IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Två stora utmaningar: den första är att det är enormt stora ekonomiska intressen i skatteflyktsfrågan och den andra är att ”djävulen sitter i detaljerna”. 

Foto: PhotDisc

FORUM SYD

Kampen mot skatteflykt

Lagstiftning och påtryckning

Samarbete, lagstiftning, opinion och frivilliga initiativ betonas i kampen mot skatteflykt. Transparens är ledordet i det fortsatta arbetet, menar företrädare för näringsliv, riksdagen och civilsamhället som har träffats för att diskutera skatteflykt som utvecklingshinder.


Anna Blücher, FUF: |2015-07-20 Den 10 mars 2015 arrangerade Forum Syd och CSR (Corporate Social Responsibility) Sweden ett seminarium om skatteflykt. Representanter från näringslivet, riksdagen och civilsamhället samlades för att diskutera frågor om lagstiftning, frivilliga initiativ, öppna ägarregister och land-för-land-rapportering. Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd, inleder panelsamtalet genom att prata om problematiken och effekterna av skatteflykt:

– Skatteflykt är ett av de största hindren för utveckling, då pengar som hade kunnat investeras i till exempel utbildning, hälsa och sjukvård försvinner ut ur utvecklingsländerna. Utvecklingsländer förlorar årligen cirka 1 200 miljarder dollar i olovlig kapitalflykt. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd.  

Annica Sohlström menar att det är glädjande att se att politikerna har börjat vakna i skatteflyktsfrågan, men frågar sig samtidigt när näringslivet kommer att agera:

– Skatteflyktsproblematiken är en CSR-fråga1 eftersom det handlar om ekonomisk hållbar utveckling. Det är dags att näringslivet tar sitt samhällsansvar genom att betala rättmätig skatt och därigenom bidra till fattigdomsbekämpning. Det är först när fattiga länder får skatteintäkter som de kan uppnå hållbar utveckling och får möjlighet att bygga sitt eget välstånd, menar Annica Sohlström.

CSR, Corporate Social Responsibility

Miriam Thunborg från kommunikationsbyrån Hallvarsson och Halvarsson berättar att enligt en ny undersökning som Hallvarsson och Halvarsson genomfört, ser endast 3 av 100 svenska företag skatteflykt som en CSR-fråga. En anledning till detta är att skattefrågan är en relativt ny CSR-fråga, tror hon:  

– Många bolag kanske inte vågar kommunicera hur de agerar i skatteflyktsproblematiken på sina webbplatser än och det kan också finnas interna motsättningar.

Parul Sharma, rektor för The Academy For Human Rights in Business, CSR Sweden, berättade att Swedfund (9/3 -15) lämnade ett yttrande till justitiedepartementet om en breddning av rapporteringen av skatt. Swedfund vill att det ska vara strängare krav på finansiell redovisning. 

Anna Ryott, VD för Swedfund, förklarar att skatteflykt är en central fråga för Swedfund:  

– Det är en rättvisefråga och en del av uppdraget att bekämpa fattigdom genom investeringar. Swedfund vill föregå med gott exempel genom att visa andra hur man kan jobba. Swedfund lämnar land-för-land-rapportering av skatter i sin redovisning, vilket är resultatet av en dialog med civilsamhället.

Leif Jakobsson, (S) vice ordförande i riksdagens skatteutskott, berättar att Socialdemokraterna har en partimotion sedan 2013 som tar in alla frågor som diskuteras. 1 CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om företags sociala ansvar. Samtidigt belyser han en annan del av problematiken kring skatteflyktsfrågan, nämligen bristen på debatt och opinion.

FÖRETAGEN PRESSAS OM SKATTEFLYKTEN

– Skatteutskottet har försökt väcka debatt i Sverige och tagit initiativ till två hearings i riksdagen som inte har fått någon stor spridning i media.

Leif Jakobsson jämför debatten i Sverige med debatten i Storbritannien där det är uppenbart att företag är pressade av den offentliga debatten.

Revisionsföretagen anklagas ofta för att sitta på dubbla stolar eftersom de ger råd till företag om till exempel skatteplanering, samtidigt som de ger råd i hållbarhetsrapportering. 

Helena Mueller jobbar med Sustainability Consulting på revisionsbyrån KPMG där hennes roll är att hjälpa skattechefer och hållbarhetschefer att mötas:

– Även om det finns olika expertis med olika roller inom revisionsföretagen finns det lagar som vi jobbar efter och följer. Samtidigt finns det också gråzoner. Det är inte alltid lätt att skilja på lagligt och olagligt i skattereglering, vilket leder till en diskussion om lagstiftning. 

