IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Levande skogar kan få skogsbrukets netto att fördubblas.

Foto: RLC

MILJÖEKONOMI

Hyggesfritt skogsbruk

Snart i en skog nära dig

Kalhyggesbruk, även kallat plantageskogsbruk, har varit den huvudsakliga metod som använts inom svenskt skogsbruk i sextio år. Många har protesterat mot denna brukningsform av olika skäl, inte minst av miljöskäl. Nu har en professor i Umeå, Mats Hagner, lagt fram nya teorier, och även bevis, för att det finns alternativa sätt att bedriva skogsbruk på, som både ökar lönsamheten och ger miljöfördelar. Om han har rätt betyder det att samhället med skogsvårdslagens hjälp tvingar skogsägarna att bruka skogen på ett sätt som både sänker volymproduktionen och halverar skogsägarnas netto. Kan detta vara möjligt? 


 Ulf Svensson: |2012-04-18| Om vi börjar med miljöaspekten kan vi först konstatera att skogsbruket, som det i dag bedrivs, är en stor källa till utsläpp av CO2. Kalhyggesmetoden är i sig är en stor källa till utsläppen där förmultningen under kalhyggestiden, stimulerad av maskinell markberedning är en stor bov i dramat. Stormfällning startar vanligen i hyggeskanter varför det mesta av vindskadorna skulle försvinna om vi undvek kalhuggning. Sammantaget skulle koldioxidutsläppen från Sverige reduceras med en fjärdedel om vi skötte skogen hyggesfritt, enligt Mats Hagner. Till detta ska man lägga byggnation och underhåll av vägar samt allt transportarbete. Men det finns alternativa metoder som skulle kunna gynna i princip alla som har glädje och nytta av skogen som allmänheten, turister, skogsbolag, skogsägare, ”den ekologiska mångfalden” och övriga intressenter.   

 

Hyggesfritt skogsbruk

Med hyggesfritt skogsbruk, döpt till naturkultur, menas ett kontinuitetsskogsbruk som gör andra överväganden och val än när man tillämpar kalhyggesbruk. När kalhyggesbruket följer en ekonomisk princip som maximerar nuvärdet i bestånd, maximeras nuvärdet för naturkultur för varje grupp av träd som konkurrerar om samma tillväxtresurser. I naturkulturbruk tänker man i träd och trädgrupper istället för i bestånd. Man utnyttjar den naturliga konkurrensen som finns mellan närstående träd och man använder sig av gallring på ett nytt sätt.

Det som skiljer naturkultur från andra former av kontinuitetsskogsbruk, som exempelvis dimensionshuggning och plockhuggning, är kunskaper. Med rätt kunskaper kan en skogsägare få ut betydligt mer kronor per kubikmeter skog vilket ger alla berörda ökade intäkter. Det beror både på att kostnaderna minskar och intäkterna ökar, men storleken beror givetvis på var man befinner sig i landet. Dessa intäkter skapas i glesbygder och förbättrar därför landets infrastruktur. Lägg därtill positiva miljöeffekter vilket innebär att denna brukningsform ger mycket stora och positiva totaleffekter både lokalt och globalt. Enligt Mats Hagner går skogsägarna i Sverige miste om 9 miljarder per år och därtill kommer industrins vinstökning som beror på förbättrad råvara. Lägg därtill att andra kan utnyttja skogen på ett bättre sätt än tidigare.

Mats Hagner har sammanfattat fördelarna med sin metod till ledningen för ett våra största skogsföretag, där han är delägare, enligt följande:  

a) skogsbrukets netto kan fördubblas,

b) kvaliteten på skogens råvara till industrin kan förbättras radikalt,

c) skogens bindning av koldioxid ökar dramatiskt,

d) skogens biodiversitet kan behållas på en nivå nära den i naturlig skog,

e) skogens mångbruk, exempelvis jakt och rekreation, förbättras,

f) konflikter med renägarna kan undvikas samt

g) destruktion av fornlämningar kan minska.

Vidareförädling av skogen eller av råvaran eller båda?

De intressen som dominerat inom skogsnäringen har varit de stora pappers- och massafabrikerna samt sågverken som haft resurserna för att vidareutveckla skogsråvaran. Dessa har inte haft någon direkt anledning att öka den enskilde skogsägarens vinster utan sett denna ägarekategori som en råvaruleverantör. För en skogsägare är det naturligtvis värdefullt att det finns intressenter som produktutvecklar och effektiviserar all hantering. Vinsterna har snarare hamnat hos storföretagen och inte hos enskilda skogsägare.

Via Mats Hagners idéer kan vi se en ny utvecklingslinje som handlar om att lyfta hållbart brukande av världens skogar till nya nivåer. I dag finns en rad internationella konventioner som ska omsättas i praktisk verklighet, det svenska miljökvalitetsmålet ”levande skogar” samt en rad koncept såsom Eko-parker, världsarv, biosfärsområden, Model Forest med flera. Det handlar om att få ut en ökad mångfald av varor och tjänster som skogen levererar, men under förutsättning att den biologisk mångfald bevaras.

För att förverkliga idéerna har han startat en utbildning av ”trädmärkare”. De markerar de träd som skall plockas bort vid nästa gallring. Med datorns hjälp optimerar de den långsiktiga avkastning av varje grupp träd som delar på samma tillväxtresurser.   

Ballonglyft i skogsbruket

Mats Hagner är inte bara skogsforskare och professor emeritus utan också innovatör. Han har i den egenskapen fått ett 20-tal patent godkända. Han menar att det kommer att bli fullt realistiskt att använda GPS-styrda ballonger som helt automatiskt hittar de märkta träden, avverkar dem och transporterar virket till industrin. Skulle denna idé kunna förverkligas skulle till exempel CO2 utsläppen från skogsbruket minska med över 99 procent.

Vad väntar vi på?

Mats Hagners idéer är kontroversiella men vinner ny terräng. Kritiker finns. Det bästa är antagligen, som i alla fall när något föreslås förändras i grunden, att man etablerar demonstrationsprojekt. I Mats Hagners fall är detta redan på gång. Vi vet att många av dagens metoder för jord- och skogbruk inte är långsiktigt hållbara. Den bästa ansatsen är därför att pröva en mångfald av idéer så att vi inte går från en icke hållbar metod till en annan.

För den som vill följa detta projekt, rörande kontinuerligt skogsbruk, kan Du registrera Dig gratis som medlem i föreningen Naturbruk

www.fsy.se/naturbruk/startsida.asp

Vill Du fördjupa Dina kunskaper kan Du läsa om ballongprojektet på

pub.epsilon.slu.se/8711/1/Hagner_et_al_120415.pdf

eller studera i läroboken på

www-sekon.slu.se/~mats/LIBSVEN1.pdf