Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Virus kan tänka, planera och planenligt agera. Helt enkel för att överleva!  

Foto: Paul Lindberg, Science, London.

VETENSKAP & FORSKNING

Professor Michael Lai

Virus är levande intelligens!

Michel Lai lanserade tesen om att Virus är en intelligens, organisatör och verkställare – på grund av det sätt som viruset agera på. Men hur dirigeringen drivs är mera oklart – men som kan ha sin förklaring.


Paul Lindberg:  |2020-08-24Michel Lai, professor vid University of Southern California, lanserade sina teser om levande virus. Han menade att virus är mycket intelligent och helt i linje med vad det kan åstadkomma. Viruset kan tänka, planera och planenligt agera. Helt enkel för att överleva!

Professor Michael Lai var molekylär mikrobiolog och immunologi. Han konstaterade att virus kan kristalliseras på samma sätt som icke-levande ämnen. Virus är helt beroende av levande substanser för att kunna reproducera sig.

Intelligens för virusets överlevnad

Virus tar sig in överallt där den behöver. När det gäller människokroppen så sker det via näsan, munnen, huden och vid injektioner. Människan har mestadels utvecklade försvarssystem mot virusangrepp. Viruset förvarar sitt intrång i människokroppen och skapar infektionen för att hindra immunförsvaret att kunna agera med ett skydd.

Viruset har en intelligent låsanordning, "nyckel", och kan öppna förvarsmolekylerna – så kallade virala receptorer – och ta sig in i människan. På så sätt kan viruset dirigera cellernas nuckleinsyra och produktionen för proteinframställningen, med avsikten att framställa kopieringar av sig själva – alltså virus.

Coronaviruset bröt alla regler

Ett pyttelitet Coronavirus  består av 31 000 nukleotider, vilket enligt forskningen ansågs vara helt omöjligt. Men det lyckades Coronaviruset fixa till, helt med ett intelligent bildande, med avsikten att hindra människans olika åtgärder för virusets överlevnadsdrift. Men bortsett vad viruset vill, så vill inte människan låta detta ske.

Enligt den amerikanska forskningen på University of Southern California så var de tidiga med att hantera och avslöja Coronavirusets utveckling och konsekvenser. De avslöjade hur viruset tränger sig in som målceller och hur de för egen räkning aktiverar RNA-syntesen i värdcellen.

Antagandet att virus är intelligent

Enligt professor Michael Lai har forskningen om virus fortfarande mycket som är okänt. Kunskapen är fortfarande mycket svår om hur viruset replikeras i celler. Forskningen har lyckats studera funktionen hos några av de virala generna.

Hur kan då viruset undkomma immunsystemets attacker, och under sådana förhållanden, och samtidigt utveckla en kronisk infektion hos drabbade patienter? Längre tillbaka upptäckte Michael Lais forskning att ett av de hepatit C-virala proteinerna binder ihop till några få viktiga aktörer i det mänskliga immunsystemet, som medlemmar i tumorfekrosfaktor receptorfamiljen (TNF).

I denna forskningsprocess misstänkte Michael Lai att det kan vara en förklaring om hur viruset kan undkomma människans immunsystem och dess försvarsattacker. Antagandet av ett intelligent virus har framlagts av olika forskningsgrupper.

Orsaken till tesen om ett intelligent virus har grundats på dess intelligenta beteende. Bland annat har viruset förmågan att kunna sortera gener för specifika behov och på högsta genetiska vetenskapsnivå. Virus kan exempelvis ta bitar av egna cellgener och tillämpa dem i människocellens genom.

Mängden av egenskaper hos virus skapade en stor förundran och nyfikenhet hos en del av forskningen. Att virus är levande förnekas av många inom vetenskapen och kan delvis förklaras som fördomar. En del förnekare talar om otillräcklig kunskap inom detta ämne.

Forskningens bekämpning av virusangrepp utgår från metoder som om det är en mycket avancerad intelligens som angriper människor och djur med avsikter som vi ännu inte har fullkomliga kunskaper om.

Miljarder människor har gått i döden på grund av virus.

Liv och kvantfysik

Många varelser på vår planet tycks inte ha någon hjärna, men ändå agerar de efter sina behov. Beviset för en hjärna sker på en biologisk forskningsnivå. För att tänka och leva behövs en lämplig hjärna. Trots det finns det vissa djur som inte alls har någon hjärna men lever och agerar ändå. Det har också visat sig att de fungerar utmärkt.

Inom kvantfysiken sker forskningen med helt annorlunda tillämpningar. En hjärna, exempelvis, har ett atom- och materietillstånd, och de tillstånden utgörs av det levande Alltet. Det vill säga universum som allt grundar sig på. All materia i universum har sin koppling till den allra minsta energin som lagt grunden till livet och dess innehåll på grund av elementarpartiklarnas effektiva styrka och mängd. Partiklarna utgör grunden för livsprocessen, och i den förbindelsen ingår även minnet. Minnet relaterar mellan hjärnan och elementarpartiklarna.