Leif Jakobsson berättar att det vanligaste är att företag genom skatteplanering utnyttjar kryphål i lagstiftningen, men i vissa fall sker olaglig skatteflykt:  

– Det internationella skatteregelverket stiftades för 100 år sedan. Visst är det en CSR fråga och en ansvarsfråga, men i grunden handlar det om att se till att det finns regelverk.

Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd, understryker att i grund och botten handlar det om att man ska betala rätt skatt i rätt land:

– Skatteflykt bidrar till att människor inte får ta del av samhällsservice och att länder blir biståndsberoende eftersom det inte finns skatteintäkter till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle i utveckling. Det är otroliga summor som går förlorade genom skatteflykt.

ägarstrukturen och bolagsstukturen 

För Swedfund räcker det inte att företag agerar lagligt, säger Anna Ryott:

– Vi måste titta på ägarstrukturen och bolagsstukturen och bedöma om den används för att kunna skatteplanera. Anna Ryott menar att det är skillnad på att göra rätt enligt lag och att göra rätt moraliskt. Därför efterfrågar hon ökad transparens. Transparens och land-för-land-rapportering gör det möjligt att låta andra bedöma företagens verksamhet. Även Helena Mueller kommer in på moral och etik och ser ett trendbrott i vem som ansvar för CSR-frågor på företagen:

– I många andra frågor som rör hållbarhet blir hållbarhetsrådgivare uppringda av hållbarhetschefer, men i det här fallet är det skattechefer som ringer skatterådgivare och ber om hjälp i hur det ska hantera frågan. Här handlar det inte bara om transparens, utan det är viktigt att vi gör rätt och ger moraliska och etiskt riktiga råd.  

Parul Sharma inflikar att ett viktigt steg i att stoppa skatteflykt är att införa öppna ägarregister där de verkliga ägarna av företag och stiftelser synliggörs. Helena Mueller menar att vi rör oss mot öppna ägarregister, men att det kommer ta tid innan vi är där. 

Leif Jakobsson menar att det är självklart att vi måste dit, men att det inte bara handlar om att de modiga ska våga, utan att de som är lite ”omodiga” behöver lagstöd, ett arbete som kommer att påbörjas redan i år.

vi kan utrota extrem fattigdom

På frågan om vilken som är den stora politiska utmaningen gällande skatteflykt idag svarar Anna Ryott:

– Vi är den första generationen som kan utrota extrem fattigdom. För att det ska kunna göras måste vi skapa bra jobb och få in skatteintäkter för att länder ska få möjlighet att själva driva sitt välstånd.

Leif Jakobsson ser två stora utmaningar: – den första är att det är enormt stora ekonomiska intressen i skatteflyktsfrågan och den andra är att ”djävulen sitter i detaljerna”. Som ett exempel lyfter han automatiskt utbyte av information där alla är överens och har skrivit på. Lagstiftningen ska vara på plats i januari 2016 och här kommer de som inte vill få igenom lagstiftningen att använda administrativa och byråkratiska skäl för att försvåra processen.

Emelie Aho ser 2015 som möjligheternas år och menar att det är upp till den svenska regeringen att se till att skatteflykt blir en prioriterad fråga:

– Vi måste jobba aktivt med land-för-land-rapportering, öppna ägarregister, utvecklingsländers deltagande och regeringen måste ta en aktiv roll i Politiken för Global Utveckling. Sverige måste också driva frågan aktivt i post 2015-processen.

Anna Ryott understryker vikten av mätbarhet vad gäller det fortsatta arbetet med skatteflyktsproblematiken. Hon menar att det som krävs är att rapportera och lyfta fram de goda exemplen:

– What gets measured gets done, whats gets rewarded gets repeated.

Leif Jakobsson håller med om att det är bra med goda exempel, men understryker att lagstiftning måste finnas på plats. Återigen lyfter han vikten av en opinion för att uppmärksamma frågan och hoppas att den nya lagstiftningen kan skapa en välbehövd debatt:

– Svenska storföretag måste också upp på arenan, vilket hittills har visats sig vara svårt. Inte minst syns detta bland dagens paneldeltagare.

gemensam plattform

Vidare menar Emelie Aho att det behövs en gemensam plattform för regering, näringsliv och civilsamhället där olika företag kan presentera vad de gör och gå först i ledet för att få fler företag att gå efter. Mueller är inne på samma spår och tror att en förutsättning för att få det att fungera är att öppna dialogen och att involvera alla parter i återkommande dialog:

– Vi ser att företag kan och bör bli mer transparenta i hur man redovisar skatt och KPMG vill gärna fortsätta den här diskussionen och vara nära intressenter, civilsamhällets organisationer och lagstiftare. Vikten av transparens belyses återkommande under debatten och paneldeltagarna ser att lagstiftning, opinion och frivilliga initiativ är viktiga för att stoppa skatteflykten. 

