få upp fakta på bordet och ha en demokratisk diskussion, så att konsekvenserna av olika val blir väl kända av alla som ska leva med besluten.

Naturskyddsföreningen beskriver i en rapport att koldioxidutsläppen kommer att öka med 27 – 80 procent med Förbifarten. Den lägre siffran nås om alla bilar 2030 har en utsläppsnivå på 130 g koldioxid per km, den norm som kommer att gälla inom EU från 2015, den högre utan tekniska förbättringar.

NYA MOTORVÄGAR ÖKAR BILISM

Förbifart Stockholm kommer inte att i längden lösa några trafikproblem. Erfarenhet och forskning visar att stora moderna motorleder ökar antalet bilar i trafiken. I flera europeiska storstäder har man insett detta och satsar idag på spårburen kollektivtrafik istället för nya bilvägar. En fullsatt spårvagn har kapacitet att transportera lika många människor som 60 fullsatta personbilar.

Vägverket har beräknat kostnaden för Förbifarten till 27 miljarder. Flera viktiga faktorer saknas i beräkningarna och vi vet att Vägverkets tidigare kalkyler för stora projekt har varit förenade med mycket stora fel. T ex har kostnaderna för motorlederna Norra och Södra länken överstigit beräkningarna fyra till sex gånger. 

Vi är oroliga för att dessa kostnader kommer att belasta skattebetalarna, inte bara i Stockholm utan i hela landet, eftersom en tredjedel av kostnaden tas ur statsbudgeten. Vi vill istället att pengarna satsas på andra transportlösningar som är mer hållbara och effektiva och kommer fler människor till godo.

jämställdhetsaspektEN

Hur vi tillgodoser våra transportbehov har också en jämställdhetsaspekt. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafiken. Att istället satsa pengarna på en utbyggd kollektivtrafik skulle underlätta det dagliga livet för många kvinnor, och blir en signal att följa de icke bilburnas exempel. Också för barn och ungdomar som själva åker till och från skola och fritidsaktiviteter är två mil motorväg av litet värde.

Vi befinner oss mitt i en allvarlig klimatkris. För att klara krisen behöver vi de närmaste åren minska våra koldioxidutsläpp drastiskt. Att i det läget fortsätta att bygga in samhället i en koldioxidintensiv infrastruktur som ökar trafikproblemen och kostar enorma summor pengar är inte rationellt. 

Vi vill ha satsningar på projekt som underlättar resor och transporter inom länet utan att öka koldioxidutsläppen. Därför ser vi fram emot den uppmärksamhet som Förbifartsprojektet kommer att få om det blir en folkomröstning. Det skulle ge stockholmarna möjlighet att få frågan ordentligt belyst innan vi binder upp oss för 21 km dyr motorväg som skapar fler problem än den löser.

Elisabet Strand och Samuel Jarrick är talespersoner för Klimataktion