IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Offentliga sektorn – guldägg för en oseriös marknad.

Foto: PhotoDisc

Vinstsektorn:

Den lönsamma sektorn

Offentlig sektor bekostar privatvinster

Regeringen hotar med att privatisera mer av den offentliga sektorn. Det kan komma att gälla resten av det gemensamma ägandet. Det märkliga är att regeringen låter göra detta ingrepp, med tanke på alla skandalaffärer som passerat revy. Det skamligaste exemplet är väl Carema, med misskötsel och vanvård av gamlingar. Det hela gäller privatiseringen av hela vårdsektorn, där vinsterna vrids ur företagsamheten, och försvinner till skatteparadis. Det är inte fråga om enstaka exempel, utan satta i spel. Bort med hela samhället, tycks regeringen mena.


 Paul Lindberg: |2012-09-26| Privata vårdföretag får vinsten till största delen av stat, kommun och landsting. Och vanvården tillåts fortsätta utan några nämvärda åtgärder. Vårdföretagens konkurrensutsatthet, tillsammans med alltför stora vinstuttag, resulterar med kvalitetsneddragningar och en nedbantad och överutnyttjad personalstyrka. Försämringar är nämligen den enda konkurrensfaktor som tillämpas. Den offentliga sektorn, via skatterna, finansierar största delen av privatföretagen inom vård, skola och omsorg.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har de privata företagen inom utbildningsområdet finansierats till 67 procent genom det offentliga, det vill säga av stat, landsting och kommun. Inom hälso- och sjukvården var motsvarande siffra 58 procent och inom omsorgen hela 86 procent.

Tanken bakom en offentlig sektor har under historiens gång, inom alla samhällssystem, varit att tillhandahålla en garanterad vård för alla. Den humaniteten grundar sig på hög civilisation. När man nu avrustar samhällskapaciteten för att istället överkapitalisera hela vårdsektorn, så kostar det. Samtidigt höjs vårdavgifterna, som många människor kommer att drabbas hårt av. Det handlar om den medvetna viljan att öka klasskillnaderna, och det sker med skattesänkningar för de förmögnaste och för medelklassen. Kring en sådan plånbokspolitik är det svårt att värja emot – om den inte belyses, intensifieras och tydliggörs. Det handlar alltså om en allvarlig splittring med en politisk ideologi grundad på egoism.

En politisk åtgärd av många, har varit att söka dölja eländet, med att låta vårdtagarna inom alla vårdområden kunna få betala på avbetalning. Det kan för stunden se ut som en lindring. Men faktum är att vårdtagaren inte på något sätt blir hjälpta av detta. Och i slutänden har de trots allt sina växande avgifter att betala.

HÖG AVKASTNING FÖR PRIVATA FÖRETAG INOM OFFENTLIGA SEKTORN

Den offentliga sektorn skär ned av de egna tjänsterna, för att istället låta handla upp tjänster från privata tjänsteföretag. Företagen får slåss om uppdragen genom priskonkurrens. Uppdragen är specificerade, och offerterna är utformade att se ut som att de kan leva upp till uppdraget.

De offererande företagen är mer eller mindre ofrivilligt deltagare i ett hasardspel – helt i nyliberalen Milton Friedmans anda. För att kunna leva upp till spelet om offerten, måste företaget ha bra resurser och tillgångar, bland annat kunnig personal och utrustning. Om de överhuvudtaget ska kunna konkurrera om priset, så fixas och trixas det en hel del. Och det har också visat sig att en hel del företag har lyckats dupera uppdragsgivaren, angående förmågan att klara av uppdraget. Kapitalismen i sig är knappast någon humanitetsverksamhet – här fuskas det.

OFFENTLIG SEKTOR ELLER PRIVATA MONOPOLFÖRETAG?

De resursstarka och stora utländska företagen konkurrerar lätt ut de amatörmässiga och ovana svenska företagen inom den offentliga sektorn, till slut blir de stora företagen ensamma på täppan. Den faran är uppenbar och helt realistisk. Därför är det betydligt bättre för Sveriges befolkning med en kvalitetsutveckling av den offentliga sektorn. Men då krävs en allmän insyn i en ny och demokratiserad offentlig sektor.

När regeringen berömt sig själva, då de kunnat påvisa ekonomiska framgångar inom exempelvis den privata vårdsektorn, har de kunnat visa på lönsamhetens färgade siffror av de privata vårdgivarna. Med detta som underlag har de menat att offentliga sektorns privatföretag har förbättrat vården genom ökad tillväxtekonomi, vilket alltså är ett falsarium. Vinsterna har ökat, medan vårdsektorn har försämrats rejält, på bekostnad av neddragningar och överutnyttjande av personal inom vården, men gäller även inom skolan och omsorgen i det stora hela.

Regeringen har framhållit personalökning inom vård, skola och omsorg, med hela 30 000 i jämförelse med år 2011. Det gäller främst inom de privata företagen, medan det i verkligheten närmast i är anställningsstopp inom den offentliga sektorn. Och inom samma sektor avgår personalen genom pension, eller slutar av olika orsaker, utan att ersättas av nyrekrytering i den omfattning som behövs. Och regerings bevekelsegrund är att offentliga sektorns ska övergå i ett övertagande av marknaden. Precis så som i Republikanernas extrema och människofientliga marknadsanpassning i enlighet med Friedman.

Nyrekrytering som angetts, på 30 000 personer, gäller alltså de privata vård och skolföretagen, och till viss del den offentliga sektorns nyrekrytering, men med en politisk medveten minskning, för att istället ombildas till marknadsekonomi.

REPUBLIKANEN FRIEDMAN

Privatiseringen av den offentliga sektorn är ett politiskt verk orsakad av en enda person, Milton Friedman. Sverige har omdanats i grunden, och det har gjorts av politiker, i en politisk anda som mest liknar den republikanska högerns mycket konservativa hållning. Den politiken är människofientlig, och grundas på elitism, om de utvaldas rättigheter att äga, härska och bli åtlydda. Nyliberalism, som lanserades av Friedman, har sina anhängare främst bland maktmänniskor, bland politiska ledare och bland kapitalägare över hela världen – Mammon!

Samma nyliberala anhängare, har blivit anhängare av en ideologi som växer sig allt starkare – men inte bland folk i allmänhet, utan bland maktmänniskorna. 

I Sverige är den nuvarande alliansregeringen anhängare av denna ideologi – även om vissa förnekat detta. Oppositionen tycks också närma sig, steg för steg, till denna makt och ägarideologi, genom att vilja bli delaktiga i alliansens eftersträvansvärda maktposition. Hur det kommer att gå med den saken kommer snart att visa sig.

Partipolitikens piruetter kan komma att skada det lilla vi har till demokrati. En önskan är därför att partierna blir öppnare och mindre dragna till kampen om makten, och istället hjälps åt att kasta nyliberalismen till historiens sophög.