Avslutningsvis enas panelen om att ett fortsatt samarbete är viktigt.

Referat från seminarium om skatteflykt den 10 mars 2015.

www.forumsyd.org

Addis Ababa Action Agenda 

FN har nu kommit överens!

FN:s 193 medlemsländer har, efter långa förhandlingar i Addis Ababa, beslutat om en global överenskommelse om finansiering av de kommande 17 hållbara utvecklingsmålen genom Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Utvecklingsmålen ska antas i New York i september.

Anna Blücher, FUF: |2015-07-20| – Vi välkomnar den mycket breda agendan som länkar samman utvecklings- och hållbarhetsagendan. Men det finns en oro för att överenskommelsen inte är tillräcklig vad gäller länders ambitionsnivå, otydliga målsättningar och ansvarsfördelning, säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd.

Addis Ababa Action Agenda är ett ramverk som förhandlats fram under våren där Forum Syd varit med vid ett av förhandlingstillfällena som representant för civila samhället. De krav Forum Syd fört fram är att skatteflykt bör bekämpas genom att ett mellanstatligt skatteorgan bildas under FN. 

När det gäller biståndsmålet ska länder uppfylla biståndstagandet om 0,7 % till 2020. 

diasporans betydelse 

Forum Syd har även drivit att ramverket ska innehålla starka skrivningar om diasporans betydelse och att de mycket viktiga globala remitteringarna måste underlättas genom minskade remitteringskostnader.

Innehållet i det antagna dokumentet har under förhandlingarnas gång blivit urvattnat, men även i Addis Ababa var de stora landgrupperingarnas syn på viktiga frågor skilda.

Biståndsmålet om 0,7 % kvarstår men det finns ingen tydlig referens om hur och när det ska uppnås. Privata aktörer och investeringar framhävs istället som en lösning, vilket fått motstånd från de stora biståndsgivarländerna och civila samhället.

BISTÅNDET KAN KANALISERAS

– Biståndet har en unik roll genom att det kan kanaliseras och organiseras till områden och frågor på ett sätt som privata aktörer inte har möjlighet att bidra med, säger Emelie Aho.

Den största och mest tongivande frågan i Addis Ababa var hur skatteflykt bäst ska bekämpas. Utvecklingsländer och globala civilsamhället krävde ett mellanstatligt organ under FN för utökat skattesamarbete – det var den lösning som utvecklingsländerna önskade men som EU och USA blockerade. Det kommer därför inte att skapas en ny institution utan FN:s skattekommitté med experter ska istället träffas två gånger per år och få stärkta resurser.

kapitalflyktsfrågan har lyfts fram

– Det är en framgång i sig att skatt- och frågan om kapitalflykten har lyfts fram som ett utvecklingshinder och varit i fokus både inför och under förhandlingarna. Men det är ett stort nederlag att medlemsländerna inte gemensamt ville stå bakom ett nytt skatteorgan. Nu måste vi jobba vidare med frågan om hur utvecklingsländerna ska få demokratiskt utrymme, det vill säga både röst och beslutsmandat, säger Emelie Aho.

Utvecklingsfinansieringskonferensen gick på den svenska regeringens linje vad gäller frågorna om jämställdheten och att Addis Ababa Action Agenda ska ses som ett ramverk för all utvecklingsfinansiering för de kommande 15 åren. Jämställdhetsperspektivet, med kvinnors och flickors rättigheter i fokus, har fått en betydligt mer framhävd roll än i tidigare dokument.

individen som rättighetsbärare

För första gången kommer det att finnas universella mål och ”individen som rättighetsbärare” är en del av de mänskliga rättigheterna.

FN:s handelsorgan Unctad uppskattar att det kommer att kosta runt 30 000 miljarder kronor att finansiera de ambitiösa åtagandena från överenskommelsen i Addis Ababa och de kommande besluten om utvecklingsmålen i New York.

HISTORISKT AVTAL

Forum Syd och Concord Sverige representerade civila samhället i den svenska delegationen i Addis Ababa som leddes av statsminister Stefan Löfvén, biståndsminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister Per Bolund. Sveriges regering är nöjd med avtalet som betecknas som historiskt.

Överenskommelsens breda agenda innebär att 2015 är fortfarande möjligheternas år inför förhandlingarna för de hållbara utvecklingsmålen i september och klimatkonferensen i december.

– Vi hade dock hoppats på mer när det gäller konkreta åtaganden om skatteflykten, utvecklings- ländernas hjärtefråga, säger Emelie Aho.

RLC