IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Världens matproduktion tas över av den rika världen, medan fattigländer hunfrar.

Foto: UN Photo/Arpan Munier

RÄDDA BARNEN

Miljoner barn hotas av svält

Orsaken är världens ökade matpriser

Undernäring hotar miljoner barns liv och utveckling. Var tredje förälder uppger att deras barn säger att de inte får tillräckligt att äta. Det framgår av en ny rapport från Rädda Barnen. Hälften av alla familjer säger sig ha varit tvungna att dra ner på maten till barnen under det senaste året.  


  Anders Maxson:: |2012-02-07| – Det vi ser är ett resultat av de stigande matpriserna på många håll i världen. Varje timme dör 300 barn på grund av undernäring, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Hälften av alla undernärda barn finns i fem länder
Studien ”A Life Free From Hunger” har utförts i Indien, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, och Peru. I dessa fem länder finns mer än hälften av alla undernärda barn i världen. Det senaste årets stigande matpriser har lett inte bara till ökad undernäring hos barnen, utan också att många föräldrar tvingat sina barn att börja arbeta istället för att gå i skola.

Förutom att undernäring är ett direkt hot mot barns överlevnad, riskerar det också att permanent förstöra livet för de barn som drabbas. Barns 

Mamma Hosnojahaa och hennes dodder Henam, i byn Tonk, Rajasthan. Foto Save the Children

fysiska såväl som psykiska utveckling bromsas upp om de inte får de näringsämnen som behövs, särskilt under de första levnadsåren. 

500 miljoner barn hämmas i utvecklingen
Rädda Barnen varnar nu för att under de närmaste 15 åren kommer omkring 500 miljoner barn att ha fått sin utveckling störd på grund av undernäring, om inga åtgärder vidtas.

– Men detta är faktiskt ett problem som går att lösa, om viljan finns. 80 procent av de undernärda barnen bor i ett 20-tal länder, och det är inte alltid de fattigaste länderna. En tredjedel av världens undernärda barn är till exempel barn i Indien. I dessa, relativt sett, rika länder finns resurser som borde investeras i barnens hälsa och överlevnad, säger Elisabeth Dahlin.

A LIFE FREE

FROM HUNGER

Läs rapporten från

Rädda Barnen!

PDF på engelska

Barnen glömdes bort i Utrikesdeklaration

Var tog barnen vägen? Efter att ha lyssnat på utrikesminister Carl Bildt i regeringens utrikesdeklaration för 2012 kan vi tyvärr konstatera att barnen lyser med sin frånvaro.

  Detta trots att barn och unga utgör nära halva befolkningen i utvecklingsländer och att vi vet att satsningar på barn och ungas hälsa och utbildning är en central faktor i länders möjlighet till utveckling och ekonomisk tillväxt.

För att Sverige skall fortsätta ha ett effektivt bistånd så krävs att barns rättigheter lyfts av politiska instanser och prioriteras i Sidas implementering.

mindre biståndspolitik
I Utrikesdeklarationen för 2012 ägnas emellertid mycket tid åt traditionell geopolitik och tyvärr mindre utrymme åt utvecklingspolitik och ännu mindre åt biståndspolitik. Bland det som sägs finns dock en del mycket positiva inslag.

Det handlar om behovet av samstämmighet mellan olika politikområden:

en modern utvecklingspolitik måste förstärkas av att även handels- och utrikespolitiken utgår från de fattigas perspektiv och rättigheter, både i Sverige och EU. 
enprocentsmålet
Det handlar också om bibehållet enprocentsmål för biståndet – pengar är inte allt men en förutsättning för bibehållen kvallitet är att även ekonomiska resurser finns. Det är även positivt att utrikesministern lyfter civilsamhällets nyckelroll, att han betonar demokrati och mänskliga rättigheter samt lyfter Millenniemålen och regeringens satsning på minskad barnadödlighet och förbättrad mödrahälsa. Dessa mål kommer inte att nås om inte världens regeringar kraftsamlar de sista åren – här drar Sverige i dagsläget ett viktigt strå till stacken.