SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Farlig kadmiumhalt i fosforgödsel

Kadmiumpolitik

Bakgrund: Under senaste århundradet har den svenska odlingsmarken tillförts den riskabla tungmetallen kadmium. Det har skett med konstgödsel, avloppsslam, kalk och genom luftnedfall. Halterna i åkerjorden ökar oavbrutet och halten kan inte minska, då kadmium inte kan tas bort i efterhand. Kommande släkten tvingas därför odla i det kadmium vi spridit ut.


  Gunnar Lindgren: | 2009–01–05Idag är halterna i våra åkrar och därmed livsmedel så höga, att en del av normalbefolkningen har njurskador. Under 2008 har det också presenterats studier som tyder på ett samband mellan kadmiumintag och cancer i livmoder och prostata. Situationen är mycket allvarlig och en rad långtgående åtgärder måste till för att kadmiumökningen i odlingsmark, livsmedel och njurar skall upphöra.

Kadmium finns som förorening i fosfor

Den fosfor som tillförs odlingsmarken bär med sig kadmium. Vissa gödselsorter är renare, andra mer förorenade och åter andra är kraftigt förorenade. Man anger fosforgödselns renhet genom att ange hur många milligram kadmium det finns i ett kilo fosfor. (mgCd/kgP)

Om man odlar en åker med vete förs det bort cirka 0,2 gram per år och hektar med skörden och en liten del med dräneringsvatten. Men enbart luftnedfallet bidrar med cirka 0,3 gram per år. Även om fosforn är mycket ren, så är det svårt att hålla åkerns kadmium i balans. Vi måste gödsla den svenska åkermarken med renast möjliga fosfor.

Den renaste fosforn hittar man i källseparerad urin och bra konstgödsel (NPK). Här ligger halten runt 1 mgCd/kgP. I förorenad konstgödsel kan kadmiumhalten ligga närmare 15 mgCd/kgP. Inget kommunalt avloppsslam understiger 20 mgCd/kgP. Medelvärdet för svenskt slam var 37 mgCd/kgP enligt SCB år 2006 och hade ökat från 35 mgCd/kgP år 2004.

Kraftigt förorenad fosforgödsel innehåller mer än 15 mgCd/kgP.

Njurskadorna ökar

Kemikalieinspektionen har beräknat hur många fler människor i en generation i framtiden som kommer att drabbas av njurskada, beroende på kadmiumhalten i den fosfor som sprids idag och framåt (se ”The Economics of the Swedish policy to reduce Cadmium in fertilizers”, KEMI okt 1997):

5      mgCd/kgP        ytterligare    2 100 personer

25    mgCd/kgP        ytterligare    4 600 personer

Sammanlagt gäller det ett mycket stort antal skadade njurar under många generationer. Till detta skall läggas ett svårbestämt, men väntat antal (döds)fall av cancer i livmoder och prostata.

I nuvarande läge är vårt krav att endast gödsel med låg kadmiumhalt kommer i fråga, medan gödsel med hög kadmiumhalt med alla medel skall styras bort från odlingsmarken.  

Gödsel med låg kadmiumhalt                            0 – 2     mgCd/kgP

Gödsel förorenad med kadmium                       2 – 15    mgCd/kgP

Gödsel kraftigt förorenad med kadmium  över   15         mgCd/kgP

_______________________________________

2009-01-05 Sveriges Konsumenter i Samverkan