SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Jordbruksmarken är förgiftad

Hälsohotet

Kadmium i vete

Larm om höga halter kadmium i svenskt vete – barnen riskerar att få för stora kadmiumintag. Kadmium är en av de mest allvarliga hoten mot människans hälsa och har samma genomgripande allvar som klimatfrågan. Kadmium har successivt tillförts åkermarken och förgiftat den.


  Gunnar Lindgren: |2009-09-01Vid Lantbruksuniversitetet (SLU) har forskaren Jan Eriksson författat ett utmärkt arbete, "Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedel-människa" (Rapport MAT21 nr 1/2009).

Det har länge stått klart att kadmiumfrågan är en av de mest allvarliga hoten mot människans hälsa och har enligt min mening samma genomgripande allvar som klimatfrågan. Orsaken är att åkerjorden under nittonhundratalet har tillförts kadmium så att halten successivt ökat. Det har skett genom luftnedfall, tillförsel med slam och konstgödsel, men även kalk tillför en del kadmium.

Kadmium finns som förorening i dessa gödselmedel. Denna tillförsel med gödselmedel fortsätter idag och ökar dessutom av allt att döma, då alltmer förorenad gödsel godtas för spridning. Läget är allvarligt.

Samtidigt har EUs organ för livsmedelssäkerhet EFSA skärpt de tolererbara veckointagen (TWI) av kadmium från 7 mikrogram per kilo (ug/kg) kroppsvikt och vecka till 2,5 ug/kg.

Detta innebär att små barn med låg kroppsvikt måste få mycket kadmiumfattig föda, för att det tolererbara intaget inte skall överskridas.

Enligt Erikssons rapport är marken idag så förorenad, att höstvete har oacceptabelt höga halter av kadmium i de områden där kadmiumhalten i marken är högst. Det finns en tämligen god överensstämmelse mellan kadmiumhalt i mark och gröda, även om andra faktorer har betydelse. Nedan visas en figur ur rapporten:

Vi ser att höga halter av kadmium finns i spannmålen odlad runt Stockholm och i Skåne. Denna odlingsmark ligger runt två stor tätortsområden där det alstras och sprids avloppslam. Avloppsslam är den i särklass mest kadmiumförorenade gödselsorten, se bilaga. I framtiden kommer vi sannolikt tvingas använda denna förorenade areal även för barnmat, då den kommande bristen på olja gör dagens långväga transporter av livsmedel icke möjliga. 

Hur låg måste kadmiumhalten i spannmål vara för att ett barn inte skall överskrida de tolererbara intagen?

Ett barn som är sju månader väger omkring 7 kilo. Detta barn får inte ta in mer än 17,5 mikrogram (ug) kadmium per vecka.

Antag att barnet äter i huvudsak välling och gröt. Då kan man från förpackningarna av pulvret se att ett barn äter upp till 1 kg pulver per vecka. Halten i pulvret kan väntas vara lika hög som i råvaran, dvs i höstvetekärnan om denna är råvaran. Denna halt varierar från < 20 ug upp till 73 ug per kilo enligt figuren. Vi ser att den stora huvuddelen av den svenska åkermarken inte kan producera vete som kan användas för barnmat. För nyfödda och yngre småbarn är situationen sannolikt än mer allvarlig. Mer om detta i kommande brev.

Endast vissa områden t ex på slättbygden i Västergötland kan producera vete med lägre kadmiumhalt. Och mycket riktigt hämtar barnmatsindustrin sin råvara från dessa områden. Vi måste alla inse att situationen är ytterst allvarlig. Hur länge kan detta sista andningshål vara tillgängligt om vi samtidigt fortsätter att tillföra kadmiumförorenad gödsel och dessutom propagerar för gödsel med höga halter?

Läget förvärras om dricksvattnet dessutom är förorenat av kadmium. Gränsvärdet för kadmium i dricksvatten ligger vid 5 ug/l. Det sju månader gamla barnet dricker cirka 7 liter vatten per vecka med välling och gröt. Om dricksvattnet skulle vara nätt och jämt godkänt innehåller enbart detta cirka 35 ug per vecka och är dubbelt så högt som TWI. (Livsmedelsverket måste omgående sänka gränsvärdet för kadmium i dricksvatten. Vanligtvis innehåller vårt dricksvatten lägre halter.)

Alla goda krafter, som månar om friska barn med låga kadmiumintag, måste nu agera och kräva att endast gödsel med låga kadmiumhalter skall användas i jordbruket. Vänd er till den livsmedelsindustri som tillverkar den barnmat ni använder och börja med att fråga hur hög kadmiumhalten är i deras produkter.

Observera att gällande gränsvärde är föråldrat och farligt. Godta inte att ett livsmedel påstås uppfylla gällande gränsvärde. Vänd er också till tillverkare av mjöl och spannmålsprodukter och ställ samma fråga. Be också köken vid daghem och skolor ställa dessa frågor.

En lista bifogas över kadmiumhalten i några gödselmedel som används i den svenska livsmedelsproduktionen. 

www.gunnarlindgren.com