IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Centerns initiativ ska ses som en del av uppladdningen inför Rio+20 och Stockholm+40.

Foto: RLC

LEDARE

Hoppfullt initiativ

Gröna politiska ambitioner

Kan det vara på det sättet att vi fått ett nytt miljöparti i Sveriges riksdag? Att Centerpartiet återigen, på allvar, vill förverkliga ambitiösa miljöpolitiska målsättningar av helt nytt slag. Ja, det kan vara på det sättet. Lena Ek, miljöminister, och Roger Tiefensee, riksdagsledamot och Centerpartiets miljöpolitiske talesman, går i en debattartikel i Dagens Industri ut och proklamerar att det är dags att ta ett globalt miljöinitiativ av nytt slag. 


 Ulf Svensson: |2012-04-16| Avstampet tar man i den berömda klimatrapporten, skriven av professor Nicholas Stern, som handlade om vad det kostade att inte agera på klimatområdet. Det vill säga gör vi inget dramatiskt nu för att minimera växthusgasutsläppen kommer det att bli en betydligt större kostnad i framtiden. Nu vill centerns miljöstrateger vända på perspektivet och föra fram och fokusera på ”värden som genereras om tillväxten sker i grön riktning”.

Här bör man i och för sig problematisera begreppet ”tillväxt” eftersom detta traditionellt brukar mätas i BNP termer. Någon hållbar tillväxt av mer omfattande slag har vi ännu sett på jorden i modern tid. Dock finns massa andra delar av begreppet tillväxt, som inte brukar apostroferas i gängse analyser, som man möjligtvis anar att de båda initiativtagarna vill framhålla. Man skriver om nya sektorer och jobbtillfällen, som ju kan ses som en del av en tillväxt, men utan att för den delen öka växthusgasutsläppen eller resursslöseriet, utan dess motsats. Det man vinner, och sparar, kan investeras i ekosystemtjänster, nydanade kretslopp, nya skogsbruksmetoder, ultrarena bränslen, som några exempel.

Detta centerpartistiska initiativ ska ses som en del av uppladdningen inför Rio+20 och Stockholm+40, det var ju 1992 som den brasilianska staden hade ett globalt miljömöte, medan mötet i Stockholm, är en uppföljning av det första globala miljömötet i FN:s regi, som dessutom skedde på svenskt initiativ. Vi i Sverige har därför all anledning att göra skillnad.

Race to the top

Till skillnad från en rapport från Expertgruppen för miljöstudier, där den norske professorn Michael Hoel menade att ambitiös miljöpolitik från ett litet land har en försumbar effekt på världens klimatutveckling, spänner centerpolitikerna bågen och riktar den åt rakt motsatt håll. Lena Ek och Roger Tiefensee menar tvärtom att det gäller skapandet av de goda exemplen länder emellan och att vara föredömen samt påvisa ”att deras grannar skördar frukterna av en grön ekonomi skapas incitament att fatta nödvändiga beslut”. Detta är, om detta resonemang fullföljs, ett nytt och mycket spännande angreppssätt att ta sig an frågan om ett hållbart samhälle.

Här kan man också referera till generationsmålet som säger att:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Naturvårdsverket har i sammanhanget gjort en inledande analys om vad vår svenska konsumtion har för betydelse för miljön och klimatet i våra importländer vilket är ett ekologiskt avtryck som måste räknas in i ett lands totala miljö- och klimatpåverkan.      

Vad händer i Stockholm?

Av förhandsinformationen framgår att ”Syftet med Stockholm+40 är att samla aktörer från det internationella samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar. Näringslivet, civilsamhället, forskare, beslutsfattare och ungdomar kommer att diskutera hållbara lösningar inom teknik, produktion och livsstil. Utifrån sina olika utgångspunkter kommer de tillsammans att försöka skapa en helhetssyn på vad vi kan göra för att uppnå en hållbar utveckling.” Gott så men syftet med många av dessa möten är kanske främst att bygga nya nätverk för att förverkliga faktiska idéer.

Inför mötet har man satt upp tre huvudteman som ska diskuteras: hållbara innovationer, hållbar produktion samt hållbar livsstil. Mer specifikt definieras de tre olika temana enligt följande:

» Hållbara innovationer: ”Gammal teknik och gamla förhållningssätt som tär för mycket på jordens resurser har spelat ut sin roll. Nu krävs det nya lösningar som bygger på ett nära samarbete mellan aktörer inom forskning, näringsliv och den finansiella sektorn. Flera exempel på nytänkande innovationer och samarbeten kommer att lyftas fram under Stockholm+ 40.”

» Hållbar produktion: ”Att skapa incitament för att företagen ska ställa om sin produktion till mer hållbara lösningar och ta ett större socialt ansvar kräver att beslutsfattare, forskare och näringslivet tänker om och tänker nytt. På konferensen möts de här aktörerna för att visa på vad som redan görs och för att få inspiration och nya idéer för produktiva lösningar.”

» Hållbar livsstil: ”Idag vet vi att det ekologiska fotavtrycket för en genomsnittlig människa är för stort. Hur hittar vi en hållbar balans där alla kan få drägliga liv utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Här har unga människor en central roll och under Stockholm+40 får de möjlighet att ge sin syn på hur vi skapar ett hållbart samhälle.”

Alla måste med

För att de initiativ som Centern nu tar ska få kraft och energi bör man fundera på hur vi alla kan delta. Här tror jag att det återstår en del tankearbete för att vi som medborgare också ska kunna engagera oss. Kanske ett uppslag till arbetet med nytt partiprogram som ju inte bara Centerpartiet är mitt uppe i utan i princip alla riksdagspartier. Fortsättning följer!